The Van Hootegem / Van Ooteg(h)em family from St-Laureins in East-Flanders, BelgiumDeze blz in het nederlands

Augusta Vanhootegem's birth certificate

fa. Sophie Van Hootegem

In het jaar negentien honderd, den twee and twintigsten Januari om drij ure
namiddag, voor ons Léopold De Sutter, Burgemeester,

ambtenaar van den burgerlijken stand van de gemeente Sint-Laureins is verschenen:
Léonie Van Hecke, vroedvrouw, oud zeven and twintig jaren
woonende alhier in het nieuw bedelf

dewelke heeft verklaard dat eergisteren om elf ure des avonds in deze
gemeente geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht van Van Hootegem
Sophie, jonge dochter, zonder beroep, oud acht and twintig
jaren, woonende alhier in den Leemweg

Welk kind zij heeft vertoond and waaraan zij heeft verklaard te geven de naam and voor-
naam van
Van Hootegem Augusta Emma Maria.  Deze verklaring and vertoning gedaan in bijzijn van
Bernard Van Hulle, herbergier, oud zestig jaren and Désiré Vercraeye, timmer-
man,oud vijftig jaren, beide woonende alhier, getuigen hiertoe aanzocht
waarvan akte dadelijk opgemaakt and na voorlezing door ons, de ver-
klaardster and getuigen is geteekend

 

 

In the year nineteen hundred, the twenty second of January at three hours
in the afternoon, before us Léopold De Sutter, Burgomaster,
registrar of the Service of Births and Deaths of the town of Sint-Laureins has come:
Léonie Van Hecke, midwife, seven and twenty years old
seven and twenty years old
living here in the new quarter
who has declared that the day before yesterday at eleven o'clock in the evening in this
town a child was born of the female sex of Van Hootegem
Sophie, unmarried daughter, jobless, twenty eight
years old, living here in the Leemweg
which child she has shown and to whom she has declared to give the name and fore-
name of
 Van Hootegem Augusta Emma Maria.  This declaration and showing
done in the presence of
Bernard Van Hulle, innkeeper, sixty years old and Désiré Vercraeye, carpenter,
fifty years old, both living here, requested as witnesses for this
of which a deed was immediately made and after reading by us, the declarer and witnesses have signed


(Follow the signatures of L. Van Hecke, B. Van Hulle, D. Vercraeye and L. De Sutter.)

With thanks to Mrs. Sandra Lacayse,
authorized employee of the Registry for Births and Deaths
of the Town administration of St.-Laureins.

Here is a larger version of this birth certificate.
About August Noe the son of Francies Noë (B VII b) and of Ursula Mussche
Ursula's birth certificate

Top of this page
Welcome pageOverviewContents
Search this Van Hootegem website

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Most recent update :  15-08-2022
Copyright Notice (c) 2024