De familie Van Damme afkomstig van Kaprijke in het Meetjesland

III c     Daneel Van Damme

fs. Adriaan Van Damme (II a) en Sibilla van Amerongen

Gedoopt in Assenede op 24/6/1615.
x Kaprijke 17/2/1643 Joanna de Vos
xx Kaprijke 6/2/1667 Joanna Herpelijnck
† Kaprijke 10/3/1668

Zijn grootvader Daniel Van Ameronghen en zijn tante Elisabeth Van Ameronghen, gehuwd met Adriaen Vande Vondele waren peter en meter.

Hij was eerst gehuwd met Joanna de Vos in Kaprijke op 17/2/1643 (met vrijstelling van één roep, en als huwelijksgetuigen: Judocus Janssens en Gerardus Boxstael).  Zij was de oudste van de 8 kinderen van Frans de Vos en Amelken Herremans (st.v.g RAG Kapr 343/166V) (R = recto en V = verso).

Zij hadden 10 kinderen waarvan er nog 6 in leven waren toen Joanna op 10 oktober 1665 te Kaprijke overleed.  Ze werd met de laagste dienst begraven (sepulta cum infimo officio).

Daneel van Damme woonde op het hof van zijn ouders op het Plein te Kaprijke, doch hij had er tijdens zijn huwelijk een nieuw huis laten op bouwen, dat op 30 ponden 5 schellingen 9 groten geschat werd in de Staat van Goed van Joanna de Vos, die op 5 februari 1667 werd opgesteld en die werd afgesloten met een schuld van 21 p. 4 sch. 9 gr. (2).

We weten niet met zekerheid welk beroep Daneel van Damme uitoefende, doch hij was vermoedelijk wever want bij de geschatte inboedel bevonden zich o.a. "een weefgetauwe met alle de toebehoorten", "eenen scheirmeulen" en "een stick linwaet lanck tsestich hellen".

Daneel hertrouwde te Kaprijke op 6 februari 1667 met Joanna Herpelijnck.

Hij overleed echter reeds op 10 maart 1668 te Kaprijke aan de gevolgen van de pest, ziekte waaraan enkele weken te voren zijn moeder eveneens was bezweken.

In zijn op 26 juli 1668 opgestelde Staat van Goed is zijn te Kaprijke gelegen eigendom als volgt beschreven:

" een woonhuijs met te erfve daermede gaende daer den overledene uijt ghestorfen is, groot ontrent 29 roeden, gestaen ende gheleghen binnen dese Stede, abouterende oost de weduwe ende hoirs Lenaert Doppegieters, zuijt tVelt ofte de Marct, west Guillaume Verhoust end noort de voornoemde weduwe ende hoirs Doppegieters …".

Op 10 juli 1668 had een openbare venditie in het sterfhuis plaats gehad die 15 p. 6 sch. gr. had opgebracht.

Tijdens zijn ziekte was Daneel van Damme verzorgd geworden door de heelmeesters Mr. Mattheus Zegers en Mr. Pieter Fourdeijn, die respectievelijk 8 sch. gr. en 19 sch. gr. moesten betaald worden "over leverijnghe van drancken ende diversche medecamenten".

Nadat alle schulden van het sterfhuis waren betaald, bleef er een batig slot van 6 p. 6 gr.  We vestigen er hier de aandacht op dat in de Staten van Goed de waarde van de onroerende goederen niet in rekening werd gebracht(3).

Op 1 december 1672 wordt door de voogden van de 2 overblijvende wezen Anthonius en Elisabeth een wezenrekening voorgelegd aan burgemeester Ghelain de Coorebyter en schepenen Cornelis Doppegieters, Adriaan Verheyst, Vincent de Pape, Gillis De Mey en Christiaen Coppejans in aanwezigheid van Lieven van Damme "de voorn. weezen broeder bijghetijde aude sijn selfs bedeghen…" en van Jacques de Waght, gehuwd met Janneken Van Damme.

In die rekening spreken de voogden Pieter Pieters en Stephanus de Vos over een overschot van de vorige rekening dd. 5/1/1670 (niet gevonden!), nl 2/5 van 23-4/10/4den. d.i. 9/5/11-6den., wat bewijst dat er wel degelijk 5 kinderen nog in leven zijn, hoewel er geen sprake is van Jan. (RAG-Kapr 459-1672)

Lieven en Jan maken Lieven Van Damme fs. Anthonius machtig om grond te verkopen afkomstig van hun grootmoeder Amelken Herremans (nu wed. Louys De Clercq) en het is deze Lieven fs. Anthonius die in april 1679 de bewuste grond koopt! (RAG-Kapr 284 blz 140 V)

Het huwelijk van Daneel met Joanna Herpelinck bleef kinderloos en Joanna hertrouwde in Kaprijke op 29/6/1669 met Bavo Menetre, gedoopt in Kaprijke op 28/1/1640 zoon van Adrianus en Livina Thienpont en voordien weduwnaar van Joanna Bonne.

De kinderen van Daneel met Joanna de Vos:

 1. Adrianus Van Damme
  ° Kaprijke 28/2/1644
  begraven Kaprijke 13/4/1654
   
 2. Elisabeth Van Damme
  ° Kaprijke 10/3/1645
  overleden voor april 1664.
   
 3. Lieven Van Damme (IV b)
  ° 24/11/1646
  x Hontenisse (Nl.) 10/6/1670 Petronella Deerlaers
  xx Hontenisse 24/9/1713 Magdalena Meulenaers
  xxx Hontenisse 25/6/1724 Judoca Knibbers
   
 4. Jan Van Damme
  ° 21/11/1648
  Hij huwde in Hulst op 16/7/1672 met Godelieve De Munck (° Moerzeke 9/2/1651), dochter van Joannes en Helena Van Riet.
  Moerzeke ligt bij Dendermonde.
  Van dit echtpaar kennen we 1 zoon:
  Joannes Van Damme
  ° Ossenisse 8/6/1674 en er gedoopt op 12/6 met als peter Livinus Van Damme.
   
 5. Joanna Van Damme
  ° Kaprijke 2/4/1651
  Gehuwd in Hontenisse op 6/5/1672 met Jacobus de Wachter.  Haar broer Jan was getuige samen met Pieter Rosiers.
  We kennen 3 kinderen van Joanna en Jacobus:
  • Anna De Wachter
   ° Hontenisse 2/6/1673 en 2 dagen later in Hulst gedoopt
  • Jacobus De Wachter
   ° Hontenisse 7/9/1675 en ’s anderendaags gedoopt in Hulst, begraven in Hontenisse op 26/5/1708.
  • Maria De Wachter
   ° Kruispolder 4/4/1678 en de 8ste gedoopt in Hulst.
   Ze huwde op 3/7/1706 te Hontenisse met Mattheus De Schepper en overleed rond 1739 in Hontenisse.
  Joanna is hertrouwd met Ludovicus Goetvrient.  Bij hem had ze nog minstens 2 kinderen:
  • Joannes Goetvrient
   ° Hulst 4/4/1680, gedoopt in Hengstdijk op 6/4/1680
  • Antonius Goetvrient
   ° Hengstdijk 14/2/1683 (Antonius Van Damme was zijn peter)
    
  Joanna is nog een derde keer gehuwd met Jan De Schepper.
  Jan en Janneken hadden minstens 3 kinderen:
  • Cornelia De Schepper
   ° 20-01-1687
   x Petrus Vandepoel
   xx Matthias De Cock
  • Joos/Judocus De Schepper
   ° 23-3-1691
  • Joanna De Schepper
   ° 10-4-1693
  Joanna is overleden na juli 1706.
   
 6. Ludovica Van Damme
  ° Kaprijke 1/1/1654
  gestorven voor juli 1668.
   
 7. Marie Van Damme
  ° Kaprijke 20/10/1655
  gestorven voor juli 1668.
   
 8. Anthonius Van Damme
  ° Kaprijke 20/2/1658
  Hij huwde in Hontenisse op 8/8/1688 met Anna Molenaars, weduwe van Lieven Kannen.
  Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
  huwelijksakt van Anthonius Van Damme en Tanneken Molenaars

  Den 25 julii: Ondertrouwt Anthonii van damme j(ong)m(an) geboren tot caprick onder Boechaute Ambacht, met Tanneken Molenaars, weduwe van Lieven Kannen geboren onder Hontenisse, beyde daer woonende. Getuijge van den Bruydegom en Bruyt is Geertruijt Hermans.
  [In de marge links:] Zijn bij ons getrouwt den 8 Augusthi.

  Hij overleed vóór half 1692, want Anna is hertrouwd op 29/6/1692 maar de naam van haar tweede echtgenoot is onleesbaar.
  Van Anthonius en Anna kennen we 1 dochter: Joanna ° Hontenisse 3/10/1689.
   
 9. Adrianus Van Damme
  ° Kaprijke 25/4/1661
  overleden voor 1668
   
 10. Elisabeth Van Damme
  ° Kaprijke 5/4/1664
  nog in leven einde 1672.
   

Met veel dank aan Harry Nales en Ronald Blancke voor de belangrijke tip en het bewijs.

De ouders van Daneel:
Adriaan Van Damme (II a) en Sibilla van AmerongenTop van deze blz
Onze Van Damme Welkom-blz
InhoudstafelOverzicht
Doorzoek onze Van Damme website !

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2023

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)

Jacobus
Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)

Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard Adolf
Rose Anne

Theophil Petrus (IX d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken