Ons Meetjesland, Tijdschrift voor Heemschut, Volkskunde en Geschiedenis

Tijdschrift «Ons Meetjesland»

Copyright

Alle teksten, foto's, tekeningen, grafieken en alle andere auteurs­rech­terlijk beschermde werken uit het tijdschrift «Ons Meetjesland» en/of de website waar dit tijd­schrift in electro­nisch formaat gepubli­ceerd wordt, mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overge­nomen, tenzij hiervoor vooraf­gaande­lijk toestemming werd verleend door de copy­right­houder.

Korte aanhalingen uit artikels zijn toege­laten tenzij voor commerciële doel­einden - hoe of welke dan ook - mits de bron duidelijk wordt vermeld, en zonder dat dit systema­tisch mag gebeuren.

Wenst u een artikel over te nemen op uw eigen site of in een gedrukte publi­catie, gelieve dan eerst contact op te nemen met ons.

Romano Tondat, de uitgever van het tijdschrift is de wettelijke copyrighthouder van alles wat in het tijdschrift verschenen is van 1968 tot en met 1986.
Denis Noë is de copy­right­houder van deze website en van eventuële verbe­teringen, commen­taren en aanvullingen die voor het eerst op deze website gepubli­ceerd worden.
 

Verantwoordelijkheid

Wij streven naar een zo correct mogelijke weergave, ook van wat in het heemkundig tijdschrift "Ons Meetjesland" gepubli­ceerd werd maar wij kunnen nooit de juistheid van de informatie in het tijdschrift of in deze website-versie noch onze aanvul­lingen en verbete­ringen garanderen.
Voor informatie die bij wijze van dienst­verlening aan de lezer, via hyper­links wordt aangeboden kunnen wij op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.

Wij stellen alles in het werk met het oog op een goede beschik­baarheid van de site maar kunnen niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onder­brekingen in deze service zullen voordoen.  Onder geen beding kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onder­brekingen, of kunnen deze leiden tot enige schade­vergoeding.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  06-05-2024