This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

A III     Petrus Noë

zoon van Jan Noë (A II) en Judoca Slock

° Bassevelde 10/10/1689
x Boekhoute 18/5/1732 Joanna De Bast
† Boekhoute 20/2/1738
 

De oudste zoon van Jan Noë en Judoca Slock, Petrus, werd in Bassevelde op 10-10-1689 geboren.  Livinus Slock en Maria Vereecke, de peter en meter waren dezelfde dag nog aanwezig in de kerk bij het doopsel van de boorling.

In 1724 verloor hij zijn vader.  Zijn drie zussen waren toen reeds gehuwd.  In december 1731 verloor hij zijn moeder en zijn jongere broer Joannes.  Vijf maand later, op 18-5-1732, hij was toen 42 jaar oud, huwde hij in Boekhoute met Joanna De Bast (elders ook De Baest en één enkele keer De Bats genoemd).  Petrus Martens en Joanna Noë waren de getuigen.  (Zowel bij deze huwelijksacte als bij de doopactes van de kinderen, werd geen trema of accent gebruikt op de familienaam Noë; elders vinden we Petrus terug als Pieter Noije fs. Jan.) (20)

Zij zijn in Boekhoute blijven boeren.

Boekhoute, sinds 1976 met Bassevelde, Oosteeklo en Assenede gefusioneerd tot Assenede, was eertijds de zetel van een gewestelijk bestuur voor het gelijknamig ambacht, dat geregeld genoemd werd "de Stede ende Ambachte van Bouchaute".

Aanvankelijk paalden de Vier Ambachten aan mekaar en aan zee, maar verschillende dorpjes zijn door overstromingen verdronken, sommige werden nooit meer heropgericht.  Evenals de drie andere ambachten werd het ambacht van Boekhoute door de graven van Vlaanderen in leen gehouden voor de Duitse keizers en dus niet voor de koning van Frankrijk.

Oorspronkelijk behoorde Boekhoute kerkelijk tot het bisdom Utrecht, maar sinds 1561 werd het ingedeeld bij het toen nieuw opgerichte bisdom Gent.

Het ambacht van Boekhoute werd verschrikkelijk getroffen door de stormvloeden en overstromingen van 1375-1376 die de Braakman deden ontstaan of fel uitbreidden.  Korte tijd later werd de Graaf Jansdijk gebouwd.  Ook 1404 was een overstromingsjaar.

Boekhoute is een goede 1600 ha groot en telde in 1698 bijna 1000 inwoners, in 1801 slechts 1175, in 1820 reeds 1766 en in 1846 al 2364.  En het bleef nagenoeg op dat niveau tot de laatste 2 decennia de landbouwgemeenten stilletjes aan begonnen te ontvolken.  Boekhoute was vroeger ook een belangrijke vissershaven, maar de verzanding van de geul waar men in de loop der tijden zo tegen gevochten had, ging onherroepelijk verder.

Bovendien werden de Boekhoutse vissers ook administratief geregeld door de Nederlanders geplaagd en geboycot.  Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbood de bezetter aan de vissers Nederland te betreden, zodat hun sloepen 4 jaar lang niet gebruikt werden.  Door opeenvolgende indijkingen en wijzigingen in de waterstanden verloren de mosselbanken in de Westerschelde en de Braakman hun waarde en dienden de vissers zich tevreden te stellen met garnaaloogst.

De haven van Boekhoute ging volledig teniet.  De afsluitdijk van de Braakman werd in 1952 dichtgemaakt: het bleek een doelmatige bescherming, want hij voorkwam de overstroming van Boekhoute bij de machtige springvloed van 1 februari 1953, die de Zeeuwse eilanden zo zwaar heeft geteisterd. (21)

Als kind en als jonge man heeft Petrus troebele tijden meegemaakt.  Verschillende troepen richtten bij hun passage veel schade aan, zowel aan gebouwen als aan de vruchten op het land.  Veel arbeid van de boeren ging verloren.  Later brachten de Oostenrijkers rust en meer welvaart voor gans de bevolking.

Joanna schonk haar man 3 kinderen waarvan het oudste als boorling overleed, doch het jongste was slechts enkele maanden oud toen Petrus op 20-2-1738 in Boekhoute stierf.  Hij was slechts 48 jaar oud !

Petrus had nog een betrekkelijk grote boerderij: getuige daarvan niet alleen de 2 dienstknechten, de koewachter en de "dienstmaerte", de jaarlijkse pachtprijs voor het hof die 47 ponden bedroeg en de 300 ponden voor de totale prijzij van:

"...lantsbaete, besaeythede van diversche vruchten, houtwas, beestiaelen, ghedorsschen ende ongedorsschen graenen, hoy en stroodt, mes ende brandhaut, huyscattheylen, cleederen ende lijnwaet, vlees, botere ende smeir, als hetgonne anderssints binnen huyse bevonden sijnde..."

Zijn staat van goed sloot af met een batig saldo van meer dan 175 ponden, een niet onaardige som!!

Petrus beboerde eveneens 15 gemeten land in de St.Janspolder in Assenede, waar "... lantsbaete, labeur en naerbaete, verwas van haut..." 41-10-10 ponden geprezen werden.

Zijn onroerend bezit was heel povertjes:

"Gelijck de hauderigghe oock te kennen gheeft dat sij niet en is wetende dat haeren overleden man eenige gronden van erfven ofte andere vaste goederen ten houwelijcke soude hebben gebracht, ofte op hem souden ghesuccedeert wezen als alleenlijck een deurgaende vierde paert van een huyseken met ontrent 75 roeden eirfve daer medegaende ghestaen ende gheleghen op de prochie van Bassevelde tressort van de voornoemden ambachte in den wijck van den Oosthoeck, daervan in het geheele is abouterende oost en noort d'eersaemen Pieter De Deckere causa uxoris, suyt en de west de straete, ligghende also voor als noch ghemeene ende onverdeelt met sijne medeconsorten, met voorder te kennen geven dat het huyseken en boomcattheylen daer opstaende niet en sijn gheprezen soo om de cleene weirde..." (20)

Joanna is binnen de drie maand hertrouwd met Francies Willems, maar wat er verder met haar gebeurd is hebben we nog niet gevonden.

Hun kinderen:

 1. Franciscus Noë
  ° Boekhoute 31-7-1733
  † Boekhoute 21-9-1733
   
 2. Joannes Franciscus Noë (A IV)
  ° Boekhoute 4-3-1735
  x Maria Anna De Dobbelaere 6-4-1759
  † Boekhoute 19-12-1805
   
 3. Joanna Catharina Noë
  ° Boekhoute 19-7-1737
  † ?

De ouders van Petrus, Jan Noë (A II) en Judoca SlockNaar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2022
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius