Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 1

PIETER ANTOON PIESSENS

(1824-1920)

GEMEENTERAADSLID VAN DE STAD EEKLO
 

Overgrootvader Joannes PIESSENS huwde met Digne Pieters op 17 juni 1696 te Kaprijke(1).  Waar en wanneer hij geboren en overleden is, hebben we niet teruggevonden.  Wel vinden we hem vanaf het jaar 1698 opgetekend in de belastingsrollen (ommestellingen), waar hij belast wordt op 220 roeden voor 4 schellingen 9 groten(2).  In de ommestellingen van het jaar 1710 vinden we hem nog steeds vermeld onder «Caprijcke»(3).

Grootvader Joannes PIESSENS werd geboren op 8 augustus 1700 te Kaprijke (4).  Hij huwde op 19 juni 1731 te Eeklo met Christophora Daenens(5). Zijn eerste vrouw overleed reeds op 19 februari 1754 te Eeklo.  Hij hertrouwde op 8 april 1755 te Eeklo met Petronella Beckhaert(6).

Joannes PIESSENS overleed te Eeklo op 27 oktober 1773 in de ouderdom van 73 jaar(7).

Hij was het die zich voorgoed te Eeklo is komen vestigen op het St.-Jansgoed, alwaar hij pachter en schaapboer was.

Vader Joannes Benedictus PIESSENS werd geboren en gedoopt op 13 juli 1757 te Eeklo(8).  Hij huwde in het jaar 1796 met Joanna Catharina Goethals, dochter van Pieter Joannes en Maria De Roo (9).

Hij hertrouwde op 22 mei 1805 te Eeklo met Carolina Poppe, dochter van Petrus Anthonius en Maria Jacoba De Jaeger (° 9 mei 1780 Lembeke - † 11 april 1854 Eeklo).

Wanneer op 10 november 1791 te Eeklo de wet vernieuwd wordt, vinden we Joannes Piessens als schepen vermeld, en dit ook voor de twee volgende jaren 1792 en 1793(10).

De landbouwer Joannes Benedictus Piessens woonde volgens de telling van het jaar 1830 op het «St.-Jansgoed 21» en in 1846 «St.-Jansgoed 20».  Hij had Bernard Dhaenens uit Lembeke als dienstknecht en Seraphine Bultynck uit Eeklo en Maria Theresia Gulle uit Kaprijke als dienstmeiden.

Hij overleed op 2 maart 1851 te Eeklo (St-Jansgoed) in de zeer hoge ouderdom van 94 jaar(11).

Petrus Antonius PIESSENS, zoon van Joannes Benedictus en Carolina Poppe, werd geboren te Eeklo «St.-Jansgoed» op 25 april 1824 en dezelfde dag aldaar gedoopt in de parochiekerk.  Peter en meter waren: Carolus Ludovicus Piessens en Rosalia Piessens(12).

Bidprentje uit de verzameling
van Wilfr. Steeghers.
 

Toen Pieter Antoon negentien jaar geworden was, moest hij gaan loten, dat was in het jaar 1843.  We vonden dan ook zijn naam terug in het militie­register van die periode.

Zijn «maet» was «1 meter 75 centimeter 5 millimeter».  Hij trok het nummer 71, was er dus ingeloot; de uitspraak van de militieraad luidde: «voor den dienst gedesigneerd»(13).

Hij huwde op 30 juni 1859 te Eeklo met Maria Anna de Millecamps, dochter van de oud-burgemeester van Watervliet, Joannes Maria en Joanna Theresia De Nocker, geboren op 18 maart 1832 te Oosteeklo.

Na zijn huwelijk vestigde hij zich op de wijk Balgerhoeke, alwaar hij later een belangrijke rol zal spelen.

Hij overleed op 21 augustus 1920 te Eeklo (Balgerhoeke) in de hoge ouderdom van 96 jaar.

Vanaf het jaar 1875 vinden we hem terug in de «Gemeente­raads­ver­slagen der stad Eeklo», als een aktief gemeente­raadslid dat de belangen van Balgerhoeke verdedigde.  In zijn omgang, zijn optreden, getuigde hij van praktische zin en een gezond oordeel.

Hij streefde er naar van Balgerhoeke een bloeiende en schone gemeen­schap te maken en zijn levens­droom werd verwezen­lijkt bij het oprichten van een eerste school in het jaar 1895(14).  Hij fungeerde tevens als lid van de kerkraad te Adegem, vooraleer Balgerhoeke in 1902 een zelfstandige parochie werd.

Bij de oprichting van de nieuwe parochie Balgerhoeke, die ook groten­deels door zijn bemoei­ingen en aktivi­teiten ontstond, zou hij voorzitter van de kerkfabriek worden.

Als mensentype was hij een treffelijke figuur, de man van de «oude stempel», diepgelovig katoliek, godvrezend en blonk uit in voornaamheid.  Steeds was hij de man waarop men kon rekenen, door zijn wijze raad­gevingen en gezonde daad in dienst van het goede en het schone.  Bij zijn heengaan op 21 augustus 1920 was de verslagenheid onder de Balger­hoeke­naren dan ook zeer groot.

Wilfried STEEGHERS.

__________________________

(1) «1696, 12 may contraxerunt sponsalia Joannes piessens et Dimpna pieters: matrimonium vero 17 juny coram me infrascripto pastore, et testibus Georguo de munck et Joanne Vergauwe.         C. Robyn».
Oude Parochieregisters van Eeklo. Stadsarchief. Terug naar de tekst

(2) «1698 Caperycke
Jan piessens IIC XXR 1111 s. IX gr».
Bundel nr. 433, 7de cohier - SA Eeklo. Terug naar de tekst

(3) «Ommest. 1710 Caprijcke
Jan piessens II C  XXR.1/8
Bundel nr. 440, 4de cohier - S.A. Eeklo. Terug naar de tekst

(4) Oude Burgerstand, Kaprijke - RA Gent. Terug naar de tekst

(5) Oude Parochieregisters, reg. 168 fo 3985 - SA Eeklo. Terug naar de tekst

(6) idem, nr. 171 fo 2248 - SA Eeklo. Terug naar de tekst

(7) ibidem, nr. 180 fo 900 verso - SA Eeklo. Terug naar de tekst

(8) ibidem, nr. 178 - SA Eeklo Terug naar de tekst

(9) ibidem, nr. 175 fo 333 - SA Eeklo. Terug naar de tekst

(10) NEELEMANS Ed.: - Tijdrekenkundige naemlijst der baljuws, greffiers, tresoriers, burgemeesters en schepenen der stede, keure en vrijhede van Eecloo en parochie van Lembeke van den jare 1249 tot 1796, fo 171. Terug naar de tekst

(11) «Anno Domini 1851, die secunda martii hora octava matutina obiit, et quinta sepultus est Joannes Baptista Piessens ex hac, maritus Carolina Poppe, aetatis nonaginta quatuor annorum.
h. Van de Velde, vic.»
Parochieregisters dekenij Eeklo. Terug naar de tekst

(12) «1824, 25 Aprilis hora quarta mane natus et eodem die baptizatus est Petrus Antonius filius Joannis Benedicti Piessens ex hac, anno aetatis '67, et Carolina Poppe ex Lembeke anno aetatis 44, suscepere: Carolus Ludovicus Piessens et Rosalia Piessens hic habitantis.
R.J. Speeckaert vicep.»
idem. Terug naar de tekst

(13) Militieregister 1836-1843 - SA Eeklo. Terug naar de tekst

(14) Over deze school te Balgerhoeke vonden we volgende gegevens: Zitting van Zaterdag 14 September 1895. Aanwezig de Heeren De Wachter, Burgemeester; Dauwe en Vermast, schepenen; Piessens, Goethals, De Sutter, Van Brabandt, Ryffranck, Steyaert, Lehoucq, leden van den Raad; Van Acker, secretaris. «Gezien de vraag van Jufvr. Julia De Prest, geboren te Adeghem den 9 Sept. 1871, gediplomeerde onderwijzeres der geagréeerde Normaalschool te St.-Nicolaas, volgens diploma dd 25 Augusti 1892, strekkende om de nieuwgebouwde school op Balgerhoeke, door haar bestuurd, aan te nemen...»
«De vraag wordt toegestaan: de gemengde lagere school van Jufvr. Julia De Prest is aangenomen voor een termijn van tien jaren.»
Register der gemeenteraadsverslagen — S.A. Eeklo.
— In zijn doodsbericht, in de «Gazette van Eecloo» van zondag 29 augusus 1920. staat o.a. het volgende: «Balgerhoeke is hem zijn eerste school verschuldigd». Terug naar de tekst


BIBLIOGRAFIE

STEEGHERS WILFRIED

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024