Notice: Undefined variable: incl_path in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/usual_vars.php on line 5

Notice: Undefined variable: servr in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/usual_vars.php on line 6

Notice: Undefined variable: incl_path in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/usual_vars.php on line 8

Notice: Undefined variable: servr in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/usual_vars.php on line 8

Notice: Undefined variable: site in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/usual_vars.php on line 18

Notice: Undefined variable: incl_path in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/usual_vars.php on line 18

Notice: Undefined variable: incl_path in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/genealogie/de_clerck/incl/de_clerck_top.php on line 10

Notice: Undefined variable: incl_path in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/genealogie/de_clerck/incl/de_clerck_top.php on line 11

Notice: Undefined variable: servr in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/genealogie/de_clerck/incl/de_clerck_top.php on line 20

Notice: Undefined variable: incl_path in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/genealogie/de_clerck/incl/de_clerck_top.php on line 20

Notice: Undefined variable: site in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/genealogie/de_clerck/incl/de_clerck_top.php on line 23

Notice: Undefined variable: incl_path in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/genealogie/de_clerck/incl/de_clerck_top.php on line 23

Notice: Undefined variable: incl_path in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/genealogie/de_clerck/incl/de_clerck_top.php on line 49

Notice: Undefined variable: servr in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/head_2014_incl.php on line 24
De Clerck genealogie
Notice: Undefined variable: site in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/head_2014_incl.php on line 80

Notice: Undefined variable: iisGSM in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/top_of_body.php on line 6
Een familie De Clerck afkomstig van Maldegem

De Clerck genealogie

Copyright Notice

Copyright (c) 1990 - 2024 Marijn Claeys, Denis NOE.

Alle rechten voorbehouden.  Niets uit deze uitgave mag worden ver­veel­voudigd en/of open­baar gemaakt bij middel van druk, foto­copie, micro­film of op welke wijze dan ook het electro­nisch, hetzij mechanisch, zonder vooraf­gaan­delijke schrif­telijke toe­stem­ming van de copyright holder.

De gebruiker mag, voor zover technisch mogelijk, voor zijn eigen persoon­lijk en niet-commercieel gebruik, een kopie van de inhoud van deze webstek maken of van een deel van die inhoud en/of die inhoud afdrukken of down­loaden, op voorwaarde dat hij copyright-gegevens en bronnen van die inhoud goed zicht­baar op die kopie vermeldt.
De gebruiker mag niet de inhoud, geheel of gedeel­telijk, demon­teren of ont­sleutelen, wijzigen of er afge­leide werken van maken, op enigerlei wijze gebruiken om commer­ciële diensten aan derden te verlenen.  Hij mag niet de inhoud, geheel of gedeel­te­lijk, kopiëren, verkopen, verdelen, vertalen, ver­spreiden, repro­duceren, publi­ceren, verhuren, in licentie geven of op andere wijze over­dragen, de aan­ge­brachte eigendoms- en auteurs­recht­aan­dui­dingen, wijzigen of verwij­deren, eventuele bevei­li­gingen verwij­deren, uitscha­kelen of omzeilen, even­tuele instal­latie-, activatie- en/of toegangs­codes door­geven aan derden.

Aansprakelijkheid

We streven ernaar de informatie op deze website up-to-date, betrouwbaar, juist en volledig te houden.  De raad­pleging en het gebruik van deze website gebeurt op risico van de bezoeker.  We geven geen waar­borg aangaande de juistheid, vol­ledigheid en de accu­raat­heid van de informatie op deze website, ongeacht of het gaat over eigen infor­matie dan wel door derden geleverde informatie.  Wij zijn dan ook niet aanspra­kelijk voor moge­lijke schade, van welke aard ook, zowel recht­streekse als onrecht­streekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan deze website.  Wij zijn evenmin aanspra­kelijk voor tele­communi­catie­kosten die hoger dan verwacht of gebrui­kelijk zouden zijn, en dit ongeacht het door de bezoeker gebruikte medium.  We zijn niet aanspra­kelijk voor even­tuele sto­ringen, onder­bre­kin­gen of fouten in het netwerk.  We behouden ons het recht voor om op elk ogen­blik en zonder enige vooraf­gaan­delijke kennis­geving de opbouw, de inhoud van de informatie op deze web­site te verwij­deren of te wijzigen.  Onbe­schik­baar­heid en/of opont­houd kunnen geen aanleiding geven tot enige schade­ver­goeding of andere finan­ciële compen­satie.

Linkjes naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden.  Dit betekent niet nood­zakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaan of met de personen die verant­woordelijk zijn voor die sites op enige wijze samen­werken.  Evenmin geven wij enige waarborg over de geschikt­heid, juistheid of vol­ledig­heid van deze websites en trouwens ook van onze webstek.  Wij kunnen nooit verant­woor­de­lijk worden geacht voor eventuele schade in het kader van het bezoek aan die of aan om het even welke andere websites.

Klik hier indien u contact wenst op te nemen met ons.


Warning: include(incl/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/genealogie/de_clerck/incl/copyright.php on line 10

Warning: include(): Failed opening 'incl/footer.php' for inclusion (include_path='.:/home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/') in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/genealogie/de_clerck/incl/copyright.php on line 10