Gysels Bernardus (A VIII 3) - Ghijsels/Gyssels genealogie
Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

A VIII 3     Bernardus Gysels

fs. Petrus Gyssels (A VII 1) & Anne Marie De Meyer

° Waarschoot 16.7.1792
x Waarschoot 22.10.1823 Seraphina Francisca Anseele
† Waarschoot 20.7.1872


Het gezin van Petrus Gyssels en Anne Marie De Meyer telde tien kinderen; Bernardus was het zevende in de rij.  Hij werd geboren in Waarschoot op 16.7.1792, tijdens de nogal troebele periode van de overgang van het oude Oostenrijkse bewind naar het sterk vernieuwende en autoritaire bestuur onder de Fransen.

Bernardus Gysels was 1,68 m groot.  Volgens de militielijsten werd hij beschreven met bruin haar, bruine wenkbrauwen, blauwe ogen, rond voorhoofd, grote neus, kleine mond, ronde kin en ovaal gezicht.  65  Bernard trok bij de militieloting het nummer 33, werd als dusdanig vrijgesteld van actieve dienst, maar werd in het leger bij het 35e bataljon66 opgenomen als vervanger van Ferdinand Hautekeete op 14.6.1815 en uit het legerkorps ontslagen op 31.5.181767.

Bernardus Gysels was 31 jaar toen hij in Waarschoot op 22.10.1823 huwde met Seraphina Francisca Anseele.  Hij was werkman en zij naaister; Seraphina zag het levenslicht in Boekhoute op 4.8.1795 als dochter van Ludovicus en Jacoba Francisca Javeau.

Bij de geboorte van zijn eerste kind gaf Bernardus herbergier als beroep op en de Kerkstraat als zijn adres; om zijn zaak wat aanzien en activiteit te geven liet hij in zijn herberg toe dat een toneelgroep repeteerde, wat ook het geval was bij andere groepen in concurrerende herbergen.  Gewoonlijk speelde men een pseudo-historisch treurspel of drama gevolgd door een blijspel.  Maar de hogere overheid was bezorgd om de opruiende anti-hollandse taal en probeerde de voorstellingen van die groepen aan banden te leggen, en in zitting van het Waarschoots schepencollege van 10.12.1823 kreeg Bernard het volgende antwoord:

"Geresolveerd daer op 't antwoorden dat geconsidereert de theatrale spelen in buyten gemeynten zeer schadelijk zijn aen het publicq.  Dat door deze spelen de jongelieden bij een komende aanleiding geeft om hun zat te drinken, twist te maken en te vegten.  Dat er een groote partijdigheyd bestaen heeft tusschen de jongelieden en twisten plaets gehad hebben, causa theatrale spelen.  Dat indien de theatrale spelen wederom plaets moesten hebben binnen dees gemeynte, den haet die niet teenemael is uytgedooft, wederom zaude onsteken.  Om welke redenen het plaetselijk bestuer van advijs is van voor alsnog geene theatrale spelen binnen dees gemeynte te laten opregten."

En het zou toch nog duren tot 1848 eer men weer mocht spelen !

Op 31.1.1825 pacht Bernardus op de Leest "een huys, stede ende erve, groot over erve 13 roeden 36 ellen, paelende oost mijnheer Kervijn, zuyd Jan baptist De Wispelaere, west den steenweg en nord het gastelstraetjen..." van een zekere Jan Standaert voor 85 gulden en 71 cents voor drie jaar vanaf meiavond 1825 "...in klinkende geldspecien geenszins eenige hoegenaemde papieren effecten...".  Bernardus heeft verklaard "...niet te konnen naemtekenen als sulckx onkundig wesende".68

En bij het overlijden van zijn vrouw, korte tijd later was hij herbergier op de Leest.  Seraphina overleed in Waarschoot op 16.5.1825 en drie dagen later ook hun enig kind.  Op 24.1.1826 is Bernardus in Kaprijke hertrouwd met Catharina Lasaey, elders ook Lesage genoemd, die in Kaprijke geboren was op 27.11.1796, als dochter van Jan Baptist en Maria Jacoba Meulebroeck.  Zij was op dezelfde dag geboren als haar schoonbroer Dominicus Ghislenus (zie A VIII 4, blz.) Vanaf 1828 vinden we hen terug als herbergiers op het Beirtjen (woning 238 op Arisdonk).

