Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 2

LANDELIJKE WONINGEN
IN HET MEETJESLAND

Deze woning behoort toe aan de heer Verstraeten André en is gelegen Arisdonk 31, te Waarschoot.  De woning vervangt een voorgaande die bouwvallig werd en zeer waarschijnlijk dateert van het begin der 18e eeuw.  De huidige woonst werd gebouwd op het einde van de 19e eeuw. U vindt ze ook terug op de kadastrale kaart Popp.

Van de oudere konstruktie heeft men als zichtbaar gedeelte alleen nog de scheidingsmuur van plaats 1 & 2.  Ik heb toch de indruk dat de binnen­muren en de schouw mantel nog oorspron­kelijke gedeelten zijn van de voorgaande behuizing.  De voorgevel werd volledig vernieuwd en de achtergevel kreeg waar­schijn­lijk een smalle aanbouw op gans de lengte, die terug werd aangepast met ongeveer 1 m breedte; dit laatste gebeurde bij de overname van de boerderij door de heer Verstraeten in 1951, tevens het jaar van zijn huwelijk.

Algemeen beeld van de hoeve, Arisdonk 31, te Waarschoot.
Foto Georges De Maertelaere.

De haard die behouden werd, is echter aangepast aan het gebruik van een Leuvense stoof.  De schouwmantel rust op een niet versierde eiken draagbalk van 15 x 18 cm.  De moerbalk van de « beste kamer» 4 is van de laatste bouwperiode en heeft een eenvoudige versiering, zie detail balk 1.  De eiken moerbalk in slaapkamer 3 is zeker de oudste en heeft een eigentijds motief, zie detail balk 2.  In slaapkamer 6 is de eiken balk effen gezaagd en heeft geen enkele versiering, noch afboording.  De vroegere toegangen tot kelder en zolder bevonden zich (op de traditionele manier) in de vroegere keuken 4, naast de ingang van slaapkamer 7.  In 1951 werd deze gedicht en tot een enkele toegang gemaakt, die nu te bereiken is langs de huidige keuken 13.  Voor het betreden van de zolder en de hoog- of opkamer heeft men de gewone trap.  Om de kelder te betreden heft men het onderste gedeelte van de trap (die opklapbaar is) op.  De kelder heeft dezelfde oppervlakte als de opkamer 5.  De brood- en vleeskastjes, rechts van de haard, zijn in 1951 verwijderd.  De vloer werd vernieuwd. Niettegenstaande enkele aanpassingen heeft de oude keuken, die nu de beste kamer is geworden, een sfeer van gezelligheid, eigen aan de toenmalige bouwwijze.

De zolder heeft 3 gebinten, de opgaande schouwmantel draagt ook voor een gedeelte het dak zodat deze de plaats inneemt van een 4e gebint.  De gebinten en de jukplaten zijn alle van eik, de sporen (stijlen) zijn van zachter hout en evenals de houten zoldervloer van canadabomen gemaakt.  Als laatste aanpalend gedeelte van de woning heeft men de garage 1 die vroeger een varkensstal was en in 1951 werd verbouwd tot zijn huidige bestemming.  De plaatsen 8 & 10 aan de oostkant van de woning zijn ook varkensstallen, 9 is de W.C., 2 is de doorgang die is overbouwd, 7 is de slaapkamer van de kinderen, 11 & 12 is het oude bak-melkhuis.

De hoevewoning.
Foto Georges De Maertelaere

De vroegere landbouwuitbating werd in 1951 door de eigenaar aangepast aan een beperkt veebedrijf.  De oppervlakte van 7,5 ha (hemelse breedte) bestaat nu nog uit de helft weiland; de rest wordt bewerkt en de opbrengst daarvan dient voor het kweken van het vee.  De boomgaard is 7 are groot en bevat een twintigtal bomen met volgende vruchten: peren, appelen, kersen, pruimen en noten.

Detail balk 1.  Moerbalk van de « beste kamer».
Foto Georges De Maertelaere

De bedrijfsgebouwen bestaan uit de schuur en de varkensstallen, deze laatste worden niet op het grondplan vermeld, omdat zij niet meer juist te situeren zijn, trouwens zij staan niet aangeduid op de kadastrale kaart Popp, hetgeen bewijst dat deze veel later werden bijgebouwd.  Mijn mening is dat de aan de woning palende varkensstallen de enige waren, dit gezien de zuiver landbouwkundige werking van het toenmalige bedrijf.

De schuur is het best bewaard gebouw en dateert van de eerste bouwperiode, maar heeft in 1951 een verbouwing ondergaan, waarmede ik terug geen rekening wil houden, omdat het mijn bedoeling is in de mate van het mogelijke, de oudste toestand van de gebouwen trachten weer te geven, met de kans vergissingen te begaan.  Plaats 1 is het loofkot, 2 de koestal, 3 de aardappelkuil, 4 de paardestal voor 2 paarden.  3 & 4 is nu een ruimte geworden en wordt nog gebruikt voor het stallen van het werkpaard.  De oude kleivloer van de doorgang 5 is na 1951 niet meer gebruikt, de doorgang was vroeger gedeeltelijk afgesloten door een zwaar houten schutsel, waarachter zich de schuurwinkel en een tweede aardappelkuil bevond.  Deze laatste bestaat nog en is in 1951 versterkt door op de scheiding tussen schuurwinkel en de kuil een muur te metselen.

De schuur, Arisdonk 31.
Foto Georges De Maertelaere

De mestkuil bevindt zich vóór de koestal evenals de beerput, waarvan het grootste gedeelte zich onder de koestal bevindt.  De veestapel bedraagt gemiddeld 9 koeien, 10 runderen, 8 zeugen, een 20-tal mestvarkens en een 20-tal kiekens.  Gans het erf is vroeger afgesloten geweest met een doornhaag, waarvan nog alleen de gedeelten langs de zuid- en westkant bestaan.  De toegang langs een ijzeren hek is onveranderd gebleven.  De woning staat met de voorgevel naar het zuiden gericht en heeft met een aangebouwd achterhuis een goede bescherming tegen de koude uit het noorden.  De schuur, haaks op het huis, schermt gans de barre oostkant af, zodat men hier de oude inplanting terugvindt die vroeger zoveel belang had en die eeuwen geleden tot stand is gekomen, door een natuurlijke ondervinding van de toenmalige levens- en werkomstandigheden.

Tondat Romano.

Separator

Landelijke woningen in het Meetjesland 1 - 2 - 3

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024