Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 3

BEZOEK AAN ERTVELDE

Op zondag 25 augustus bezocht het Heemkundig Genootschap de gemeente Ertvelde, met het aangehechte Kluizen.

Als nieuwigheid vertrok er dit jaar een autobus om 13 u. op de Markt te Eeklo en bracht de ingeschreven deelnemers naar Ertvelde, waar vele andere met eigen wagen vervoegden.  Te 14 u. ging een receptie door in de impo­ne­rende raadszaal van het gemeen­tehuis, door het college van burge­meester, schepenen en raads­leden.  De heer burge­meester Van Steenberge en onze voor­zitter voerden er het woord, waarop meermaals het glas werd geheven; het was immers ook juist zomerkermis te Ertvelde.

Even na 15 u., begunstigd door een heerlijk weertje, startte de autokaravaan voor de eigenlijke tocht.  De heer A. De Vos zorgde voor een kundige leiding, een goede timing en een massa historische kantte­keningen, zowel vóór de micro van de bus, als tijdens de volgende voorziene haltes: Ertveldekerk (met woordje van Z.E.H. Pastoor); Hoge Wal en Waalpreit; Averij; Riemekerk (geen bezoek, bij gebrek aan tijd); Ter Loven, op de grens van Zelzate-Assenede-Ertvelde; kapel van Stoepe; Kluizenkerk (met woordje van Z.E.H. Pastoor); Stenenmolen, Spaarbekken, Vene, Heidestraat, ter Eken, Holstraat.  De 75 deelnemers ontvingen daaren­boven als gids een gestencilde brochure van een zestal bladen, met alle uitleg over de rondrit.  Uiterst voldaan bereikte men te 20 u. het gasthof «De Pelikaan» te Kluizen, alwaar een 40-tal leden inge­schre­ven hadden voor het avondmaal: geurig tarwebrood met boereham en bier.

Of het smaakte, na zo'n urenlange uitstap in een gezond en heerlijk natuur­landschap !

Bij zulke gelegenheden, die nog te weinig voorkomen, voelt men aan hoeveel schoonheid er nog overal in onze dorpen verspreid ligt en hoeveel deugd het doet, in een select gezelschap van geestes­genoten, daaromheen te verbroe­deren.

Laten wij langs deze weg dan vooral onze voorzitter danken, die er zijn werk van gemaakt heeft zonder rekenen en de hoogste lof verdient, maar ook de heren Tondat en Delarivière, die hun steentje bijbrachten tot het welslagen van de tocht, de heer burge­meester J. Van Steenberge, om zijn vriendelijke ont­vangst op zijn gemeente en om zijn degelijke uiteen­zet­tingen in verband met de grote werken in uitvoering en met de opgravingen op de Hoge Wal, de steeds bereid­willige heer gemeente­sekretaris G. Verhovert, de heren schepenen Van Quaquebeke, Bracke en Buysse, de Zeereerw. Heren pastoors De Waele, Bouckaert en Dossche, de voltallige gemeen­teraad, mulder Neyt en de vele andere welwillende betrokkenen, voor hun moeite en belang loze mede­werking.

A.R.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024