Het Meetjesland in het noorden van Oost-VlaanderenThis page in English

In memoriam

Gedenksteen van Carolus Jacobus de Bouck

		
	Hier vooren ligt tot spyse der wormen den zeer Eerweerden
	        Carolus Jacobus de Bouck
	den welcken naer den tydt van 51 jaeren binnen deze stede
	en vryhede van Capryck onberispelyk en met eenen onvermoeylyke
	iver, liefde, sorge en wackzaemheyd als eenen waeren Vader het 
	zwaer last van Geestelyken Herder klockmoediglyk het
	voordeel van syne hem toebetrouwde schaepen gedraegen te
	hebben, benevens ook het Ampt van Land deken der Christenen
	van het district van Ardenburg den tyd van 9 jaeren seer
	voorsichtiglyk en wysselyk bedient te hebben in den ouderdom 
	van 85 jaeren, naer te vooren den 23 van d'ougst maend ten jaere
	1784 met alle plechtigheyd volkomentlyk gejubileert te hebben
	het tydelyk met het eeuwig heeft verwisselt op den 24
	december 1794
	Desen zeer Achtbaeren Heer wiens geheugen altyd in zegening 
	sal wesen heeft onder meer andere Godtvruchtige wercken
	gefondeert eene borse ten laste van de kercke van Caprycke
	tot voltrechinge der studien in de kleyne scholen philosophie en
	theologie voor die van syne familie syn, en daar van geen...
	voor die van Capryck syn. voorders heeft hy in dese kercke
	tot laeffenisse van syne ziele gesticht een eeuwig jaergetyde met
	broodt aen de Arme. Daer en boven heeft hy aen de...
	nog seer mildaediglyk gegeven hondert ponden gr ...
	last van door den Heer Pastor naer hem het zielen last ...
	draegende daer van 's jaerlykx aen de bedeckte Arm...
	Prochie uyt te deelen tot de somme van dry ponden...
	          Treur - ...
	Wie sal nu aen dees plaets een traene-vloet verliezen...
	om met veel bitterheyd de doodt hier te bewenen
		van Carolus De Bouck, dien herder seer geacht
		die in syn leven heeft soo menig ziel ...
	tot haere saligheyd door syne goede zeden ...
	door iver werksaemheyd, door syne wacksaemheyd ...
		door 't voedsel van Godts woord, van leering ...
		al om is hy vermaert, alom is hy bekent ...
	nu is hy weg geruckt en uyt 't gesicht verdwenen
	nu is hy voor altydt aen d'eeuwigheyd verschenen
		nu is hy gansch alleen naer 't oordeel Godts gegaan
		om daer verdienden voor synen last 't ontfangen
	Daerom al wie dit leest weest dog syn Ziel gedachtig
	door een krachtig gebedt by Godt den Heer almachtig
		mits sy seer vieriglyck nae uw gebeden snackt...
		want waer de hand van Godt misschien heeft aengerackt.
			   R. I. P.

Indien hier niet gauw iets gedaan wordt ligt deze steen hier vooren op de grond in honderd stukjes
en is weer iets van ons erfgoed voor eeuwig verdwenen.
Foto van 15 september 2011.

En hieronder nu een foto van 3/9/2023:
diezelfde uitpuilende steen is er nog altijd in één stuk
maar heel wat lettertjes zijn verdwenen, afgeschuurd of weg gesleten.
Gedenksteen van Carolus Jacobus de Bouck

Naar de top van deze blz
Over Kaprijke
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  08-09-2023
Copyright Notice (c) 2024

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem