Een verkiezingspamflet van 1938 van Sint Jan-in-Eremo

Geachte Kiezeressen en Kiezers der gemeente
Sint Jan-in-Eremo

Zondag 16 Oktober, wordt gij ter stembus geroepen !  Van uw oordeel hangt af in welke handen de bestuursleiding der gemeente voor 6 jaar gaat overgaan.  Aan U de mannen aan te duiden, om in deze voortdurende crisistijden, onze gemeente van haren doodenden kanker (DE SCHULDEN) te genezen, door weinig belastingen en groote, allergrootste zuinigheid.  - Geen geldwegsmijterij !  Want zie eens naar 't oude kiesbriefje van 1932.  Zij waren in 1926 begonnen met 276.000 fr. schuld en welken cadeau zij na 6 jaar aan de gemeentenaren gaven vindt U hier. (zie A)

Hieronder geven wij U, met klinkende cijfers en bewijzen, wat wij (de gierigaards voor de gemeentezaken) hebben gedaan gedurende de 6 verloopen jaren.

Leest aandachtig en oordeelt :
A. Wat vonden wij op 1 Januari 1933 bij 't begin van ons bestuur ?  Geld ?  neen !  SCHULD ?  ja !  ja en veel: Hoeveel ?  Een milioen twee honderd en veertig duizend negen honderd en tachtig fr. 12 cent zegge 1.240.980,12 fr. uitleg hierover:
992.900,- fr. allerlei
100.000,- fr. nog te betalen voor meisjesschool
20.789,19 fr. nog te betalen aan Hr Bytebier voor de baan Eekloo - Linde
53.116 fr. aan Hr Bruggeman voor grintwegen aanleg
10.000 fr. interest aan dezelfde voor laattijdige betaling
34.345,22 en 21.794,71 aan de Centrale voor: uitbreiding van electriciteit en de kabien geplaatst aan Hr Alois Engels
8.035,- aan de Zusterkens voor 't jaar '32


Deze 8035 fr. werden verschoten door den Hr Burgemeester Van Damme aan de Eerwaarde Zusters, gedurende ruim 1 jaar en zonder interest.
Waarom nu in 't begin de 180 opcentiemen ??  De meeste lezers zullen het reeds gesnapt hebben.  Juist omdat de bedekte schulden zoo vroeg mogelijk moesten betaald zijn, anders kreeg de gemeente nog meer schulden aan interesten (zie de 10.000 fr. interest wegens te laattijdige betaling).  Laat ze nu maar zeggen: waarom die lasten ?  Antwoord hen zelf: om uw domme, onnoodige schulden te betalen die gij zelf, oud bestuur gemaakt hebt.  Laat ze nu maar hameren !  Al 't geen we hier meedeelen; daar staan wij voor de echtheid borg voor.  Hun gemaakte schulden goed praten, kunnen ze zoo min, als een neger wit wasschen.

B. Waar staan we nu na 6 jaar bestuur of
Hoe is de begrooting opgemaakt voor 't gemeente dienstjaar 1939 ?

Nog 917.550 fr. schuld (een vermindering dus van 323.430,12 fr.) en de belastingen ?
1. 80 opcentiemen
2. GEEN straatbelastingen meer
3. GEEN belastingen op wedden en loonen
4. GEEN belastingen op voertuigen
5. GEEN belastingen op motoren
Men zal wellicht zeggen 't is uit kiesbelang !  neen beste vrienden want moest het kiesbelang zijn dan hadden wij het reeds gedaan dit jaar, maar 't is omdat de gemeentekas het toelaat, er is door bezuiniging en besparing «ZAAD IN 'T BAKSKE !»

Hoe werd er gespaard en bezuinigd ?
1. In 1933 moesten werken uitgevoerd worden aan gemeenteschool en schoolhuis (gestemd door 't oud bestuur) voor een som van 18.000 fr. (zie hun strooibriefje 1932).  Wij hebben zulks doen afkeuren van de Bestendige Deputatie en hebben de veranderingen gedaan voor 5100 fr.  Is dat geen besparing van 13000 fr.

2. Op de vrijwillige toelagen:
a/ het muziek geen cent toelage op de 6 jaar, alhoewel het ons muziek is en processie en gemeentefeesten opluisteren.  — b/ geen cent toelage aan den bond der Oud-Strijders, alhoewel onze schepen Matthys oudstrijder en bestuurslid is.  — c/ bezuiniging op telefoon van jaarlijksch 1050 fr.  — d/ bezuiniging op bureel kosten enz.  Wij zoeken dus niet vriend te zijn van enkele personen of maatschappijen, maar wel van alle gemeentenaren-lastenbetalers.

3. Op de wijk Kerzelaere (grondgebied Capryke) werd door een persoon van 't gemeentebestuur, grond gekocht voor een kabien te plaatsen (en dit zonder toestemming van 't gemeentebestuur).  Onder ons bestuur kwam de liquidatie van genoemden grond.  De Centrale eischte van de gemeente 7211,10 fr.  Maar wij gemeentebestuur hebben nooit betaald, omdat wij konden bewijzen dat deze aankoop van grond gedaan werd zonder gemeenteraad te houden.  Weeral een besparing van 14422 fr.

4. Voor den grintweg op wijk « De Zonne» werd nooit toelage gevraagd.  Na gedurig aandringen bij het bestuur van «Beoostereedepolder» hebben wij een jaarlijksche toelage gekregen van 600 fr. en dit gedurende 30 jaar is ook 18000 fr.

5. Voor 1932 werd een eind grintweg aangelegd op grondgebied Watervliet, de gemeente had daarvoor niels gekregen van Watervliet (maar ze hadden nooit iets gevraagd).  Wij hebben daarvoor een toelage bekomen van 1500 fr.

6. Op verschillende plaatsen hebben wij uitbreiding gedaan aan de electriciteit en de straatverlichting op Sint Jan (Dorp).

7. Op Sint-Jan (Dorp) hebben wij de menschen uit 't slijk geholpen, met den steenweg 1 m. te verbreeden en er de rioleering aan te leggen.  Ook aan de kerk is de weg op 5 m. gebracht.

8. Verharding van verschillende landbouwwegen, hebben wij bekomen, door de Polderbesturen (zie Schaapstraatje, de weg naar Calsijn en Van den Driessche).  Deze weg wordt gezamentlijk onderhouden door St Jan en Waterland-Oudeman) en een eind weg tusschen P. Cornelis en R. Van Vooren nu nog te leggen.

9. Bestaande wegen zijn goed onderhouden en verbeterd geworden.  Op 't oogenblik zijn 120,000 k. makadam aangekocht voor de noodige herstellingen.

10. Wij hebben de vergadering in 't Provinciaal Bestuur bijgewoond en na bespreking onze medewerking toegezegd, voor 't plaatsen van een pompstation op de Leopoldsvaart toekomend jaar.  Waarom ?  Omdat alle inwoners van onze gemeente er belang bij hebben, dat het water spoedig weg trekke.

11. Nieuwe schulden of leeningen zijn onder ons 6jarig bestuur niet aangegaan.

12. Wij hebben regelmatig gemeenteraadszittingen gehouden, opdat alle gemeenteraadsleden op de hoogte mochten zijn van het doen en laten van Burgemeester en Schepenen.  In 1931 waren maar 4 en in 1932 maar 2 zittingen, maar  in 't boek van "Proces-verbaal der zittingen" stonden er veel meer ingeboekt !  Was dit geen alleenbestuur ??

Geachte kiezeressen en kiezers, gemeentelastenbetalers, leest en herleest aandachtig wat wij vonden op 1 Januari '33, zie onze werking gedurende ons 6jarig bestuur.  Luistert niet naar domme grootpraters, die niet het minste benul hebben van besturen.
Door uw stem uit te brengen op nummer 1, zult gij ons in staat stellen ons programma van: sparen, bezuinigen en verbeteren voort uit te werken.  Wij twijfelen er geen oogenblik aan, of alle Kiezeressen en Kiezers zullen in blok stemmen voor nummer 1, uit dankbaarheid voor 't gedane werk en meer nog om de toekomende 6 jaar terug een wijs bestuur te hebben.  Twijfelaars zullen bewerkt worden door U zelf kiezers, om te stemmen voor nummer 1 die de gemeente bestuurt naar geweten en in alle rechtzinnigheid.

Nummer 1 heeft de mannen alleen die kunnen besturen, zie niet naar personen en stemt met nen dop op den kop van numr 1, de lijst der spaarders.

Stemt allen voor Nr 1

Watervliet, dr. M. Van de Poele-Verbrugghe.


Het origineel document recto en verso

Naar de top van deze blz
Over Sint Jan-in-Eremo
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-04-2021
Copyright Notice (c) 2022

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem