Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 3

DE SINT-APOLLONIAKAPEL
TE AALTER-BIESEM

Op zaterdag 27 september 1975 werd de kapel die toegewijd is aan Sint-Apollonia, gelegen op de wijk Biesem, langheen de Ruiseledesteenweg, plechtig herwijd door Z.E.H. M. Lepoutre, pastoor van Sint-Cornelius te Aalter.  Deze kapel die volledig in verval was — veel schaliën van het dak lagen op de grond en de verf schilferde van de muren af — werd door de zorgen van haar eigenaar, de C.O.O. van Aalter, opnieuw volledig opgeknapt.  Kunstschilder Omer Buyse, uit Knesselare, penseelde drie taferelen uit het leven van deze tandheilige, op de muren.  Onder elk tafereel staat een volksrijm in verband met de specialiteit van de heilige:  «Verhoor onze bee, Patrones der tandenwee»; «Patrones van alle landen, verjaag de pijn der tanden».

Na een korte historiek van deze kapel door ondergetekende, dankte de heer burgemeester van Aalter de initiatiefnemers van deze herstelling.  Daarna belichtte pastoor Lepoutre de religieuse betekenis van onze veldkapellen voor de zeer talrijk opgekomen bewoners van de wijk Biesem, Veldsteraat en Ruiseledesteenweg.  Wij waren blij verrast te mogen vaststellen hoe deze eenvoudige mensen nog gehecht zijn aan deze landelijke kapel.  Het was dan ook niet moeilijk om iemand te vinden die voor het oppassen van de kapel in de toekomst wou instaan, nl. de heer De Poortere en zijn echtgenote.

Foto Lothar Graumann.

Het onstaan van deze kapel moet gezien worden in de historische kontekst van het einde van de vorige eeuw, toen ten alle kante veel veldkapellen uit devotie of uit belofte werden gebouwd.  Rond 1900 leefde te Aalter een gepensioneerde brigadier van de rijkswacht, nl. Jan-Baptist Royaert.  Hij was een zeer vroom man en bezat de gave tandpijn en brand­wonden te genzeen.  Hij beoefende een soort volks­genees­kunde en de mensen kwamen bij hem om zich te laten «overlezen».

In 1910 liet J.B. Royaert dan de Sint-Apollonia-kapel bouwen op een stukje grond dat toebehoorde aan de familie Maeyens.  Een herinne­rings­steen boven de toegangsdeur van de kapel gemetseld, herinnert aan deze schenking:  Anno 1910, dona M. Royaert.

Bij akte van 24 december 1912 schonk J.B. Royaert de kapel aan de C.O.O. van Aalter, met de verplichting de kapel te laten onderhouden en een jaarmis voor zijn zielerust te laten celebreren.  Daartoe schonk hij twee obligaties van 3.000 frank aan de C.O.O.

J.B. Royaert, die geboren was te Helkijn, overleed op 18 april 1915 in de gezegende leeftijd van 89 jaar.  Zijn echtgenote Barbara De Crits was reeds overleden in 1910.

Tijdens de eerste wereldoorlog werd de kapel druk bezocht en ook tussen de twee wereldoorlogen was de toeloop van de bedevaarders zeer groot.  De ouders van architect Willy Lambrecht kwamen hier beewegen naar Sint-Apollonia voor hun zoon die maar geen tanden kreeg !  Na de tweede wereld­oorlog verminderde het aantal bedevaarders stelsel­matig, om bijna volledig tot nul te komen.  Toch werden er nog regelmatig kaarsen in de bijna totaal vervallen kapel aangestoken.

Mejuffrouw Anna Verhoustraete stelde mij — in verband met deze kapel — spontaan alle historische dokumentatie ter beschikking, die door wijlen haar broer Arthur was bijeengebracht, waarvoor hartelijk dank.

L. STOCKMAN.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024