Onderwyzingen wegens het H. Sacrament des Houwelyks


Onderwyzingen
en gebeden
wegens het
H. Sacrament
des
Houwelyks.


Oorzaeke van quaede Houwelyken.

    Voor de gene, die dit H. Sacrement wel ontfangen, is het eenen oorsprong van zegen; en voor die het zelve quaelyk ontfangen, eenen oorsprong van veel quaed: Want hier uyt volgen gemeynelyk vervloekingen van elkanderen, gedurigen twist, verquistinge van goed, ongetrouwigheden, enz.  Het is hier eene helle, en als een beginsel van een eeuwig verderf.
   De oorzaeken van quaede Houwelyken zyn, ten 1. Quaelyk geleeft te hebben voor het Houwelyk.  2. De onzuyverheden, die dikwils bedreven worden in het zoeken van een wederpaer.  3. Eenen onvoorzichtigen en zinnelyken keus, zonder den raed van Ouders; enz.  4. Dit groot Sacrament te ontfangen zonder bereydinge, ja, dikwils met vele zonden, als van wulpsheyd, overdaed, enz.  5. Zoo eene heylige zaeke aen te gaen uyt eenen beestelyken lust.  De zeven Mans van Sara, die het Houwelyk aengingen met zulk inzicht (ook eer het Houwelyk was een H. Sacrament) wierden allegader den eersten nacht van den duyvel vermoord. (Tob. 6.)

Plichten der Getrouwde tot elkanderen.

    De plichten van den Man zyn, ten 1. zyne Huysvrouwe te beminnen met eene zuyvere liefde, gelyk CHRISTUS zyne Kerke.  2. Haer te bewyzen goede genegendheyd; haer te handelen met eerbiedigheyd; haer goede voorbeelden te geven; voor haer te bidden; haer te onderwyzen, te beschermen, en te troosten; haer kennisse te geven van de huyszaeken, en te zorgen voor het onderhoud des huysgezins.
    Zy misdoen tegen deze plichten, die hunne Vrouwe verachten; smaedelyk aenspreken; die haer bitter vallen; enz.  Die haer houden als dienstmaerten; die bynae alles doen volgens hunne zinnelykheyd zonder kennisse van de Huysvrouwe; die het goed verquisten; eyndelyk, het gene het ergste van al is, die hunne Vrouwen dwingen tot schandelyke ongeregeldheden, onrechtveirdigheden ofte andere zonden.
    De plichten van de Vrouwen zyn, in haeren Man te eeren den Persoon van CHRISTUS.  Hem te gehoorzaemen, en hem te winnen door verduldigheyd.  Voor hem te bidden; te letten op het huysgezin; niet merkelyks weg te geven, ofte onkosten te doen, zonder oorlof.

    Tegen deze plichten misdoen de gene, die den meester spelen; haere Mans verachten; hunne korzelheyd ontsteken; die gedurig tegenzeggen; enz. die haeren tyd verquisten met klappen, spelen, wandelen; en die het inkomen verteiren in lekkernyen, ydelheden en pracht.
    De plichten der Getrouwde tot hunne Huysgenoten zyn: Te zorgen voor hunne zaligheyd; hun te geven goede voorbeelden; hun goedhertigheyd en liefde te toonen; hun te vermaenen tot het bidden, tot het aenhooren van het Woord Gods, tot het lezen van goede Boeken, tot het ontfangen van heylige Sacramente, enz.  En hun daer toe tyd te geven.  Voorders, hunne huysgenooten niet te verlaeten, als zy ziek zyn.  Hun aen te zien, als hunne Broeders in CHRISTUS, en als Mededienaers van den zelven Heer.  Gy, Heeren, zegt den H. Paulus, doet aen uwe knechten het gene de rechtveirdigheyd en beleefdheyd vereyscht, gedenkende dat gy hebt eenen en den zelven Heer in den Hemel.

Onze bron:

Christelyke
Onderwyzingen
en
Gebeden,
getrokken
Uyt de heylige Schrifture, den Missael, en de
heylige Oud-Vaders,

wegens
De voornaemste plichten der Geloovige.
Ydel zijn alle menschen, die geene kennisse Gods
hebben. 
Sap. XIII. v. 1.
Veel vermag het gestaedig Gebed van den Rechtveirdigen.
Jac. V. v. 16.
Van nieuws overzien, verbeterd en vermeerderd met
de Getyden van de Overledene.

TOT GEND,
By BERNARD POELMAN, op de Hoogpoorte
in het gekroond Zweird.


Met Goedkeuringe.
 

Beste dank voor dit heel wijs document aan de Heer Karel Schelstraete.

Naar de top van deze blz
Onze Meetjesland home page
mijnplatteland.com

Meer goede raad
Recent updates
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-01-2022
Copyright (c) 2022