Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 1

BESCHERMING BOUWKUNDIG ERFGOED
TE EEKLO

Dit jaar staat in het teken van de bescherming van ons bouwkundig erfgoed.  Veel gaat verloren door gebrek aan geld, tijd, onwetendheid of onbegrip.  Toch kan het ook gebeuren door een moedwillige onverschillige houding van enkele personen.

Foto Verstraete, Eeklo.

Onlangs werd op de Markt te Eeklo een huis hersteld en in gunstige zin, aangepast tot winkel «Wonen Nu» en tot kunstgalerij «'t Rootjen», uitgebaat door de heer Verstraete.  Deze woning werd gebouwd in 1657-1658.  Het was trouwens in die periode dat een grote verandering aan het Eeklose stadsbeeld plaats had met het bouwen van de rij huizen, ten zuiden van de parochiekerk.

Op 31 maart 1657 geeft de bisschop van Brugge inderdaad de toelating om op die plaats een stuk grond van het kerkhof te nemen en in cijnspacht te geven, om er te worden «gebouwt ende ghemaect suffisante huysinghe tot twee stagien hooghe ende breedt ofte diepe volghende 't voornoemde stadhuys...  Ende de voornoemde vyf huysinghen moeten wesen van eene en deselve hooghde, volgende 't gonne staende op de westsyde van den voornoemden stadhuyse, mitsgaders eener somme ende gelyckende aen elckanderen, wel geproportioneerd, alle de pannen, deuren ende venstercassynen te doen maecken van ordinairen steen, mitsgaders de daken te decken met schaliën, teghels ofte pannen ende gezaemelyck te doen maecken ende stellen een rechten muer van eenen steen dikte, negen voet hoog boven d'aerde ende met suffisante drummers... sonder dat in denselven muer mogen gemaeckt worden eenighe deuren, vensters ofte andere gaeten, opdat daer deure ane of op het voornoemde kerckhof geene vuiligheden en worden geleyt ende dat in de voornoemde huysinghen niet en zal mogen herberghe gehouden worden, ofte aldaer bier ende wijn te tappen» (zie Ons Meetjesland 1974 - 1).

Foto Verstraete, Eeklo.

De woningen Markt 24 & 26 waren oorspronkelijk een geheel en dit was een mooi «geproportioneerde» woning, die haar voorgevel bekroond zag met een kruisvenster, waaraan het metselwerk was afgewerkt met een beperkte trapgevel; dit alles geeft aan het geheel een verantwoorde, eigentijdse uiting van Vlaamse bouwkunst.  Wanneer deze tweewoonst tot stand kwam weet ik niet, maar als U de foto's goed bekijkt ziet U dat de stad Eeklo een rariteit rijker is geworden en nu een «dobbel gebakken» of nog te «herbakken» half venster bezit.

Romano Tondat

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024