This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

A II     Jan Noë

zoon van Jan (A I)

° ± 1649
x Bassevelde 15/2/1681 Judoca Slock
 

Hij werd omstreeks 1649 geboren en huwde op 15-2-1681 te Bassevelde met Judoca Slock, die 4 jaar jonger was.  Zij boerden in de Oude Boekhoutestraat te Bassevelde.

Volgens het landboek van 1698 (10) gebruikte Jan in dat jaar 12 gemeten 160 roeden in het 8ste beloop van Bassevelde.  Dat 8ste beloop situeert zich ongeveer tussen de huidige Oude Boekhoutestraat ten noorden, het Dorp ten westen, de Nieuwe Boekhoutestraat ten zuiden en zuidoosten en het Heulken ten noordoosten (11).  Voor 1704 pachtte hij er nog 3 gemeten en 175 roeden bij in hetzelfde beloop, 6 gemeten in het 5de beloop, overeenstemmend met de huidige Oosthoek, alsook een goede 3 gemeten in het 6de beloop, dat tussen de Oosthoek, Dijkstraat en St. Anna gelegen was.

Dus gebruikte Jan op dat ogenblik meer dan 25 gemeten land.  Op 11-4-1706 zakte zijn gebruik tot 9 gemeten en 160 roeden, toen hij geen nieuwe pacht kreeg voor een groot gedeelte van zijn gronden in het 8ste beloop.

"... den selven Jan Noe haut in pachte van dhoirs Sebastiaen Guiot een ghemeth 150 roeden int VIII beloop, wesende eene aude hofstede..." (12) (hoir = afstammeling.)

Hij heeft zich dus moeten tevreden stellen met een minder jong en waarschijnlijk deels vervallen hofstedeke.

Bassevelde, sinds 1976 gefusioneerd met Assenede, maakte tijdens het Ancien Régime, samen met Oosteeklo en Boekhoute deel uit van het Ambacht Boekhoute.  In de late Middeleeuwen was het een belangrijk dorp binnen dat Ambacht.

Ten noorden van Bassevelde bevindt zich de in de 14de eeuw opgeworpen Graafjansdijk, die het dorp eertijds trachtte te behoeden voor overstromingen. In 1394, maar ook in 1450, 1480, 1483 en 1488 teisterden rampzalige stormen en overstromingen de streek.  Daarenboven werden tijdens de burgeroorlog op het einde van de 15de eeuw, vele dijken in de Vier Ambachten doorgestoken in opdracht van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk.  Vele inwoners van het Ambacht Boekhoute waren toen voor het dreigend oorlogsgeweld gevlucht.

Ten tijde van het ontstaan van de Hervorming, 2de helft van de 16de eeuw, kreeg Bassevelde het ook erg te verduren: het was de tijd van de "beeldenstorm".  De Basseveldse kerkjuwelen en priestergewaden werden naar veiliger oorden overgebracht.  Tot overmaat van ramp werd de pastoor dan nog predikant van de nieuwe leer.

Ook de oorlogen van de heerszuchtige Lodewijk XIV brachten Bassevelde gevoelige slagen toe, zodat het dorp deels ontvolkte.  In 1671-1672 werd al het kostbaar goed uit de kerk naar het Groot Begijnhof te Gent in verzekerde bewaring gebracht.  In 1678 bekwamen de pachters een kwijtschelding van hun verachterde pachten "ten regaerde van de swaere ende excessive oncosten van tfransch logement...".

Jan is gehuwd in 1681, dus na die woelige eerste driekwart van de 17de eeuw; zijn eerste huwelijksjaren waren relatief wat rustiger, maar stonden vooral in het teken van de wederopbouw van het dorp.  Als zijn gezin wat groter werd kwam er weer miserie!

Plunderingen, uitbuiterij en afpersingen herhaalden zich: ongeordende troepen logeerden ook hier geregeld: in 1696 waren het Engelse Dragonders, in 1704 Hollanders onder generaal Spar, in 1707 en 1708 Fransen.

Vanaf 1713, het einde van het Spaanse, het begin van het Oostenrijkse tijdperk werd het in onze streken over het algemeen kalmer, en veiliger.  De handel, nijverheid en landbouw bloeiden.  De bevolking groeide weer aan.  In 1729 telde Bassevelde slechts 1809 zielen.  Begin van de 19de eeuw waren er reeds 2800. (13)

Van die verbeterde levensomstandigheden onder het Oostenrijkse bewind, hebben Joannes en Judoca niet veel kunnen genieten.  Ze waren beiden zestigers.  Na 43 jaar lief en leed met mekaar gedeeld te hebben is Jan in Bassevelde op 17 maart 1724 overleden.  Hij was 75 jaar oud.  Judoca schonk haar man 6 kinderen en bracht er 5 van groot.

Zij ging op 't laatst inwonen bij haar oudste dochter Joanna in Boekhoute, samen met haar ongehuwde zoon Joannes.  Beiden zijn aldaar op dezelfde dag, 14-12-1731 gestorven.  Judoca was 78 jaar en haar zoon Joannes 38.

Hun kinderen:

 1. Joanna Noë
  ° Bassevelde 12-3-1681
  Huwde een eerste maal rond 1707 met Jan Grimmens, die weduwnaar was met 1 zoon van ± 16 jaar van Joosijntjen De Brabandere.  Jan overleed in Boekhoute op 20-4-1709 en liet 1 zoon, Joannes, achter.  Hij was slechts 16 maanden oud.  Zij gebruikten 8 gemeten land, hadden 1 koe, 1 rund, 1 varken en 9 kippen.
  Zij erfden een hof met 3 gemeten land in de St. Jorispolder op de heerlijkheid van Waterdijk (ten noorden van Boekhoute) van hun oom Andries Grimmens, en kochten er nog eens 150 roeden land bij naast het vorige. (14)
  Joanna hertrouwde met Lieven Martens fs. Jooris en Christoffelijne Haemelynck.  Hij overleed in Boekhoute op 27-5-1716 en liet 4 wezen achter die tussen 2 en 6 jaar oud waren. (15)
  Ze was 21 jaar weduwe toen ze in Boekhoute op 25-7-1737 voor de derde maal huwde met Abraham De Roo, een man die 14 jaar jonger was dan zij.  Joanna sloot voor goed de ogen op 25-1-1740 in Boekhoute, en het jaar nadien op 20-10-1741 volgde Abraham haar.
   
 2. Petronella Noë
  ° Bassevelde 14-2-1684
  Haar peter was Hendrik Noë uit Assenede (zie D I, blz. 169).
  Zij huwde met landbouwer Michael De Vilder omstreeks 1710.  Hij werd soms ook Joannes De Vilder genoemd.  Hij werd in Assenede geboren op 24/6/1688 als zoon van Balduinus en Catharina Gisels.
  Petronella schonk het leven aan 11 kinderen.  Ze overleed te Assenede op 26-11-1736.  Enkel haar 18-jarige zoon Petrus waarover haar broer Petrus uit Boekhoute voogd was, was toen nog in leven.  Ze bezaten geen gronden, maar hadden 26 ponden uitgeleend à 5% aan Joannes Pussemier sinds 8-9-1732.
  Aan de hand van het aantal dieren die bij de prijzij van 1-1-1737 geschat werden, begrijpen we dat hun boerderij eerder tot de lage middelmaat behoorde: 1 paard, 3 koeien, 2 varkens, 5 hennen en 1 haan. (16)
  Michael hertrouwde in Assenede op 31/7/1737 met de 26 jaar jongere Laurentia Verguyse, kreeg nog 5 kinderen en overleed in Assenede op 13/12/1747.  Hij was 63 jaar oud.  Na het overlijden van Michael hertrouwde Laurentia in Assenede op 26/5/1748 met Adrianus De Vos die reeds op 19/1/1749 in Assenede overleed.  Zij huwde een derde keer in Assenede op 22/3/1749 met Joannes Vandenhove, die er stierf op 17/4/1768.  Laurentia verwisselde het tijdelijke voor het eeuwige in Assenede op 24/8/1786.  Zij was 71 jaar oud.
   
 3. Maria Noë
  ° Bassevelde 4-1-1687
  † Bassevelde 31-12-1688
   
 4. Petrus Noë (A III)
  ° Bassevelde 10-10-1689
  x Joanna De Bast 18-5-1732
  Boekhoute 20-2-1738
   
 5. Joannes Noë
  ° Bassevelde 29-7-1693
  Bleef ongehuwd en stierf te Boekhoute op 14-12-1731, dezelfde dag als zijn moeder.
   
 6. Catharina Noë
  ° Bassevelde 7-5-1698
  Huwde in Boekhoute op 8-3-1721 met Lieven Dierick.  Deze overleed er op 14-5-1740 en liet 4 wezen achter.  Hij was 59 jaar oud.  Op 27-4-1745 trouwde ze te Boekhoute met Frans Valeyn uit Bassevelde (elders o.m. in de staat van goed ook Van Leyn genoemd.  In de huwelijksacte schreef de pastoor zelfs Collan en Noee.  Arnoldus De Pauw en Anna Cornelia Luck waren de getuigen.
  Zij stierf in Boekhoute op 20-7-1749.  Uit haar staat van goed blijkt dat ze geen onroerende goederen bezaten: "... dat d'overledene geene vaste goederen en heeft ten huwelijcke gebracht, nochte dat hij houder staende sijn huwelyck met haer geene en heeft gekocht nochte geconquesteert, ..."
  Op het einde van haar leven liet ze zich geregeld bijstaan door Frans Huyge aan wie haar man nog 1-8-6 ponden (17) moest betalen voor "visiten en leveringe van medicijnen".
  Doktersvisites, die de naam hebben duur te zijn, kostten reeds eeuwen min of meer hetzelfde, namelijk de prijs van ongeveer 1 kg goed vlees.  Ook nu nog !  En datzelfde doktersbezoek, of diezelfde kg vlees kostte tot het einde van de 19de eeuw ongeveer het volledig dagloon van een ongeschoolde tot weinig geschoolde arbeider.  Het enige wat veranderd is naarmate de 20ste eeuw vorderde, is het feit dat diezelfde arbeider per arbeidsdag meerdere kilogrammen vlees kan kopen voor veel minder uren arbeid, arbeid die trouwens ook minder zwaar is. (18)
  Frans De Boes, baas-brouwer te Assenede had nog een tegoed van 1-15-0 ponden van het sterfhuis voor levering van bier.
  Veruit de belangrijkste negatieve post was de landpacht aan de weduwe van Jan Beirnaert, die men nog 15-11-8 ponden schuldig was.  Zo sloot de staat van goed van Catharina af met een licht negatief saldo van 0-7-1 ponden, wat er op wijst dat dit gezin op de rand van de armoede moet geleefd hebben. (19)
   


Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2022
Copyright (c) 2024




Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius