WANDELEN TE LANDEGEM

Kerk van Landegem

EVEN VOORSTELLEN ...
 

Op het einde van de 9e eeuw en in 1038 vinden we respectievelijk Landegehem en Landigehem in de bronnen vermeld.  Deze plaatsnaam is afkomstig van het Germaanse Landinga Haim of de woonplaats van de lieden van Lando.
Waarschijnlijk heeft er nooit een afzonderlijke heerlijkheid met deze naam bestaan. Een groot deel van het grondgebied behoorde tot het Land van Nevele, maar daarnaast waren er nog verschillende enclaves van de heerlijkheden Vinderhoute, Merendree, de vorstelijke heerlijkheid Barelvelde (Drongen), Mere (Vosselare) en enkele minder belangrijke.  Elk van hen had een afzonderlijke rechtspraak en administratie.

Daarnaast waren er ook verschillende grote lenen : het goed te Landegem, het goed ter Varent, het goed ten Briele, Azeldonk en ter Vier Linden.  In 1452 groepeerden de Gentenaars en hun medestanders zich in de parochie Landegem om de hertogelijke troepen te Nevele aan te vallen.  Een contingent uit Landegem sloot zich aan bij de opstandelingen.

De Hervorming kende een belangrijke aanhang binnen de parochie en tot in 1629 gingen verschillende inwoners naar Aardenburg om er de Calvinistische preken bij te wonen.  Tijdens de Franse invallen had Landegem, zoals de hele omgeving, het zwaar te verduren (1668, 1683, 1691 en 1708).

De zeer vruchtbare gronden hebben steeds het landschap bepaald.  De landbouw werd op een zeer intensieve wijze beoefend ; getuige daarvan was het groot aantal pachthoeven, waarmee de parochie bezaaid was.  In de 18e en in het begin van de 19e eeuw kende men eveneens een belangrijke linnennijverheid met ongeveer 200 weefgetouwen.  Bij het ineenstorten van deze vorm van huisnijverheid kende het bevolkingscijfer dan ook een belangrijke achteruitgang.  Daarnaast was er eveneens een cichoreibedrijf en een brouwerij.

De landbouw is nog steeds de belangrijkste werkverschaffer binnen de gemeente, met ongeveer één vierde van het aantal werkplaatsen.  De belangrijkste specialisaties zijn de groententeelt onder glas en de aardbeienteelt die de laatste jaren sterk toeneemt.

Daarnaast heeft Landegem vooral een woonfunctie voor pendelaars (ongeveer 45 % van de actieve bevolking in 1970).  Het bevolkingscijfer kent de laatste jaren een belangrijke stijging.

Oppervlakte: 848 ha.
Bevolking: 1801: 1778   1846: 2000   1910: 1791   1961: 2207   1976: 2611
Kermissen: Pasen, 3e zondag van september
Soete Beese Feesten: 3e zondag van juni
Patroonheilige: HH Blasius en Margriet

VERDIENSTELIJKE INWONERS :

Doctor Jurist Juliaan Verplaetse
Julien Verplaetse is geboren te Landegem op 30 oktober 1907, overleden te Gent op 3 oktober 1971 en begraven op het kerkhof te Landegem volgens zijn laatste wens.

In 1931 behaalde hij aan de Universiteit te Gent de titel "doctor in de rechten" en in 1938 behaalde hij de titel van "Doctor of Juridical Science" aan de wereld-beroemde Harvard Universiteit ... hij was de tweede Belg die deze titel ooit behaalde.  Hij specialiseerde zich in het volkerenrecht, het luchtvaartrecht en het internationaal privaatrecht.  Door vele juristen wordt hij beschouwd als de grond-legger van het "ruimterecht".
Zijn werk uit 1960 "International Law in Vertical Space" wordt vandaag nog gebruikt aan de Amerikaanse Universiteiten vooral omdat hij de grote ontwikkeling van de telecommunicatie en de gevolgen hiervan op juridisch vlak heeft voorzien.

Zijn gedenkplaat werd onthuld op 28 oktober 1990 in aanwezigheid van onder andere Dr. Dieriks-Verschoor, voorzitter van het Internationaal Instituut voor Ruimte-recht van de Internationale Astronautische Federatie.  (De voorzitter is Nederlandse, beide ondervoorzitters zijn respectievelijk een Amerikaan en een Rus).

Renaat de Rudder
Renaat de Rudder werd geboren te Oostakker in 1897.  Vanaf 1909 woonde hij met zijn ouders te Landegem.  Op 12 oktober 1914 werd hij oorlogsvrijwilliger.  Hij schreef over de morele en de fysieke ellende aan het front.  Renaat de Rudder sneuvelde op 12 december 1917.  In 1974 kreeg hij te Landegem een hulde-monument.

Prosper Cocquyt
Prosper Cocquyt, de latere luchtvaartpioneer, werd geboren te Astene op 9 juni 1900.  In 1903 verhuisde hij met zijn ouders naar Landegem.  Hij leerde mechanica in de Brouwerij Meiresonne die toen nog te Landegem brouwde.  Na de eerste wereldoorlog voegde hij zich bij de luchtmacht.  Kort daarop trad hij in dienst bij Sabena, waar hij reeds vlug hoofdpiloot werd.
Op 23 februari 1935 deed hij de openingsvlucht van de België-Kongolijn.  Hij werd Koninklijke piloot van Koning Albert en Koning Leopold en hij vloog verschillende vorsten over naar België.
Prosper Cocquyt overleed op 22 april 1954.  Te Landegem werd een straat naar hem genoemd.


1. KERK
De in 1961 heropgerichte kerk werd in beide oorlogen door de Belgen platgelegd.  Ze vormde een uitkijktoren voor de Duitsers.  De huidige kerk is in neo-romaanse stijl met Tiroliaanse elementen.  De spitse toren is uitgerust met verlichte uurwerken en 3 klokken.

2. MONUMENT RENAAT DE RUDDER (Vosselarestraat)
Monument Renaat De Rudder Deze gedenksteen werd opgericht in 1974 en ingehuldigd na de IJzebedevaart.  Deze Vlaamse held trok als vrijwilliger naar de oorlog.  Op dit monument vinden we de laatste aangrijpende brief naar zijn moeder.  De ouderlijke woning van de voorvechter van de Vlaamse Beweging was gelegen in de "Renaat de Rudderstraat", naar zijn naam genoemd.

3. DE OUDE KALE
Deze rivier krijgt deze naam vanaf Nevele, waar Poeke- en de Reigerbeek samen-vloeien.  Door de aanleg van het Schipdonkkanaal verloor de Kale grotendeels zijn functie.  Vroeger was deze zelfs bevaarbaar met kleine schuiten.  Op die manier werden de stenen voor Nevele-, Landegem- en Merendreekerk aangevoerd.

4. HET SCHIPDONKKANAAL
Daar de Kale steeds meer verzandde en de waterafvoer en scheepvaart stilaan onmogelijk werden, werd overgegaan tot het met schop en spade uitdelven van het Schipdonkkanaal.  De arbeiders, velen uit Brugge, werkten toen 12 uur per dag en aan 0,70 frank der dag.  Zij sliepen in de boerenschuren en aten een ganse week roggebrood met pap.  De werken werden aangevat op 20 maart 1847.  Tijdens de tweede wereldoorlog werd langs dit kanaal hevig gevochten.

5. KASTEEL (Grote Heirenthoek)
Kasteeltje in Grote Heirenthoek Dit kasteeltje werd vroeger nog bewoond door advokaat en volksvertegenwoordiger Arthur Buysse, broer van de gekende schrijver Cyriel Buysse.

6. SCHAAPHOF (Grote Heirenthoek 26)
Het Schaaphof Het schaaphof, gelegen in de Grote Heirenthoek te Landegem werd steeds bewoond door de familie en de naam Standaert; dit volgens de officiële en geregistreerde pachtovereenkomst van Edouard van Bosterhout, grondeigenaar te Gent en Joannes Baptischt Standaert, pachter, verschenen in Gent op 30 november 1847.  Het hof is altijd verbonden geweest met schapen, de kudde en herders.  De wol werd op het hof zelf verwerkt en velen hebben nog een matras van 't Schaaphof.  In 1940 moesten de schapen verkocht worden bij gebrek aan voedsel maar 't hof zal steeds een herinnering blijven aan vervlogen tijden.

7. GEDENKTEKEN (Schipdonkkanaal)
Gedenkteken Deze gedenksteen herinnert aan de gruwelen van de oorlog en aan de gesneuvelde Robert Donnie.

8. KAPEL (Broekstraat)
De toenmalige eigenaars van het rood kasteeltje (1850) trokken ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksjubileum een typisch Vlaams kapelletje op.

9. KAPEL O.L.V. VAN 7 WEEEN (Poeldendries)
Kapel O.L.V. van Zeven Weeën
Deze kapel zou dateren uit de 17e eeuw.  Naar verluidt had dit kapelletje een miraculeuze betekenis.  Getuige daarvan waren de talrijke ex voto's welke bij de grondige herstelling in 1967 werden verwijderd.

10. KASTEEL (Poeldendries)
Kasteel Poeldendries
Voormalig kasteel "Van Hoobroeck-Van Ten Hulle", later bewoond door de Kerckhove d'Ousselghem en thans door de familie Mahy, zeer bekend door zijn collectie oude auto's.  De vader van Renaat de Rudder werkte nog als hovenier op dit kasteel.  Het kasteel is gelegen in een domein van 5 ha met eeuwenoude bomen.

WANDELEN TE LANDEGEM - SOETE BEESE PAD

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
wandelroute

LEGENDE
1. KERK - START
2. MONUMENT, R. DE RUDDER  
3. OUDE KALE
4. SCHIPDONKKANAAL
5. KASTEEL
6. SCHAAPHOF
7. GEDENKTEKEN
8. KAPEL
9. KAPEL OLV 7 WEEEN
10. KASTEEL
R RUSTBANK

Soete beesen (aardbeien)
SOETE BEESEN

Een uitgave van het gemeentebestuur in samenwerking met Vakantiegenoegens Landegem, s.d.

Naar de top van deze blz
Over Landegem
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-04-2021
Copyright Notice (c) 2022