Joannes Athenasius Van Zele - V d

V d - Joannes Athenasius Van Zele

fs Christophorus Van Zele (IV c) en Anna Standaert

° Lembeke 2 mei 1715
x Lembeke 16 september 1738 Carola de Pape
† Lembeke 18 maart 1770
 

Joannes was in 1737 ernstig ziek geweest, want chirurgijn Joannes Morteau van Kaprijke was erbij geroepen; er werd ook 10 10 0 ponden betaald "over het gheven cost ende dranck aen voornoemden Joannes Van Zele alsmede over het gaedeslaen en besorghen van denselven gheduerende sijne voorschr. sieckte den tijdt van beth dan 10 weken."

Joannes erfde van zijn ouders "de groote wulfbilck" van 675 roeden met een waarde van 9,5 ponden per gemet en "de cleyne wulfbilcken" van 951 roeden en een waarde van 9 ponden per gemet, 400 roeden land in Oosteeklo die amper 6 ponden geschat werden en 8 delen van tien van een stuk land in de Ommeloopakker te Lembeke die bijna 29 ponden waard was.

Joannes is getrouwd in Lembeke op 16 september 1738 met Carola de Pape, ° Kaprijke op 31 oktober 1705, dochter van Engelbert de Pape en Petronella de Causmaecker, † aldaar op 20 oktober 1784.

Carola is eerder getrouwd in Lembeke op 18 november 1725 met Joos de Decker, geboren rond 1698, zoon van Jan de Decker en Joanna de Coeyer, † Lembeke op 24 april 1738.

Uit het huwelijk van Joannes en Carola:

 1. Franciscus Van Zele
  ° Lembeke op 18 juli 1739
  † Lembeke 15 maart 1743.
   
 2. Catharina Van Zele
  ° Lembeke op 7 januari 1741
  ongehuwd overleden aldaar op 29 maart 1767.
   
 3. Georgius Van Zele
  ° Lembeke op 27 mei 1742
  † Lembeke 13 juni 1742.
   
 4. Angela Van Zele
  ° Lembeke op 11 juni 1743
  † Lembeke 8 juli 1743.
   
 5. Petrus Van Zele
  ° Lembeke 22 juni 1746
  † Lapscheure 20 februari 1814[90].
  Petrus werd (als seminarist) eerst ingeschreven aan de Katholieke Universiteit van Leuven op 27/1/1775, alwaar hij pedagogie studeerde. (Liber Amicorum Achiel De Vos, Evergem 1989, Hilde de Ridder-Symoens, Studenten uit het Meetjesland aan Europese Universiteiten blz 99-116).
  In 1778 werd hij priester gewijd; zijn moeder weduwe zorgde voor haar zoon 'theologant int semenarie des bisdoms van Brugge', die "...van intentie is hem met de gratie Godts te begeven tot den priesterlijken staet, mits hij daer toe niet en can worden gepromoveert tensij als hij voorsien sijnde van behoorlijke titel beneficieel ofte patrimonieel..." voor een lijfrente met een waarde van 240 gulden per jaar, ingaande op de zondag van zijn wijding.  Daarvoor werden drie blokken zaailand gebruikt ten noorden van de Heinestraat, samen 9 gemeten, die zijn moeder van haar vader verkregen had na verkaveling op 26.4.1750 en waarvan de waarde geschat werd op 540 ponden sterk wisselgeld.

  Hij was 16 jaar pastoor van Lapscheure.  Een grafsteen is nog steeds te zien aan de buitenmuur van de kerk van Lapscheure.  Op 28 november 1811 maakte hij bij zijn collega pastoor van Aardenburg een testament, waarvan we hier het grootste gedeelte letterlijk weergeven: "In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.  Amen.  Overdenkende de zekerheyd van de dood, maer de ure en moment onzeker en aen mij onbekend...

  Voor eerst.  Ik beveele mijn ziele in de handen van God haeren schepper en mijn lichaem aen de geweijde aerde, hetwelk moet begraeven worden ontrent den Ecce Homo op het kerkhof daer ik pastor sterve, of geen pastor meer zijnde op de prochie daer ik woone met den hoogsten lijkdienst en drij maeten terwe brooden aenden aermen; Dheeren pastors die mijnen dienst doen en helpen moeten 's middags met mijn erfgenaemen een redelijk tractement hebben met den meyer en officier der politie daer bij en wijn, en de ander parochiaenen ende herbergen geven hamme vleesen met brood en bier; en 's anderendags een solemnele misse met twee maeten terwe brood voor d'aerme: indien dat mijne familie niet geraedig en vind aende ander parochiaenen hamme, vleesen, brood en bier te geven, zij mogen hetzelve veranderen met een vijf ponden courant geld aenden aermmeester te geven voor den aermen."

  Onmiddellijk na zijn dood moesten aan de gardiaan van de Paters Capucijnen te Brugge 400 missen betaald worden en 100 aan de pastoor van de parochie.  Elk jaar in oktober moet te Kaprijke een mis opgedragen worden voor zijn moeder met uitdeling aan de armen van een zak rogge, gebakken in brood.  Het geld daarvoor moest gehaald worden uit de pacht van een stuk land dat in zijn bezit was en in Heine te Kaprijke lag.

  "Den begraever die mij in mijn sterfbedde bij staet zal mogen nemen uyt mijn biblioteke een auteur van sermoenen en ook van theologie naer zijn goeddunken en zal hem betaeld worden vijftig guldens om vijftig zielmissen voor mijn ziel te lezen met miserere en profundis."

  "Mijn domesticq of meysen die bij mij woond en mij bijstaet in stervensnood zal hebben 50 ponden courant geld; item ses ponden courant voor leste jaer huere, de beste matrasse, drij sargien wollen, twee paer beste laekens en kleyn menageken van coper potten en pannen."

  Hij droeg zijn erfgenamen op 35 ponden te betalen aan het convent Ter Eecken in het Groot Begijnhof te Gent om alle dagen "...miserere en profundis te lezen tot dat hun dunckt dat zij daer aen of daer ontrent voor dat geld lang genoeg gelezen hebben."

  Zijn kleren, lijnwaad en boeken moesten verkocht worden en de opbrengst was voor de armen van Lapscheure.  Zijn andere meubelen, koper en zilver, zijn beddegoed en andere goederen waren voor de familie.  En vermits pastoor Van Zele wellicht een en ander zal meegemaakt hebben rond de Franse Revolutie, o.m. met die eed aan de keizer, liet hij niet na een clausule in te schakelen om de missen in zijn testament om te zetten in geld: "...Indien het ongelukkig gebeurde dat er geen godsdienst of missen meer mogte geschieden, daer moet zoo veel aenden aermen gegeven worden als dit testament bedraegdt, de elft tot Lembeke, d'ander helft tot Lapscheure."

  Petrus bezat de helft van de "grote wulvenbilck" te Lembeke, de helft van de "kleine wulvenbilckskens" te Lembeke en de helft van "het vijfweegsche stuck" te Oosteeklo, samen 150 aren groot, 34a 90ca land in de Duivegoedakker in de Weststraat te Lembeke, 34a 68ca aan de noordkant van de Heinestraat te Kaprijke, 33a 57ca "de wagewielen" in de Ommeloopakker te Lembeke, 30a 19ca het voorste Heireland en 18a 43ca "het middelste heireland" in de Goochelaere te Lembeke.

  Daarnaast erfde hij nog van zijn kinderloos overleden halfbroer Jan Baptist de Decker een tiende part van 4 ha 72 a land in de Lembeeksen Hoek te Bassevelde, Oosteeklo, de Jacobetsakker te Lembeke en de Oostpolder te Sint Jan in Eremo, een tiende part van twee huizen ten zuiden van de Beekstraat te Bassevelde, en een fractie van drie renten.

  Zijn bezittingen werden uiteindelijk verdeeld als volgt:
  de 6 kinderen van Jacques Van Zele zoon van Joannes Athenasius en Carola De Pape elk een zesde part paterneel en een vierde part materneel;
  de kinderen van zijn halfzus Pieternelle de Decker (gehuwd met Jooris Van Zele, die slechts zeer verre familie was langs de Van Zeles), en zijn halfzussen begijn Joanna Judoca De Decker en haar zus Livina Jacoba De Decker ook elk een vierde part materneel.
   
 6. Jacobus Van Zele (VI c)
  ° Lembeke 24 mei 1749
  x Bassevelde 11/1/1776 Joanna Catharina Mattheeuws
  xx Bassevelde 7/1/1783 Joanna Maria Buysse
  Bassevelde 29/8/1797.
——————
90   RAG Kaprijke 30 blz 165v-166v;
RAG Notariaat Van De Ven te Bassevelde nr 23 akte 32 en 42; zie ook bundel 24 akte 11.  [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Joannes Athenasius:
Christophorus Van Zele (IV c) en Anna Standaert

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-08-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage