Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 3

MERKWAARDIGE
GEMEENTERAADSBESLISSINGEN
UIT DE VORIGE EEUW TE ADEGEM

In verband met de aanleg van de spoorweg Gent-Eeklo-Brugge, treft de voltallige gemeen­teraad, in zitting van 28 oktober 1862, volgende beslis­sing :
«Ter gelegenheid van de opening van de sectie van Eecloo naar Maldegem van den ijzeren weg van Eecloo op Brugge, die eerstdaags staat plaats te hebben, magtigt de Raad het kollegie om de statie dezer gemeente met de Nationale vlag te laten versieren, den heer commissaris en zijn gevolg er te onthalen, hun den eerewijn aen te bieden en de aenkomst en vertrek van den trein met kanon­schoten te laten begroeten.»

In zitting van 16 juni 1866, in verband met de huidige Statiestraat, beslist de raad als volgt :
Wegens een mededeling aan de gemeente van een weigering van subsidie door de Heer Arrondis­sements­commissaris, waaruit bleek dat «den heere Minister van Openbare werken weigert tusschen te komen in de kosten van bekal­sijding van den buurtweg leidende van den Grooten Steenweg» Brussel-Oostende, naar de statie des ijzeren wegs alhier, »...

«De raad zendt een smeekschrift naer den heere Minister: »
«Aangezien er bij Koninklijk Besluit van 20 october 1863 aan deze gemeente een subside van 13.200 fr. verleend is voor de bekalsijding vanaf de grooten Steenweg tot aan de steenweg van Eeklo naer Tielt, wordt nogmaels aangedrongen op een bijkomende subside voor de bekalsijding vanaf het noordelijk punt van de Dorpsstraat tot aen de Statie, zijnde 110 m lengte.  De uitgave is begroot op 1733,46 fr....»

De huidige Statiestraat is ontstaan na 1863 op de plaats waar de kerkwegel vanaf de wijk Celie, over het Broekelken, verbinding gaf met de dorpskern.  Tot vóór enkele jaren was het gedeelte van die straat ten noorden van het station nog een «zandstraat», tot aan het Broekelken.  Oudere mensen noemden die weg «de nieuwe straat».

_____________

Op de dagorde van de openbare zitting van 23 mei 1876 wordt een voorstel gestemd, om verbetering in het «postwezen» te bekomen :
«Gezien de grote uitgestrektheid dezer gemeente en wel in bijzonderheid, de afgelegenheid in betrekking met het Dorp, van de wijken Cruiput en de Veldekensstraat, die er tot zes kilometers van verwijderd zijn, waaruit volgt dat de postbode die, komende van Eecloo deze gemeente bedient, op die wijken aankomt tusschen één en twee ure.

Gezien dat op die wijken eigenaars en nijveraars wonen die door die laattijdige postuitdeelinge in de onmogelijkheid zijn aan hunne correspondenten per keerende post te antwoorden,
Wendt zich bij deze, de gemeenteraad, eerbiediglijk tot den heere Minister van Openbare Werken, opdat het hem behage den postdienst te doen verbeteren en durft daartoe aanbevelen de instelling van eenen postbode en relais ter statie van den ijzeren weg Eecloo-Brugge in deze gemeente, postbode die de brieven, dagbladen en andere pakken zoude ontvangen met een en alhier dagelijksch stilhoudenden trein, te acht ure 's morgens en binnen de drij uren de afgezonderdste wijken der gemeente zou bediend hebben...».

Het antwoord op deze vraag van de raad hebben wij niet gevonden.

_____________

Het nummeren van de huizen:

Op de dagorde van de raadszitting van 11 december 1866, werd besloten een krediet op te nemen voor «het numeroteren en het maken van analytieke lijsten der huizen, uit te voeren ingevolge het Koninklijk Besluit van 5 juli 1866».

De raad verleent daarvoor een krediet van 107,25 fr, hetzij 0,25 fr per huis, voor het «numeroteren», ingevolge een overeenkomst tussen het schepencollege en «sieur D. Standaert van alhier».

Het aantal woningen in 1866 was dus 715 voor de ganse gemeente Adegem. Tot vóór het jaar 1866 werd het localiseren van d.e woningen gedaan volgens de kadastrale gegevens (sectie en nrs.).

stemming van een politiereglement op het sluiten van de herbergen, in zitting van de gemeenteraad van woensdag 6 november 1872 :

«Gezien de wet van 14 december 1789, artikel 50, en die van 24 augusti 1790, titel XI ; gezien artikel 78 van de gemeentewet,

BESLUIT:

Art. een: De herbergen of alle andere onder welke benaming ook bestaande huizen, waar drank verkocht wordt, zullen moeten gesloten zijn: gedurende de maanden november, december, januari, februari en maart, te 9 ure, en gedurende de maanden april, mei, juni, juli, augusti, september en october ten 10 ure des avonds.
Er zal, na deze uren, niemand in de bedoelde huizen mogen toegelaten worden, of aldaar in of buiten «de ure» geen drank mogen worden gegeven, dan alleen aan inwonende personen, aldaar logeerende vreemdelingen of zoodanige doorreizende personen, die ten minste twee uren van hunne woonplaats verwijderd zijn.

Art. twee: Het is echter aan het hoofd van het plaatselijk bestuur toegelaten om bij bijzondere gelegenheden de hierboven bepaalde uren te verschuiven.

Art. drie: Alle personen welke zich in overtreding van artikel één na de bepaalde uren zullen bevinden in de gemelde huizen, zullen met een boet van één tot vijf frank, of bij onvermogen met een vervangende gevangeniszitting van één dag gestraft worden.
In geval van herhaling zal de boet van vijf tot vijftien frank zijn en bij onvermogen de gevangzitting van één tot drij dagen.

Art. vier: De houders van gemelde huizen, ciie dezelve op de bepaalde uren niet zullen gesloten hebben, of na die uren aldaar deze personen zullen hebben laten verblijven, of in of buiten «deure» drank hebben gegeven, zullen voor de eerste maal met een boet van vijf tot tien frank of met een vervangende gevangzitting van één dag, en bij herhaling met een boet van 10 tot 20 fr of met een vervangende gevangzetting van drij dagen worden gestraft.

Art. vijf: Alle drankverkooper, die na het uur van den aftocht, den ingang van zijn gesticht aan de politie op eerste aanzoek zal weigeren, zal gestraft worden met één boet van 15 fr., en in geval van niet-betaling, met een vervangende gevangzitting van drij dagen.

Art. zes: Het plaatselijk bestuur zal iederen avond de aftochtsklok gedurende een door hetzelve te bepalen tijd, doch in geen geval korter dan een half kwartier uurs laten luiden, welk luiden zal ophouden op het uur dat bij artikel één en twee tot het sluiten der herbergen vastgesteld werd.
Het beweren dat men het luiden der klok niet heeft gehoord of niet heeft kunnen horen, of zelfs dat de klok niet is geluid, zal door de overtreders niet als geldende reden van verschooning kunnen worden aangevoerd».

_____________

Beraadslaging in openbare zitting van dinsdag 8 juli 1873, in verband met «de vraag van de Kerkfabriekraad dezer gemeente, strekkende om gemachtigd te worden een legaat in onroerende goederen te aanveerden, aan de Kerkfabriek geschonken door wijlen d'heer Ridder Stroo, in leven groot-grondeigenaar te Gent, overleden te Eecloo den 23 januari 1873, bij zijn eigenhandig testament d.d. 6 maart 1865 en gedeponeerd ten kantore van den Notaris Wallijn ter standplaats van Maldeghem;

De Raad :
«Gezien de machtigingsvraag in dato van 6 april 1873 en de daarin gehechte stuks, overwegende dat de gedane Schenking bestaande in eene hofstede en medegaande landen te zamen groot : 17 ha, 71 a 10 ca gelegen in deze gemeente, wijk Heulendonk, van een jaarlijks inkomen van 1650 fr, aan geen andere bezwarende lasten onderhevig is dan het jaarlijks celebreren van een eeuwig jaargetijde met solemnele mis en deeling van 150 kilos fijne tarwebrooden aan de algemeene armen, voor de totale som van 169,78 fr. en dus voordelig voor de Kerkfabriek is,
Is éénparig van oordeel en gevoelen dat de gevraagde machtiging kan toegestaan worden».
Deze hofstede, tot in 1973 uitgebaat door landbouwer Gerard Van Hecke, is thans als boerderij gelikwideerd en omgevormd tot een buitenverblijf.  De landerijen en weiden zijn verpacht aan landbouwers uit de buurt.

De schenker, Ridder Stroo, wordt nog immer vermeld bij de personen die in het «jaargebed» ingeschreven staan.

Pierre VAN CLEEMPUT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024