De familie Van Damme afkomstig van Kaprijke in het Meetjesland

Het Gebed van den Engel aen Keijzer Carel

Het gebed van den Engel aen Keijzer Carel

224

Het gebed van den Engel aen Keijzer

                          Carel

 

uyt den hemel gebragt als hij ten strijde zoude
gaen wie dit gebed leest ofte hoort lezen en
zal niet haestelijck sterven, nog in geen
water verdrinken, nog in geen vuer verbran=
den, nog geen fenijn en kan hem hinderen,
en waerder Een tempeest geschied van don=
der of blixem, daer dit gebed in huijs is
daer en kan geene schaede geschieden, en
daer Eene vrouwe in den aerbeijd is van
Een kind, als Zij dit gebed leest ofte hoort
lezen, met gods gratie Zal Zij haestelijk
verlost worden, en legt dezen brief inde
regte hand van dat kind, het zal zijn
doopsel ontfangen, en verlost worden van
alle zijne vijanden, en waerder Eenen
mensch ziek is van S. Jans ziekte
ofte S. Cornelis Ziekte, hij zal zoo
Waerachtig opstaen als het evangelie is
in den naem des gebenedijden heer Jezus
Christus ô Christus Jezus, gij zijt
gestorven aen den galgenboom des
Cruijs voor ons zondaeren allemael, heijlig
Cruijs Zijt met mij, heijlig Cruijs

225

Christi Zijt mijnen toeverlaet, heijlig
Cruijs Christi Een waeragtig licht mijnder
Ziele Zaligheijd, heijlig Cruijs Christi
Keert ende wend van mij alle Snijdende
Waepenen, heijlig Cruijs Christi dat
Stort in mij alle snijdende Waepenen, heijlig
Cruijs Christi dat stort in mij alle goed,
door het heijlig Cruijs Kome ik op den weg
van mijne Zaligheijd, heijlig Cruijs Christi
dat keert van mij allen nood des doods,
ende geeft mij het Eeuwig leven amen.

            Gebed.
O heijligen gebenedijden Jesus van nazareth
ontfermt u mijnder op dat den boosen vijand
van mij vlieden mag, Zienelijke ende on=
zienelijke, van nu tot in der Eeuwig=
heijd der Eeuwigheden amen.
in de Eere van Christus dierbaer bloed
in de Eere van Jesus Christus passie
ende schandelijke dood, in de Eere van
Zijne heijlige verrijssenisse ende
heijlig Cruijs ende Zijne menschwor=
dinge, waer door hij ons wilt brengen
tot onze ziele zaligheijd, alzoo
waeragtig als Jesus geboren is

226

op den Kersnagt, alsoo waeragtig als
Jesus besneden was op den maendag
alzoo waeragtig als de drij Koningen
offerande deden op den derthienden dag
alzoo waeragtig als Jesus gestorven
was op den goeden vrijdag alzoo waer=
agtig als nicodemus den goeden Jesus
van den Cruijce dede, en hem in het
graf leijde, alzoo waeragtig als Jesus
ten hemel vaerde, alzoo waeragtig als
Jesus verresen was, zoo dat den heere
Jesus mij wilt bewaeren van alle
mijne vijanden sienelijke ende onsiene=
lijke, van nu tot inder Eeuwigheijd
der Eeuwigheden amen.
ô hemelschen vader, in uwe handen
bevele ik mijnen Geest.
   Jesus,     maria,    anna,
    Jesus,    maria,    anna,
    Jesus,  maria,    anna,

227

Sinte anna, Jesus, maria, anna, gebe=
nedijd, helpt ons in doods nood, en in 't tijde=
                                                                    lijk
      Gebed.
Weest gegroet maria vol van gratie den
heere is met u, uwe gratie zij met mij,
gebenedijd, Zijt gij boven alle Vrouwen
ende gebenedijd is de h. anna uwe moeder
van de welke gij ô maria, zonder Eenige
Zonde ofte Smerte zijt voords gekomen
ende van u is geboren Jesus Christus
den Zoon van den levenden God amen.

Die dit gebed leest voor Een beeld
van Sinte anna, verdienen dertig duij=
sent jaeren aflaet.

                    gebed van Roomen
Jesus Christus sone van de Godelijke
magt, gods, helpt mij Zaligmaeker
des weirelds, ik bidde u oodmoedelijk
aenhoort en aenziet mij, ô h. moeder
Gods, gebenedijde princesse der Engelen
bloeme der patriarchen, verlanginge
der propheten, Schat der apostelen
tempel der martelaeren, geslagte
der Confessoren

228

exempel der maegden, troost der Engelen,
helpt mij en Zijt Ene middelaeresse bij
uwen lieven Sone van mij te vergeven mijne
Zonden, ô Zoete maget maria in de Vreese=
lijke ure en verlaet mij niet als mijne
Ziele Scheijden Zal van mijn lichaem,
ô Zoete gebenedijde maget versterkt mij in
die ure, op dat ik mag komen in de have der
poorte des paradijs uws lief kint, en dat
hij mij doet Zien het gelukkig leven ende
gedurige blijdschap Zonder Eijnde, ende dat
hij bermhertigheijd ende medelijden met mij
heeft, ô Sterke vertroostinge van alle
de weireld, ô alderheijligste ur der glori=
euse dienst-maegt Jesus Christus, poorte
der Zaligheijd, bloeme al der Creatueren,
appel-bloeme der Zoetigheijd, appel ende
Sterre des hemels, poorte des paradijs, gaud=
blom boven alle elementen, hope der Chris=
tenen, fonteijne der bermhertigheijd, Salige
ure hulpe der maegden, ende boven alle En=
gelen, moeder der bermhertigheijd tempel
ende paleijs des hemels ik bidde u ood=
moedelijk dat 't u gelieve te verkrijgen
gratie voor mij armen Zondaer

229

onweirdig. amen.  Ik bidde uwen alderliefsten
ende alderzoetsten Sone, mijnen heere, Salig=
maeker en verlosser Jesus Christus mij
te geven ende verleenen hope ende bijstand
in alle mijne droefheden ende noodzaekelij=
kheden. amen.
        Eijnde des gebeds. anno 1700.

Dit gebed is gevonden geweest to roomen
op het hooft van de h. maget maria, en
heeft Zulken Kragt, dat Zoo wie het
leest, ofte doet lezen Eensdaegs, of die het
over hem draegt, hij en Zal niet sterven in het
water, nog in vier verbranden, nog in het ge=
vecht ofte ongeval, daer hij in is, is 't dat imant
den vijand in 't lichaem heeft, die zal der
haest af verlost wezen, en Eene vrouwe die
in den arbeijds noods is, zal haest verlost
wesen Zonder perijkelen en dit gebed is
in geschrift tot Roomen in goude letteren
in de Kerke van Sinte Jan de Laprona is
Eene goude Casse met gelas overaeckt geleijd.

Vid. p. J. ijsenbaert a.b. L. C.

Over Ferdinand Van Damme VII
Ferdinand's dagboek: de inleiding - de inhoud
 Top van deze blz
Onze Van Damme Welkom-blz
InhoudstafelOverzicht
Doorzoek onze Van Damme website !

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2023

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)

Jacobus
Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)

Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard Adolf
Rose Anne

Theophil Petrus (IX d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken