De familie Van Damme afkomstig van Kaprijke in het Meetjesland

This page in English

V     Joannes Baptist van Damme

fs Franciscus van Damme (IV) & Georgia de Causemaecker.

° Kaprijke 13 augustus 1729
x Brugge 13 september 1754 Maria Anna Haverbeke.
† Kaprijke 10 april 1793


De jongste spruit van Frans van Damme en Georgia de Causemaecker werd geboren te Kaprijke op 13 augustus 1729 rond 1 uur 's nachts.  Hij werd dezelfde dag nog door zijn oudere broer "Livinus vandam" en door zijn tante Petronelle de Causemaecker naar de kerk begeleid om er gedoopt te worden.

Jan Baptist van Damme trad in het huwelijk te Brugge (20 bis) op 10 september 1754 met Maria Anna Haverbeke.  Ze was geboren te Kaprijke op 8 maart 1721, de dochter van Petrus Bernardus Haverbeke, burgemeester van Kaprijke, en van Jacoba Lammens.  Ze was bij haar huwelijk met Jan Baptist van Damme reeds weduwe van Jacobus Cathelijn (° Lembeke 31/10/1712 - † Kaprijke 17/4/1754), zoon van Laureyns Cathelijn en Anna Van Overtvelt.  Hij was landbouwer op een van de drie Rijsselhoven te Kaprijke en na zijn overlijden heeft zijn weduwe met haar tweede man Jan Baprist Van Damme daar verder geboerd.  Hij bezat ongeveer 40 gemeten land te Balgerhoeke. Een dochter uit haar eerste huwelijk, nl. Angelina Theresia Cathelijn, huwde met Petrus de Zutter en ze was de stammoeder van een ganse struik kinderen en 38 kleinkinderen met de familienaam de Zutter.

Nadat eind 1770 op 1 hofstede en einde 1771 op nog eens 6 hofsteden de pest bij het rundvee was uitgebroken werd begin 1772 het hoornvee geteld.  Op de lijsten staan ook de straten vermeld waar de hofsteden lagen.  Zo weten we dat Joannes boerde op een Rijsselhof.  Hij had 7 melkkoeien, 3 vaarzen, 3 kalveren, geen ossen en geen stieren.

Hiermee was hij de grootste aangever van de 133 boeren van Kaprijke (2 boeren gaven 12 en 3 gaven 11 dieren aan).  Zij gaven in totaal ± 700 rundveebeesten aan.  Vermeldenswaardig is ook het feit dat op 4 maand tijd het rundveebestand in Kaprijke met 118 eenheden zakte, daar waar "slechts" 61 dieren moesten worden afgeslacht en in grote putten begraven. (RAG-Kapr. 43 - 2de deel nr. 90)

Jan Baptist was eigenaar van de door zijn vader in 1719 aangekochte hofstede met 8 gemet land gelegen te Eeklo-Balgerhoeke.  Hij had ook nog bijna 30 gemet land liggen in de Mekensakker (Balgerhoeke) en in de buurt van de Moerstraat te Kaprijke en St.-Laureins.

Er zijn geen aanwijzingen dat hijzelf de hofstede op Balgerhoeke (Pastoor Bontestraat) heeft bewoond.  In de Ommestellingen van de stad Eeklo werd hij in elk geval nooit als "ingezetene" belast.  Hij werd daar steeds aangeslagen op 2 gemet 210 roeden als "Afgesetene" - d.w.z. niet te Eeklo wonend - en wonend te Kaprijke (21).

Op 20 maart 1786 kocht Jan Baptist Van Damme uit handen van de familie Mestach een woonhuis met stallen en ongeveer 40 roeden land te Kaprijke in de Grote Voorstraat om daar op rust te gaan (22).  Vanaf 2 mei 1786 kwam het goed vrij en op 10 april 1793 stierf Jan Baptist er.  Maria Anna Haverbeke was er haar man in de eeuwigheid voorafgegaan op 17 december 1790.  Ze werd de 19e begraven met de hoogste dienst.

Joannes is enkele jaren schepen geweest in Kaprijke en in 1788 en 1789 ook armmeester.

In de Staat van Goed van Jan Baptist, opgemaakt te Kaprijke op 15 april 1795 worden slechts 3 erfgenamen vermeld (23).  Zijn zoon Franciscus beboerde de hoeve op Balgerhoeke voor 48 ponden per jaar (de prijs van ongeveer 2 tot 3 boerenpaarden), maar had wel 4 jaar achterstand in betaling.  We moeten er wel bij vertellen dat zoiets in die tijd niet abnormaal was en niet wijst op kwade wil, ruzie of geldgebrek !  Je kunt het een beetje vergelijken met kopen "op den plak".  De gewoontegetrouwe venditie bracht ruim 45 ponden op, maar de totale baten van wat in huis, op het hof, in de stallen of op het veld aanwezig was bedroeg 1568 ponden, een zeer grote som die wijst op grote welstand.

Toch had hij 200 ponden geleend bij zijn zoon Carolus, pachtte hij ook nog land van het hospitaal van Rijsel waarvoor hij nog 76 ponden verschuldigd was.  Hij vroeg 38 missen die het sterfhuis 5-3-10 ponden kostten en er werd zo maar eventjes bijna 45 ponden uitgegeven voor de aankoop van rogge met het oog op het bakken van brood te verdelen aan de armen van de parochie na zijn overlijden.  Na aftrok van de ruim 529 ponden onkosten bleef toch nog netto een ruime 1038 ponden over.

Kinderen van Jan Baptist en Maria Anna Haverbeke:

 1. Op 16/10/1755 wordt een mannelijk kind dood geboren "baptisatus domi mortuus in partu, sepultus in coementorio".
   
 2. Op 27/2/1755 sterft een vrouwelijk kind bij de baring.  "baptisata in partu et in eodem mortua est", schrijft de pastoor.
   
 3. Franciscus Bernardus Van Damme (VI)
  ° Kaprijke 6 mei 1758
  x Lembeke 29 april 1789 Maria Cornelia Boelens
  Eeklo 25 december 1813.
   
 4. Maria Anna Van Damme
  ° Kaprijke 1 maart 1760.
  Gehuwd op 7/2/1787 te Kaprijke met Carolus Bernardus Martens, die reeds weduwnaar was van Maria-Anna Van Lent (° Ertvelde 18/8/1757 - † Kaprijke 13/9/1785).  Hij was de zoon van Jan Martens en Elisabeth Huyghe.  Als huwelijksgetuigen traden op: Petrus Minnaert, Carolus' stiefvader en moeder Maria Anna Haverbeke.  Uit de acte van huwelijk lezen we dat moeder niet kon handtekenen !  Bruid, bruidegom en eerste getuige wel.  Hun huwelijkscontract werd voor de wethouders van Kaprijke opgesteld op 27/1/1787 en vermeldde dat het huis in de Zuidstraat met erf, schuur en andere gebouwen, die Carolus net gekocht had maar slechts voor een klein deel betaald, als gemeeschappelijke eigendom zou beschouwd worden. (RAG-Kaprijke 299 blz. 94)
  Hij werd weduwnaar met drie kinderen op 4 maart 1793.  Hun zoon Joannes Baptist huwde met Monica Van Zele. Carolus hertrouwde in Kaprijke op 4/6/1794 met Joanna Maria Geeraert (° Eeklo 7/2/1769), dochter van Judocus Bernardus en Maria Jacoba Van Damme met als getuigen Petrus Martens en Petronella Van Damme en met dispensatie ten gevolge van bloed­verwant­schap in 2e en 3e graad.  Zie hier voor een woord uitleg.
  Carolus overleed reeds op 28/2/1795 te Kaprijke en zijn derde echtgenote beviel postuum op 28/2/1795 in Kaprijke van een zoon
  Carolus Bernardus Martens die in Kaprijke op 10/8/1825 zou huwen met Maria De Causmaecker.
  Joanna Maria Geeraert hertrouwde in Kaprijke op 29/9/1795 met Jacobus De Rycke en hun 2 dochters Maria Theresia en Angelina huwden met 2 broers van voornoemde Maria De Causmaecker.
   
 5. Isabella Francisca Van Damme
  geboren te Kaprijke 25 mei 1761 en er op 1/1/1767 overleden, en 's anderendaags in een graf begraven.
   
 6. Carolus Van Damme
  ° Kaprijke 29 maart 1763
  x Oosteeklo 26/7/1791 Joanna Maria Standaert
  + Kaprijke 2/2/1833


Top van deze blz
Onze Van Damme Welkom-blz
InhoudstafelOverzicht
Doorzoek onze Van Damme website !

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2023

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)

Jacobus
Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)

Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard Adolf
Rose Anne

Theophil Petrus (IX d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken