Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 3

Een oud kermisprogramma...

Gemeente WAARSCHOOT, wijk Keere.

SPELAANWIJZER DER FEESTELIJKHEDEN

ingericht door de Maatschappij «KEERE-ATTRACTIONS»

op Zondag 21 Juli 1907 en volgende dagen

ter gelegenheid der kermis.

 

ZATERDAG 20 JULI

1. Om 9 ure 's avonds zal Jan Tijdgenoeg, gediplomeerden drijklokluider, aan de klokreepen trekken om de feesten aan de heele wereld te verkondigen; onmiddellijk subiet daarna of nog eer zal mijnheer den baas van 't Spanjaards­kasteel den Keerschen trapo uit zijn bovenvenster laten hangen, en 19 scheuten afdoppen ter intentie van de 19 bierwinkels onzer koninklijke wijk.

2. Van af 4 ure 's namiddags zullen al de fabrieken der gemeente stille gelegd worden, om iedereen toe te laten zijn keelgat te schuren tegen de groote plechtigheid.

ZONDAG 21 JULI

1. Om 11 voormiddag, aankomst van den Basseveldschen kerrekolmarsjan.

2. Ten 1 ure zuust, monsterachtige peerdewustebolling bij Maria Holderbeke-De Schuytere uit 5 frank en een bijzondere schoone bloende.  Inleg 'nen kluit de beeste waarvoor men een glas petrol zal mogen uitdrinken.

3. Schrikkelijke schoone Prijsbolling
60 fr. prijzen.       bij al de herbergiers       60 fr. prijzen.

30-20-10 fr.  Inleg een half beerken per pieleton van 2 man waarvoor men gratuus 2 glazen faro of 2 klare gaaien zal bekomen.  Inschrijving tot 't langste 4 1/2 ure bij Leo Vernaey. Ge moet wel verstaan dat er achter den halver vijven absoluut niemand nie meer opgeschreven wordt, zelfs de kelming niet.

4. Om 5 ure, concert en muzikale wandeling door de muzieken «Tijd en Vlijt» en «De Eendracht».

5. Al dat ge kunt peizen van volksspelen, zooals drafkoersen voor oude wijven, velorijden voor kinders boven de 80 jaar, mastlooping, zakklimminge en andere diergelijke.

MAANDAG 22 JULI

1. Gewone jaar-, geeten- konijnen- en luizenmarkt.  Onderd frank prijzen.  Alle soorten van beesten, zelfs oorebeesten zullen op de markt toegelaten worden, mits zij voorzien zijn van een certificaat van goed gedrag.  De jaarmarkt zal opgeluisterd worden door de tegenwoordigheid van den geprimeerden bok van den Leest en zijnen collega uit den Bosch; zij zullen ter dier gelegenheid treffelijk gekamd, properkes hunnen baard geschoren en gildig ingevreven zijn met riekwater en muskuszeep

2. Om 9 1/2 ure bij Fons Scheppers, KONKOERS VOOR DE GEETEN TE BLITTEN.  Enkellijk de geeten van het vrouwelijk geslacht worden toegelaten.  Prijzen: 4-3-2 fr.  Inleg 0,10 fr. per hoofd.  De beestjes zullen gedurende een uur katoen geven.

3. Om 4 ure namiddag, PLANKE RIJDEN PER FIETS, een spel waar iedereen, zelfs Gust Lanke, kan in meedoen.  Inleg 10 cens voor de heeren en 5 cens voor de damen bij Ed. Paelman.  Prijzen: 4-3-2 en 1 frank.

4. Ten 5 ure, groot vuurwerk op den vrijdagmarkt ; prachtige lichtstoet.

5. Om 7 ure, wandelconcert door de maatschappij «De Vrije Zangers».

6. Ten half achten, BOLLINGE, uit 4-3 en 2 fr.  Inleg ne kluit per man tot Henri Schuyters.

7. Van 9 tot 11 uur, bal pitaleir op de grand'plas, barrevoets op oesterschelpen.

DINSDAG 23 JULI

1. Ten 8 ure 's morgens, als het bij Lejour tuit, soupee met levende versche eerdemossels, voor al de parochianen en parochiehoenders van ons bisdom.

2. Om 3 ure 's achternoens, straven kafé gevolgd van groote druppels, voor de kwade wij ven van de Keere en 't omliggende.

WOENSDAG 24 JULI

Om 9 ure voormiddag, vertrek van den lofweerdigen heer Sampetter naar Amerika, alwaar hij zich verhuurd heeft bij Buffalo Biel voor bier af te trekken.

Om 10 ure... niets meer.

BELANGRIJK BERICHT.

Onze ingezetenen verwachten hier met de feeste eenen grooten boel van volk binnen de muren van Jeruzalem, vermits Snoeck, den Gentschen weêrmaker, ons verschrikkelijk goê weêre beloofd heeft op de foore; en daar de staminébazen zich aangesloten hebben bij de naamlooze sosscheteit «Verzekering tegen dorstongevallen» waardoor zij in staat van gratie gesteld zijn hunne pinten te verkoopen, nu en in der eeuwigheid, aan den genadelijken prijs van 1,20 fr. de dozijn, zooals ge ziet, veel goedkooper zelfs of in de grootste hotels van gansch Brussel.  Komt zien en oordeelt !  Elk zegge het voort.

Aldus vastgesteld in buitengewone zitting der vredesconferentie van den Haag, op 24 Juni 1907.

Namens het Schepencollegie van «Keere-Attractions»
De Schrijver, Gustaaf GERNAEY.             De Voorzitter, Remi HEYDE.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2023