Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 3

TENTOONSTELLING TE ADEGEM

In het raam van het tienjarig bestaan van het Jeugdhuis, hield het Feestkomitee van «Jeugdraad Adegem», op 24 en 25 augustus, een heemkundige tentoon­stelling, onder het motto: «Onze groot­ouders, onze ouders en wij !», in twee lokalen van de Jongens­school.

«Het lag in onze bedoeling», schrijven de inrichters vooraan in de aangeboden kataloog, «enerzijds de jeugd in kontakt te brengen met gebruiks­voorwerpen en de daaraan verbonden gewoonten, waarvan zij misschien niet eens het bestaan vermoeden; en anderzijds bij onze groot­ouders en ouders, enkele jeugd­herinne­ringen op te frissen».

Hoewel sommige personen nog eerder weifelend stonden tegenover het zo maar in bruikleen geven van «schone» en waardevolle antiek, werd er niettemin een uiterst beziens­waardige verzameling oude gebruiks­voorwerpen tentoon­gesteld, niet minder dan 92 nummers (kataloog, 56 à 147).  Ordening en presentatie verdienen alle lof.  Wij zagen er alaam van de landbouwer, de kuiper, de klompenmaker, de beeldhouwer, de timmerman, de schoenmaker, de bakker, de wagenmaker... een paar beeldjes van de snijder Seraphien Goethals (met schetsen en schetsboek), koperwerk, balansen, oude telefoon­toestellen, enz...

De meeste bijval genoten echter nog de 55 vergrotingen van oude Adegemse foto's, werk van de heer Julien De Pau (kataloog, 1 à 55).  Als in een film deden zij het Adegem van vóór de eerste wereld­oorlog herleven.  Geen wonder dat het publiek zich verdrong vóór deze mooie afbeel­dingen van dorp, straatjes, huizen en hoeven, die nu bijna gaan lijken als van een andere wereld !

Een aangepaste omlijsting van bloemen en versieringen zorgde daarenboven voor een smaakvol decorum, zodat dergelijk initiatief alle navolging verdient.  Een volgende maal mag men, gerust beroep doen op bepaalde verzame­laars en oudheid­kenners, die voorzeker bereid zouden gevonden worden nog aan te vullen, uit hun persoon­lijke kollekties.

Het gemeentebestuur, de Jeugdraad, de directie van de Jongens­school en alle betrokkenen die meehielpen of in bruikleen gaven, verdienen onze beste dank.

A.R.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024