Hij was eigenlijk herbergier-koehouder en in 1835 pachtte hij van rentenier Louis Desire Antoine de Caigny de herberg "het Beirtjen":

"Een woonhuys zijnde eene oude herberge genaemd het Beirtjen, groot in erven met het zaeyland daernevens liggende tot 68 roeden 20 ellen metrique paelende zuyd d'arysdonck-straete en west de gentsche ligne [hier bedoelde men de gentsche lieve] gestaen ende gelegen binnen de gemeente van Waarschoot op den wijk van Arisdonck, aen den pachter wel bekend, dewijl hij dezelve goederen reeds is gebruykende en met welkers grootte situatie en indicatie hij verklaerd zich te contenteren."

De acte werd verleden op 29.4.1835 en de pacht ging in op 1.5.1835 voor het woonhuis en op Kerstavond 1834 voor het land.  Er diende 130 frank en 61 centiemes te worden betaald, waarvan de helft in november en de andere helft in mei daarop, alsook de grondlasten en andere contributiën en impositiën; ook de kosten van de acte, nl. 5,37 frank waren voor de pachter.  Uit deze acte blijkt eens te meer dat de pachter "...heeft verklaerd niet te konnen schrijven nog te teekenen...".69

Op 26.4.1860 werd hij in Zomergem-Beke als landman-herbergier ingeschreven, maar op 12.5.1862 opnieuw naar Waarschoot afgeschreven.  Daar baatte hij op de Renning 16, de herberg "De Nieuwe Wandeling" uit.  Zijn kinderen Amelie, huishoudster, Frederik en Charles Louis, beiden katoenwevers, en zijn dochters Maria en Idalia, beiden spellenwerksters waren toen nog niet gehuwd.

Bernardus overleed in Waarschoot op 20.7.1872, rond 17 uur "...in zijne wooning staande binnen deze gemeente in de Renning...".  Zijn vrouw vertrok op 20.11.1877 bij haar zoon Franciscus op het Dorp in Adegem, keerde 7 weken nadien terug naar Waarschoot en woonde dan in bij haar zoon Charles Louis in de Weststraat.  Catharina was 94 jaar en 2 maanden oud toen ze in Waarschoot op 29.12.1890 bij haar schoonzoon Charles Louis Van Holderbeke, een wever op de wijk Leest, overleed.

De kinderen van Bernardus:

Uit zijn eerste huwelijk:

 1. Amelie Gysels
  ° Waarschoot 7.1.1825
  † Waarschoot 19.5.1825
   

Uit zijn tweede huwelijk:

 1. Jacobus Franciscus Gysels
  ° Waarschoot 3.11.1826
  † De Klinge 5.9.1898
   
 2. Amelie Gysels
  ° Waarschoot 27.10.1828.
  Zij was herbergierster toen zij in Waarschoot op 11.4.1874 huwde met wever Karel Louis Van Holderbeke, zoon van Joris Francies en Sophie Lampaert.  Karel was in Waarschoot geboren op 12.2.1824.
  Zij bleven eerst in de herberg van haar vader op de Renning wonen, maar in 1880 werden ze op de Leest 8 ingeschreven samen met Amelie's moeder en twee tantes van Karel Louis.  Amelie was toen weefster.  De twee tantes overleden in 1884 en 1885 en haar moeder op 29.12.1890.  Hun adres was toen Leest 60.  Charles Louis overleed in zijn woning Leest 88 op 22.4.1909.  Amelie overleed drie jaar later in het klooster te Waarschoot op 28.1.1912.
   
 3. Fredericq Gysels
  ° Waarschoot 12.1.1831
  † Waarschoot 27.3.1890
   
 4. Melanie Gysels
  ° Waarschoot 4.3.1833
  † Waarschoot 11.3.1833.
   
 5. Marie Gysels
  ° Waarschoot 4.3.1833
  † Waarschoot 8.3.1833, tweelingszus van Melanie.
   
 6. Charles Louis Gysels
  ° Waarschoot 8.6.1834
  † Waarschoot 28.6.1883
   
 7. Marie Catherine Gysels
  ° Waarschoot 20.1.1837.
  Zij was voor haar huwelijk huishoudster bij dokter De Jonghe in Lovendegem en bij herbergier Karel Schynkel in de Weststraat te Sleidinge, en huwde in Waarschoot op 24.5.1876 met Jacobus Mallezie die in Waarschoot op 3.10.1841 geboren was als zoon van Petrus en Maria Theresia Legghe.  Zij woonden aanvankelijk op het Hoekje 63 te Waarschoot, Jacobus was toen herbergier; in 1890 Statiestraat 101 - Jacobus was als herbergier-wever ingeschreven - en in 1900 Leest 2.  Jacobus ging toen in de fabriek werken en Marie Catherine was herbergierster.
  Zij overleed er op 27.11.1922.  Zij hadden drie kinderen, Ida Maria (1877-1975), August (° † 1879), Désiré (° † 1880).  Jacobus was haar het jaar tevoren op 17 november voorgegaan in de Eeuwigheid.
   
 8. Idalia Francisca Gysels
  ° Waarschoot 2.10.1840.
  Zij beviel op 29.7.1860 ten huize van dagloner Bernard De Meyer van een dochter, Judith, die later gewettigd werd.  Idalia huwde in Waarschoot op 29.4.1863 met kloefkapper Pieter Jan Paelman, zoon van Petrus Paelman en Joanna De Greve, die in Zomergem op 15.8.1835 geboren was.
  Zij woonden eerst Bosch 384 en vanaf 11.12.1867 in Zomergem-Beke, op de plaats genoemd "de Barrière".  Op 16.10.1869 vertrokken ze naar Gent, in de zeventiger jaren keerden ze naar Waarschoot terug en vertrokken opnieuw naar Zomergem-Beke op 17.5.1889.
  Pieter Jan overleed dan uiteindelijk toch in Waarschoot, in het Eikelstraatje, op 2.7.1910.  Idalia woonde eerst nog enkele jaren in bij haar zoon Gustaaf in de Statiestraat en ging in de loop van 1921 in het klooster op Waarschoot, waar ze op 27.12.1922 voor goed haar ogen sloot.
  Hun gezin telde 8 kinderen:
  • Emile Paelman
   ° Waarschoot 11/3/1864
  • Petrus Paelman
   ° Waarschoot 3/6/1866
  • Emiliana Paelman
   ° Zomergem 23/7/1868
   Gehuwd met Achiel Buysse (° Waarschoot 28/8/1869)
   † Waarschoot 19/10/1957
  • Carolus Joannes Paelman
   ° Zomergem 21/3/1871
  • Gustave Paelman
   ° Waarschoot 11/11/1873
  • Constant Paelman
   ° Waarschoot 11/3/1876
  • Amelia Paelman
   ° Waarschoot 2/10/1879
  • Maria Theresia Paelman
   ° Waarschoot 10/11/1881
    

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  27-02-2023
Copyright (c) 2024Alois Severin Gyssels
Angelus Gyssels (A IX 12)
Bernard Gyssels (A VII 4)
Bernard Gysels (A VIII 3)
Bernard J. Ghysels (A VIII 12)
Bernard Gysels (A IX 7)
Carolus Geysels (A VII 5)
Carolus Gyssels (A VIII 10)
Charles L. Gysels (A IX 4)
Charles L. Gysels (A IX 7)
Constant Gyssels (A IX 10)
Cornelius Gyssels (A VIII 7)
Dominicus Gh. Gysels (A VIII 4)
Dominicus G. Gyssels (A IX 1)
Franciscus Gyssels (A VIII 6)
Fredericq Gysels A IX 3)
Gisbertus Gyssels (A V 1)
Jacobus Gyssels (A VI 1)
Jacobus Fr. Gysens (A VIII 1)
Jacobus Fr. Ghysels (A VIII 9)
Jacobus Fr. Gysels (A IX 2)
Joannes Ghijsels (A II)
Joannes Gysels (A III)
Joannes Gysels (A IV)
Joannes Gyssels (A V 2)
Joannes Gyssels (A VII 2)
Joannes B. Gyssels (A VIII 5)
Joannes Fr. Gysels (A IX 6)
Karel L. Gyssels (A IX 13)
Livinus Gysens (A VIII 2)
Norbertus Ghysels (A VII 3)
Oscar Joseph Gysels
Petrus Gyssels (A VII 1)
Petrus Fr. Gyssels (A IX 9)
Petrus Gyssels (A VI 2)
Petrus Geysels (A VII 6)
Petrus Gyssels (A VIII 8)
Petrus Gyssels (A IX 11)
Pieter Fr. Gyssels (A VIII 11)
Pieter J. Gysels (A IX 5)

Algemeen Overzicht
Tak B
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land