Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1980, 13de jaargang, nr. 2

ATLAS VAN HET MEETJESLAND


Het Rijksarchief te Gent beschikt over een interessant kaartenfonds.  Daarin zijn enkele kaarten terug te vinden die voor de studie van de polderstreek van belang zijn.

De hier weergegeven kaart is nagetekend naar een kaart gemaakt door landmeter François Van de Velde en die dateerde uit 1557.  De kaart zit in het fonds: Kaarten en Plans, nr. 708.
Bovenaan ziet U "Landen van Abbekens Polder, nu schorre van Isabelle".  Links daarvan staat "Cruyce ofte Pael oude ghescheet van watervliet ende Piet".

Gans onderaan loopt de bekende Graven Jansdijk.  In de omgeving van Boekhoute staan twee windmolens.  In rechte lijn boven de afgebeelde passer ligt "de leke, gescheet tusschen Assenede en Bouchaute".  Zo zijn er nog enkele plaatsnamen, grensscheidingen en andere aanduidingen op de kaart te herkennen.  Om er wegwijs in te geraken geven wij de afgebeelde tekst weer.

R.T.            

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
Rijksarchief te Gent. - Fonds Kaarten en Plans, nr. 708.
(Dossier Elmare en Watervliet).
 
E.L./M.O. Oude ghescheet tusschen de keure van watervliet ende de Parochie van Piet ende tusschen de Bisdommen van Utrecht ende van Doornicke mitsg. tusschen t' ambacht Isendycke ende t' ambacht van Bouchaute met Piet en Waterdijck, mitsgh. by tusschen de Bisdommen van Ghendt ende Brugghe ende voort de thiende zoo verre opgeheven by St. Pieters uut crachte van Provisionele Sententie van den 13 July 1615.
L.M.O. zijn drij Paelsteenen van t' selve gescheet
N. oude kercke van Piet
K. oude fort van Piet
N.K. d'oude kreeke ofte geule van Piet
L.P. de straete voor de Poorte van de Willemynen inde Sententie Arbitrale A°. 1280 genaempt den Springhwech ende ghescheet vande nieuwe keure van Watervliet, ende vier Ambach ten inde Caerte van mre (meester) frans van de velde A°. 1557, den Cleylandtwich
C. Paelsteen inde Cruystraete
A.B.C. Zyn drij Paelsteenen Scheedende de thienden van nieuwenbossche van beede partijen geadnoveert volgende de sententie van den jaere 1469.
C.E. de noort-oostlinie, inde selve Sententie gedesigneert voor gescheet
P.C. Cruijstraete leedende naerden waterganck Q. volgende de voorseijde Sententie A°. 1469 ende gebesoingneert van Eggericx. A°. 1557, bij Applicat van nieuwenbossche respectievelijk gecotteert N°. 18 en N°. 28
F. Sluijs van Bouchaute
G.Q.F. Waterganck naer de selve Sluijs
P.C.Q. oude gescheet tusschen de Prochien van Piet ende van Bouchaute volgende de gifte vanden Grave Philips A°. 1184 ende de sententie Arbitrale van den Jaere 1280 by Applicat van Ste. Pieters cotte N°...
H.I. dyck vanden Cappelen Poldere eertyts wegh van Bouchaute naar Biervliet volgende de sententie Sheers voordeele, contre van der meersch A°. 1461 by sheers Applicat, cotte N° 16.1
 

De schaal bedraagt: 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 roeden. Er staat bij vermeld dat het "Ghentsche Roeden van veerthien voeten de Roede" zijn.

R.T.            

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2023