Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1978, 11ste jaargang, nr. 1

ATLAS VAN HET MEETJESLAND

Met het idee voor ogen, om binnen afzienbare tijd een kaartenboek van het Meetjesland samen te stellen, starten we vanaf heden met een periodieke bijdrage dienaangaande.

De beweegreden om met dit projekt van wal te steken was tweeledig.

In de eerste plaats, onze leden een ontspannend en boeiend kijkgenot verschaffen; hen tonen hoe onze streek, ons dorp met zijn kerk, zijn dries, molens en huizen van "plaisantie" er een paar eeuw geleden uitzag.  Kortom, tegemoet treden aan de nostalgieken van het Meetjesland.  Terwijl onze tweede doelstelling zich vermoedelijk richt tot een ietwat geringer publiek, ofschoon toch nog tot het merendeel van onze abonnees.

Met het afdrukken van deze figuratieve kaarten en plans, hopen we bij de lezers reakties los te krijgen.  Hoe dikwijls gebeurt het niet dat op een nu kale vlakte destijds een kapel, lusthof of molen was opgetrokken.  De eeuwenoude verwoestingsdrang en gedurende de laatste decenniën tengevolge van de mechanisatie heeft de mens veel laten verdwijnen zonder geschreven bronnen na te laten.

Heden treffen landbouwers nog stenen aan op hun akkers zonder de herkomst ervan te kennen.

Dat het onder het publiek brengen van dergelijke kaarten soms voor de oplossing kan zorgen, staven we met onze eerste afdruk.

De plans nummer 1168 en 1169, berustend in het Rijksarchief te Gent, fonds Kaarten en Plans zijn identies.  De eerste is het origineel daterend van 1634, terwijl nummer 1169 een kopie ervan is, gemaakt op 18 maart 1777 (1).

De hier weergegeven kaart is de kopie van het origineel.  We hebben bewust voor deze gekozen, wegens de goede kwaliteit.

De figuratieve kaart geeft ons een duidelijk beeld van de gronden die de St.-Pietersabdij tijdens de 12de en 13de eeuw te WACHTEBEKE verworven had.

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
Vroegste grondbezit van de St-Pietersabdij te Wachtebeke. R.A.G. - K.P. nr 1169

Naast de situering van drie molens en de kerk, bemerken we oost van deze laatste het "kasteel de Stoppelaere" waarvan reeds sprake is in 1201.  (2)  Deze figuratieve voorstelling van het kasteel, was het uitgangspunt voor de plaatselijke heemkring om enkele proefboringen te verrichten.  Het resultaat was meer dan bevredigend, daar met zeer beperkte middelen heel wat materialen aan de oppervlakte kwamen.

Nu de juiste ligging gekend is zou een professionele aanpak hier zeker gewettigd zijn.

Zoals deze kaart de Wachtebeekse heemkring eens stimuleerde, zo hopen we in de toekomst met dergelijke publikaties de intresse te wekken voor een stukje archiefmateriaal waar, naar onze bescheiden mening althans, elkeen zijn gading in vindt.

E.D.S.

__________________________

(1) RAG-K & P nr. 1168. Op rugzijde: "Carte figurative der landen van d'abdye van St. Pieters nevens Gendt, gelegen op Wachtebeke de anno 1634".
RAG-K & P nr. 1169. Op rugzijde: "Eeuwighe cheynsen door onse abdye uytgegeven anno 1..., gecopieert den 18 marty 1777 naer diergelycke caerte liggende in den register deser cheynsen berustende in handen van Sr. vander berghe ontfr. der selve. (get.) Gudw. abt van S : Prs. Terug naar de tekst

(2) E. De Smet: Bijdrage tot de Toponymie van Wachtebeke. Jaarboek 1975. Heemkundige Kring "Oud Wachtebeke". blz. 17. Terug naar de tekst

Separator

Hier vindt u een grotere versie van de kaart hierboven.

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024