Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1980, 13de jaargang, nr. 3

IN VLISSINGEN STOND EEN HUIS... (II)

Wij sloten in de eerste publikatie van dit jaar (1) een bijdrage onder voornoemde titel af met een open vraag, betreffende de Eeklose bouwheer van een vroeg 17de eeuwse woning te Vlissingen.  Toen reeds koesterden we de stille hoop dat er van onze Nederlandse abonnees reakties zouden loskomen, die ons mogelijk dichter bij de oplossing konden brengen.

Eekeloo 1606

Hoewel dergelijke dialogen meestal uitblijven, bleek ditmaal onze hoop niet ongegrond !  Medio juni mochten we een schrijven ontvangen van ons trouw medelid, de heer A.J. Schutijser uit Koudekerke (Nederland). In dit voor ons gelukkig schrijven citeerde de heer Schutijser een in 1859 gepubliceerde tekst nopens de bewuste woning (2):

  «HUIS EEKELOO TE VLISSINGEN.
Op de Grote Markt, wijk C, nr. 79 staat een huis, in welks gevel een steen is gemetseld met een opschrift:
    «Dit huys is goet en Bequam»
«Eekeloo is synen naem»
  De eerste regel staat boven aan de steen, de tweede onder en tusschen deze regels staat het jaartal 1606 (aldus 1606 ), aan beide zijden vergezeld van een wapen.
Het wapen links (van den aanschouwer) heeft vier figuren, geplaatst twee en twee, naar 't schijnt (ros)kammen, die welligt op het bedrijf van lakenwever (wollewever, wolkammer) betrekking hebben (3).  Vermoedelijk is dit het wapen van een man van een lid der familie HUE, wier stamvader in 't begin der beroerten van de zestiende eeuw van Landrecies naar Eekloo overkwam en alhier onderscheidene kinderen won, die allen, als hij, genees- of heelkundigen waren.  Een der afstammelingen week uit naar Middelburg in 1566, wiens kinderen gedeeltelijk terugkeerden naar Eekloo in de tijd van het pardon, omstreeks 1587.
Het tweede wapen, regts van het jaartal, is waarschijnlijk dat van een vrouw en vertoont een pot met bloemen, ofwel een eikenboom met eikels beladen, in welk geval het kan zinspelen op de naam Eeklo (Eikenbos)».

Uit voorgaande tekst blijkt duidelijk dat de schrijvers ook in het ongewisse verkeerden aangaande de wapendragers en parallel daarmee de bouwers van de woning, gezien ze herhaaldelijk terugvallen naar «vermoedelijk» en «misschien» !  Ze citeren een familie Hue, zonder evenwel exakte leden te noemen.

Zeker is dat geen van beide wapens overeenstemming vertoont met deze van de oude tak Hue, die zich vanuit Frankrijk in Vlaanderen en meer in het bijzonder te Eeklo en St-Laureins kwamen vestigen.  Daarom zijn we te goed geplaatst, gezien we momenteel werken aan een genealogie van de familie Hue of Huughe.

Het hierboven weergegeven wapen is dit van Antone HUE (midden 15de eeuw) x met Floreine van Nockeren, huwde een tweede maal met Catharina Danckaert.  Voor zover we reeds konden nagaan, werd ditzelfde wapen ook gevoerd door zijn nazaten.

Ofschoon we van het bestaan van de tekst van Janssen en Van Dale bij de eerste publikatie niet afwisten, voerden we voordien, op 23 april 1979 reeds correspondentie met de heer N. Veldhuis, gemeentearchivaris te Vlissingen nopens de familie Hue, later Huughe, als mogelijke bouwheer.  Deze mogelijkheid wilden we natrekken, daar in 1408 een JAN HUUGHE te Eeklo een wapen voerde dat grote gelijkenis vertoonde met het, voor de lezer, rechter wapenschild op de steen.

Wapen van Jan Huughe (4) a° 1408.

Als mogelijke nazaat en bouwheer hebben we uiteindelijk drie Huughe's geviseerd (5): namelijk:

-   David Hue ; schepen te Eeklo in 1582-83.
-   Jacob Huughe (Huyghe, Hugues); de voornaamste leider van het Calvinistisch bewind.  Was burgemeester 1578-79, 1579-80, 1582-83.  Gereformeerd armmeester in 1582.  Was een zeer welstellend man.  Na 1583 is hij uit Eeklo verdwenen.
-   Jan Huughe; gereformeerd armmeester 1580-82.

Over de drie voornoemde Huughe's hebben we te Eeklo geen exaktere gegevens gevonden die enig licht in de zaak zouden kunnen brengen.

Van de heer N. Veldhuis ontvingen we op 7 mei 1979 volgend antwoord aangaande de Huughe's te Vlissingen.

  «In het archief van de Ned. Hervormde Gemeente Vlissingen komt in inv. nr. K 482, folio 17 verso, de volgende passage voor: Grietken Willems, huisvrouw van Jakob Huyghen, varende man, wonende op de marct, doet belijdenis sept. 1615».

Een Jakob Huyghe woonde ten dien tijde dus wel degelijk op de markt !  Om hem daarom nu rigoreus te gaan vereenzelvigen met deze, door ons naar voor geschoven, lijken de gegevens ons vooralsnog te schaars en te vaag.  Temeer daar het wapenschild van de Eeklose Jakob Huughe voor ons gekend is en totaal afwijkt van wat zich te Vlissingen bevond.

Wapen van Jan Huughe (4) a° 1408.

Mogelijks kan de heer Schutijser via de Zeeuwse archieven, voor ons de sluier lichten van deze Eekloos-Vlissingse zaak.

Hoe dan ook, te Eeklo duimen we alvast voor onze Nederlandse vriend.

Erik De Smet.

__________________________

(1) Ons Meetjesland, jg. 13, 1980, nr 1, blz. 15-19. Terug naar de tekst
(2) Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, ingezonderdheid Zeeuwsch-Vlaanderen. Deel 4. Verzameld door H.Q. Janssen en J.H. Van Dale, 1859.  Terug naar de tekst
(3) Ofschoon de foto van mindere kwaliteit is, komt het ons toch niet voor dat het linker wapen (voor de lezer) een roskam zou zijn zoals Janssen en Van Dale veronderstellen. Persoonijk opteren we voor bijen of desgevallend vlinders.  Terug naar de tekst
(4) E. NEELEMANS; Tijdrekenkundige Naemlijst der Baljuws, Greffiers, Tresoriers, Burgemeesters en Schepenen dier Stede, Keure en Vrijhede van Eecloo en parochie van Lembeke. Eecloo, 1865.  Terug naar de tekst
(5) A. DE VOS; Godsdienstberoerten te Eeklo tijdens de XVIe eeuw. Appeltjes van het Meetjesland, 1961, nr. 12, blz. 130. Terug naar de tekst

Separator

In Vlissingen stond een huis (1)

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2023