Boter- en kaasbereiding op de hoeve

Het melken moet zorgvuldig en met de grootste reinheid geschieden, ten einde veel en goede melk te bekomen.  Men zal de koe zacht naderen, den uier reinigen en overwrijven, de spenen kruisgewijze nemen, met de volle hand en niet met vinger en duim melken, de eerste melkstralen verwijderen.

Het melken zal zoo rap mogelijk en zonder tusschenpoozen geschieden.  Ruw melken, gerucht en stoornis moeten vermeden worden.

Het is noodzakelijk den uier volledig uit te melken, want de laatste melk is altijd de vetrijkste.

Proefnemingen hebben ons bewezen dat de eerste stralen melk slechts 0,4% en de laatste dikwijls tot boven de 8,0% vet bevatten.

Onvolledig uitmelken kan daarbij melk- en uiergebreken doen ontstaan.
 

De tien geboden bij het melken.

 1. Wees rein over u zelven, over den uier der koe, en over het melkgerief.
 2. Neem de spenen kruisgewijze, dit zal u meer en betere melk verschaffen.
 3. Verwijder de eerste melkstralen; zij bevatten weinig vet en vele microben.
 4. Melk vlug, want traag melken doet een deel van het vet verliezen.
 5. Melk de koeien grondig uit, de laatste stralen zijn de vetrijkste.
 6. Melk met de volle hand, niet met vinger en duim, en gebruik geene melkmachienen.
 7. Melk op regelmatige uren en bij voorkeur drijmaal daags.
 8. Behandel de koeien voorzichtig, sla of schop ze nooit.
 9. Vermijd gedurende het melken, alles wat de dieren kan verontrusten.
 10. Verwijder de melk uit den stal, onmiddellijk na het melken.
   

Reinheidszorgen bij het bekomen en behandelen
der melk.

Reinheid van de melkster. - Vooraleer te melken zal de melkster hare handen wasschen. Zij drage zuivere kleederen, bij voorkeur van katoen gemaakt, voor het gemak van te wasschen: wollen kleederen behouden langer de slechte geuren en laten zich moeilijker reinigen.

Reinheid van het melkgerief. - Voor het hehandelen der melk zal men zuivere tuigen gebruiken.
De melkemmers moeten uitsluitend tot het melken gebezigd worden en men zal ze nooit in de stallen bewaren.  Onmiddellijk na het gebruik moeten de emmers met zorg gezuiverd worden; men bezige daartoe eerst warm sodawater en men spoele ze vervolgens met warm water uit.

Reinheid op de melk. - Niettegenstaande al de voorzorgen die men neemt, vindt men in de melk nog koehaar, huidschelpjes, mestdeeltjes, voederafval, enz.; daarom zal men ze zuiveren; houten teemsen uit peerdenhaar vervaardigd, of vertind ijzeren zeefden zijn onvoldoende om de melk te reinigen; het stof vloeit er met de melk door; men plaatse dus wollen doeken over haren of metalen teemsen, en zorge ze dikwijls uit te spoelen.

Verluchten der melk. - De melk slorpt spoedig sterke geuren op, zooals de ammoniakgassen der stallen.  Hoe warmer de melk is, des te gemakkelijker neemt zij de geuren op. Men zorge dus ze onmiddellijk na melken uit de stallen te verwijderen.

Bron:
Boter- en Kaasbereiding op de Hoeve, Handboekje der Landbouwster,
door Theod. Deleu en L. D'Hondt, Melkerijmeesteressen.
Ronse, J. Leherte Courtin, Drukker
1917.

Met onze beste dank voor dit document aan de Heer Karel Schelstraete.

Naar de top van deze blz
Onze Meetjesland home page
mijnplatteland.com

Meer goede raad
Recent updates
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-01-2022
Copyright (c) 2022