Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1976, 9de jaargang, nr. 2

FUSIES en PLAATSNAMEN

Weldra worden ook in het Meetjesland een groot aantal gemeenten gefusioneerd.  Een van de problemen, waarmee de nieuwe eenheid ongetwijfeld zal geconfronteerd worden, is dat van de straat- en wijknamen.  In een aantal gevallen zal het allicht niet wenselijk zijn, een toponiem dat twee of meer keer voorkomt, telkens te behouden.  Wij denken b.v. aan Veldstraat, Kerkstraat, Beukenlaan, Dorpsstraat, enz.

Straat- en wijknamen behoren tot ons cultureel erfgoed en geven ons vaak een beeld van de ontwikkelings­geschiedenis van onze steden en dorpen.  In het verleden hebben wij dikwijs moeten vaststellen dat sommige ervan, die met de geschiedenis van het dorp eng verbonden waren, om een modegril werden veranderd, dan wel vervangen om een of andere lokale figuur te eren.  (Tegen dit laatste is vanzelfsprekend niets in te brengen: als men een nieuwe straat of plein zulke namen geeft).

Omdat wij vrezen dat - ter gelegenheid van de aanstaande fusie­perikelen - weer eens een aantal waarde­volle namen dreigen te verdwijnen en omdat wij er ons van bewust zijn dat talloze recente straat­namen vaak in meer dan één woonkern zullen voorkomen en tot verwarring aanleiding geven, willen wij graag onze diensten aanbieden.  Het HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP en ONS MEETJESLAND zullen gaarne de gemeente­besturen hierbij helpen en advies verstrekken.  Het spreekt vanzelf dat wij, na het bestuderen van de verschil­lende moge­lijkheden, met de verantwoor­delijken in contact zouden blijven en helemaal niet in de plaats van de respectie­velijke gemeente­besturen wensen te treden.

Maar wij beschouwen het als een plicht, ons erfgoed te bewaren en te beschermen en hopen dat onze gemeente­besturen graag daaraan hun mede­werking zullen verlenen.  De historische en topony­mische kennis van onze leden staat borg voor een regeling die dat erfbezit zo goed mogelijk beveiligen zal.

J.V. / A.R.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024