This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

C II     Joannes Noë

zoon van Petrus Noë (C I) en Petrina De Vos

° St-Kruis-Winkel 22-7-1658
x Zelzate 31-10-1684 Elisabeth Bochaute
xx Zelzate 10-7-1687 Joanna Gentbrugge
xxx 6-9-1692 Joanna De Meulenaere
† Zelzate 12-2-1706

 

Joannes was de oudste zoon van Petrus Noë en Petrina De Vos en werd in St-Kruis-Winkel geboren op 22-7-1658.  Judocus Broeckaert was zijn peter en Joanna De Vos zijn meter.  Nauwelijks 6 jaar oud verloor hij zijn moeder, een jaar later ook nog zijn stiefmoeder en op 18-jarige leeftijd ook zijn vader.  Zijn tweede stiefmoeder hertrouwde en Joannes is naar Assenede getrokken, bij zijn oom Hendrik ofwel door bemiddeling van zijn oom, bij een boer in de omgeving: zodat de pastoor van Zelzate bij Joannes' huwelijk schreef dat hij uit Assenede afkomstig was. (68)

De laatste oktoberdag van 1684 huwde Joannes te Zelzate met Elisabeth Bochaute, die in Zelzate op 10/5/1661 geboren was als dochter van Arnoldus en Joanna Wauters.

Op het ogenblik dat een Noë in Zelzate opduikt was het dorp zeker geen aards paradijs !  Van oudsher kwam de zee tot hier; de Graafjansdijk, die op het einde van de 13de Eeuw voltooid was hield het zeewater tegen, doch uitgestrekte moeren en turfputten verhinderden regelmatige landbouw.  Ter voorkoming van nieuwe overstromingen werden vooral in de XVe en XVIe Eeuw grote bedijkingswerken uitgevoerd en toch vernietigden echte natuurrampen het met veel moeite en zweet verrichte werk.

Omstreeks 1615 was de St.Franciscuspolder ingedijkt.

Het waren trouwens niet alleen de grillen van de natuur die de ontwikkeling van Zelzate tegenhielden: in 1675 werden de dijken door de Hollanders voor militaire doeleinden doorgestoken en zelfs in 1686 was de schade helemaal niet hersteld.  Men moest aan de koning nog verschillende jaren vermindering van belastingen vragen.  Volgens landmeter Jan Van Bouchoute in 1689, waren er een kleine 2000 gemeten land overstroomd geweest op een totaal van ongeveer 3000 gemeten!

Maar dat was in die tijd niet de enige ellende! Omstreeks 1691 sloeg een deel van het Frans leger, op weg naar het Land van Waas, onder het bevel van markies De Boufflers, hier zijn tenten op en eiste voor hun bevoor­rading allerlei materiaal en voedsel op.  Ook in 1694 werd door de Fransen een spoor van vernieling achter­gelaten en een goede 10 jaar later trokken de Hollandse troepen door Zelzate op weg naar Lembeke.

De oorzaak van al die ellende moeten we zoeken in de aanhoudende oorlog die Lodewijk XIV in de Spaanse Nederlanden voerde met de bedoeling onze gebieden bij Frankrijk in te lijven.  Het verergerde nog toen op 1-11-1700 Karel II, de Spaanse koning, kinderloos overleed en ook Karel Van Habsburg de Nederlanden opeiste.  Onze streek bleef wel gespaard van krijgs­tonelen maar heeft toch de lasten moeten torsen die de bezetting van diverse legers met zich meebrachten.

Die legers waren trouwens niet meer dan een samen­raapsel van huur­lingen zonder tucht of zeden.  Moord, brand, roof en plundering waren dagelijkse kost.  Bovendien waren de winters van 1704 en 1709 bijzonder hard en zo ontstond er hongers­nood.

Uiteindelijk kwamen de Zuidelijke Nederlanden na de Vrede van Utrecht in 1713 onder Oostenrijks bewind te staan.

Het kanaal dat nu de gemeente doorklieft, kwam tot stand in de tweede helft van de 16de eeuw en werd gedolven om Gent een veel kortere uitweg naar zee te geven dan langs de Schelde via Antwerpen.  Oorspronkelijk kwam het kanaal tot Sas-Van-Gent en werd aldus "Sassche Vaart" genoemd; in 1827 werd het tot Terneuzen verlengd en sedertdien werd het al verschillende malen aangepast aan de moderne scheepvaart.

Negentien maanden na hun huwelijk beviel Elisabeth van een zoon, die de naam van zijn vader meekreeg, maar deze boreling heeft zijn moeder nooit gekend: een jaar later op de derde meidag werd zij in Zelzate ten grave gedragen; ze was nauwelijks 26 jaar oud.  Een plechtige uitvaartmis werd opgedragen op 26 mei.

Joannes hertrouwde in Zelzate op 10 juli 1687, slechts 2 maand na het overlijden van zijn eerste vrouw (en zo'n korte termijn was in die tijd geen uitzon­dering!) met Joanna Gentbrugge.  Doch ook dit huwelijk duurde geen vijf jaar.  Joanna overleed er kinderloos op 3 juni 1692.

Joannes huwde een derde maal op 32-jarige leeftijd met de 21-jarige Joanna De Meulenaere, dochter van Lieven en Judoca Gijsels.  Het was op 6 september 1692 dat pastoor Jan Van Coppenholle hen in de echt verbond met als getuigen Joannes Van Damme en Livina De Meulenaere.  Joanna schonk het leven aan 7 kinderen waarvan het jongste echter 4 maand na Joannes' overlijden (12-2-1706) geboren werd.  Zij gaf het de naam Livinus in nagedachtenis aan haar 10-jarig zoontje dat ze pas 2 maand voordien ook verloren had.  Jan Nowé filius Heyndrick en Lieven De Meulenaere werden als voogden over de vijf overblijvende wezen aangesteld.

Op 24 juli 1706 hertrouwde Joanna in Zelzate met Jan Ysebaert.  Zij overleed er op 2 april 1733 op 62-jarige leeftijd.  Haar tweede echtgenoot hertrouwde op zijn beurt nog in Zelzate op 16-6-1733 met Joanna Hamerlinck en overleed er op 4-4-1744.  Hij was 61 jaar oud.  Joanna Hamerlinck zelf hertrouwde nog met Lieven Van Grevelinge.

Uit zijn staat van goed (69) leren we dat Joannes Noë in 1689 en vooral in 1699, twee belangrijke koopactes heeft afgesloten:

Op 15-2-1689 kocht hij van Pieter De Meulenaere, hoogst waarschijnlijk een broer of oom van zijn vrouw, een stuk land "... ghenaempt de gheer, gheleghen binnen de prochie van Selsaete, groot drij ghemeten,..." en dit stuk land werd begrensd door "... oost het clooster van doornsele in Ghendt, suyt de kattestraete, west ende noort de laserije oock in Ghendt..." Een laserije is een primitief hospitaal verbonden aan de vroegere COO ("den armen") maar door kloosterzusters beheerd.  Lazaret betekent nu nog een veldhospitaal.

Op 21-4-1699 werden van Jacques De Blieck volgende stukken land te Zelzate gekocht:

a) 1 gem. 141 roeden "... oost dhoirs Pieter Roels, suyt desen vooght materneel ofte Lieven De Meulenaere, west de veltstraete ende noort Lieven Stock..."

b) 400 roeden, eveneens ten oosten van de Veldstraat.

c) 369 roeden "... oost het clooster van de laserije in Ghendt, suyt de naervolghende partije, west dhoirs Jacques Haemerlynck ende noort de voornoemde laserije..."

d) 486 roeden: "... oost de laserije in Ghendt, suyt de straete loopende naar de katte ende west dheer Jacques Haemerlynck..."

Om deze kopen te kunnen realizeren verkochten ze in Zelzate een stuk land afkomstig van haar kant aan Jacques De Meulenaere en een ander aan Lieven De Meulenaere.  Joannes Noë was ook eigenaar van het huis, de schuren en stallingen "... wesende d'hofstede daer den overledenen is uytghestorven ende bij d'hauderigghe jegenwoordich bewoont, staende op den grondt van de voornoemde laserije..."

Als pacht moesten ze aan dat klooster nog 22-10-0 ponden betalen, en ook de belastingen wogen zwaar door op de lastenlijst: voor Zelzate stonden ze nog 10-15-7 ponden in het krijt en voor land dat gebruikt werd in Assenede diende nog 2-1-1 ponden te worden vereffend.  Ook Marie Claeys, de "dienstmaerte" had nog 1-13-4 ponden tegoed.

De totale begrafeniskosten, zowel de bijdragen voor de pastoor en de onderpastoor, als die voor de koster, klokluider en grafmaker, bedroegen 3-12-8 ponden.

Met 1 paard, 4 koeien, een rund, een varken, 7 hennen en 1 haan hebben we de volledige veestapel van Joannes genoemd, maar dat was zeker niet gering!  Hij had een waarde van 38-18-0 ponden.  Ook bijen werden gekweekt: "... vijf staecken bien..." werden met lege korven erbij op 2-10-0 ponden geschat.

Joannes' staat van goed werd afgesloten met een batig saldo van 109 ponden en 6 deniers, wat voor die tijd zeker niet weinig was!

Zijn kinderen:

 - uit zijn eerste huwelijk met Elisabeth Bochaute:

 1. Joannes Noë (C III)
  ° Zelzate 22-5-1686
  x Zelzate 18-4-1708 Adriana De Bock
  † Zelzate 13-3-1746
   

- uit zijn derde huwelijk met Joanna De Meulenaere:

 1. Elisabeth Noë
  ° omstreeks 1693
  † Zelzate 24-8-1701, 8 jaar oud.
   
 2. Judocus Noë
  ° omstreeks 1694
  Huwde in Zelzate op 6-4-1728 met Anna De Vijlder (° Zelzate 28/2/1705), dochter van Petrus en Petronella De Vyldere.  Maar slechts 3 weken later is Judocus plots gestorven.
   
 3. Livinus Noë
  ° Zelzate omstreeks 1696
  † Zelzate 10-4-1706, 10 jaar oud.
   
 4. Maria Noë
  ° omstreeks 1698
  † Zelzate 11-10-1706, 8 jaar oud.
   
 5. Petrus Noë
  ° Zelzate 18-12-1700
  † Zelzate 17-9-1702
   
 6. Petrus Noë
  ° Zelzate 3-9-1703
  † Zelzate 15-1-1752, ongehuwd.
   
 7. Livinus Noë
  ° Zelzate 26-6-1706, dus 4 maand na het overlijden van zijn vader.
  Hij overleed in Zelzate op 27-2-1719.
   


Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius