Theo Van Damme en aanverwanten


Copyright Notice

Copyright (c) 1995 - 2021 Marijn Claeys, Denis NOE.

Alle rechten voorbehouden.  Niets uit deze uitgave mag worden ver­veel­voudigd en/of open­baar gemaakt bij middel van druk, foto­copie, micro­film of op welke wijze dan ook het electro­nisch, hetzij mechanisch, zonder vooraf­gaan­delijke schrif­telijke toe­stem­ming van de copyright holder.

De gebruiker mag, voor zover technisch mogelijk, voor zijn eigen persoon­lijk en niet-commercieel gebruik, een kopie van de inhoud van deze webstek maken of van een deel van die inhoud en/of die inhoud afdrukken of down­loaden, op voorwaarde dat hij copyright-gegevens en bronnen van die inhoud goed zicht­baar op die kopie vermeldt.
De gebruiker mag niet de inhoud, geheel of gedeel­telijk, demon­teren of ont­sleutelen, wijzigen of er afge­leide werken van maken, op enigerlei wijze gebruiken om commer­ciële diensten aan derden te verlenen.  Hij mag niet de inhoud, geheel of gedeel­te­lijk, kopiëren, verkopen, verdelen, vertalen, ver­spreiden, repro­duceren, publi­ceren, verhuren, in licentie geven of op andere wijze over­dragen, de aan­ge­brachte eigendoms- en auteurs­recht­aan­dui­dingen, wijzigen of verwij­deren, eventuele bevei­li­gingen verwij­deren, uitscha­kelen of omzeilen, even­tuele instal­latie-, activatie- en/of toegangs­codes door­geven aan derden.

Aansprakelijkheid

We streven ernaar de informatie op deze website up-to-date, betrouwbaar, juist en volledig te houden.  De raad­pleging en het gebruik van deze website gebeurt op risico van de bezoeker.  We geven geen waar­borg aangaande de juistheid, vol­ledigheid en de accu­raat­heid van de informatie op deze website, ongeacht of het gaat over eigen infor­matie dan wel door derden geleverde informatie.  Wij zijn dan ook niet aanspra­kelijk voor moge­lijke schade, van welke aard ook, zowel recht­streekse als onrecht­streekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan deze website.  Wij zijn evenmin aanspra­kelijk voor tele­communi­catie­kosten die hoger dan verwacht of gebrui­kelijk zouden zijn, en dit ongeacht het door de bezoeker gebruikte medium.  We zijn niet aanspra­kelijk voor even­tuele sto­ringen, onder­bre­kin­gen of fouten in het netwerk.  We behouden ons het recht voor om op elk ogen­blik en zonder enige vooraf­gaan­delijke kennis­geving de opbouw, de inhoud van de informatie op deze web­site te verwij­deren of te wijzigen.  Onbe­schik­baar­heid en/of opont­houd kunnen geen aanleiding geven tot enige schade­ver­goeding of andere finan­ciële compen­satie.

Linkjes naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden.  Dit betekent niet nood­zakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaan of met de personen die verant­woordelijk zijn voor die sites op enige wijze samen­werken.  Evenmin geven wij enige waarborg over de geschikt­heid, juistheid of vol­ledig­heid van deze websites.  Wij kunnen nooit verant­woor­de­lijk worden geacht voor eventuele schade in het kader van het bezoek aan die of aan om het even welke andere websites.

Klik hier indien u contact wenst op te nemen met ons.Onze Van Damme homepage
Theo Van Damme (IX d)
De familie Van Peteghem en aanverwanten
De lijst van de foto's van Theo Van Damme
De lijst van de foto's van August Van Damme
Algemeen overzichtMijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  30-05-2020
Copyright (c) 2021


Notice: Undefined variable: divcenter in /home/content/63/4029463/html/php/incl/foot4all.php on line 21

Notice: Undefined variable: divcenter in /home/content/63/4029463/html/php/incl/foot4all.php on line 24