Petrus Van Zele - IV f

IV f - Petrus Van Zele

fs Georgius Van Zele (III d) en Livina van Acker

° Bassevelde 6 augustus 1682
x Oosteeklo 17 augustus 1710 Judoca Philips
xx Oosteeklo 10 februari 1725 Joanna Pauwels
Oosteeklo 1 februari 1750
 

Judoca Philips (° Oosteeklo 17/4/1684 - † Oosteeklo 19/2/1724) was de dochter van Mattheus Philips en Maria Grijp[49].  Judoca was voordien weduwe van Jooris van Waes, overleden rond 1710.

Judoca werd begraven "cum missa solemni et officio summo" met een solemnele mis en de hoogste dienst; na het overlijden van Joosijntjen bleek uit de staat van goed dat zij de helft van 2 stukken land van samen 800 roeden in Oosteeklo bezat (de andere helft was voor de drie kinderen uit haar eerste huwelijk) afkomstig van het huwelijk met Jooris van Waes en 400 roeden land ten zuiden van de Weststraat in Oosteeklo geërfd van haar vader.  Zij bewerkten ongeveer 53 gemeten land in Oosteeklo en Bassevelde, waarvan de prijzij op ruim 180 ponden werd geschat.  De waarde van dieren, graan en ander landbouwgerief werd op geprezen op 423 ponden.

Ze boerden met twee paarden en hadden nog zeven koeien, 2 runderen, 2 kalveren, 3 varkens, kippen en 20 staken bijen.  De opbrengst van de verkoop van "een silver hoorijser ende eenen gauden rijnck" werd gegeven aan O.L.Vrouw en de H. Barbara.

Zij hadden ook 60 ponden uitgeleend aan Jacobus van Acker filius Guillaume uit Lembeke, à 5%.  Daarnaast verwachtten ze nog de betaling van 18 ponden hout van schipper Pieter Ysebaert uit Ertvelde.  De verhuur van een weefgetouw daarentegen aan de waard van de herberg "het Schaerken" te Boekhoute zal hen waarschijnlijk niets opbrengen omdat "... dan alsoo hij is van seer sober gestaethede..." Na aftrok van de landpachten en de belastingen sloot de staat van goed af met een batig saldo van bijna 440 ponden.

Uit Petrus' huwelijk met Judoca Philips:

 1. Livina Maria Van Zele
  ° Oosteeklo op 29 november 1711
  † aldaar op 12 december 1711.
   
 2. Theresia Van Zele
  ° Oosteeklo op 18 januari 1713
  † aldaar op 15 juni 1730.
   

Petrus hertrouwde in Oosteeklo op 10 februari 1725 met Joanna Pauwels (° Oosteeklo 1/3/1692 - † Oosteeklo 9/6/1737), dochter van Petrus Pauwels en Livina Huybens.[50]

Na haar overlijden werd op 24.3.1738 een staat van goed gepresenteerd aan de schepenen van het Ambacht.  Joanna erfde ongeveer 4 gemeten land in Oosteeklo, ten zuiden van de Weststraat.  Als weduwnaar kocht Petrus 10 gemeten land in Bassevelde in de Lembeekstraat; in 1728 vier gemeten in Oosteeklo en in januari 1738 na de dood van Joanna nog eens ruim 7 gemeten in de Weststraat te Oosteeklo.  Daarnaast had Petrus veel geld belegd: 53 ponden als bezette rente en 270 ponden onder de vorm van obligaties aan een tiental personen.

Zijn 42 gemeten bewerkt land werd geprezen op ruim 205 ponden; met de waarde van zijn geld en dieren, zijn huisgerief en landbouwmateriaal en opbrengsten bedroeg de totale waarde van zijn bezit ruim 1223 ponden.

In 1740 kocht hij 4 gemeten land in de Oosthoek te Lembeke, maar op het einde van 1741 kocht Pieter het Duyversgoed "eene behuysde hofstede met de gebouwen daerop staende, met den boomgaert, hof ende twee stucken landts daer aen gelegen op de prochie van Lembeke, genaemt het duyversgoet", ten zuiden van de Krommeveldstraat, samen 8 gemeten, met daar bovenop nog eens 40 gemeten land in de buurt, grotendeels op Oosteeklo, deels op Lembeke.  In 1742 kocht hij nog 4 gemeten meers in Sleidinge.  Ondanks die grote aankoop bleek dat hij bij het afsluiten van zijn staat van goed in 1750 nog ruim 300 ponden belegd te hebben in renten en 200 ponden in obligaties.  Zonder zijn onroerende goederen sloot zijn staat van goed af met ruim 1421 ponden.

Uit Petrus' tweede huwelijk met Joanna Pauwels:

 1. Joannes Van Zele
  ° Oosteeklo 14 december 1725
  † Oosteeklo 20 februari 1726.
   
 2. Georgia Regina Van Zele
  ° Oosteeklo 7 september 1727
  † Oosteeklo 16 september 1727.
   
 3. Georgius Vincentius Van Zele (V h)
  ° Oosteeklo 3 juni 1729
  x Lembeke 20/5/mei 1750 Joanna Petronella Theresia de Decker
  Lembeke 7 september 1815
   
 4. Livina Adriana Van Zele
  ° Oosteeklo 25 september 1732
  † Lembeke 30 december 1762[51].
  Livina trouwde op 3 juli 1751 in Lembeke met een van de rijkste mannen van dat dorp nl. Joannes Stockman.  Hij werd er geboren op 30 mei 1727, zoon van Joannes Stockman en Joanna Scheepman en hij is er overleden op 29 augustus 1809[52].
  Hij dreef handel in bouwmaterialen, was schepen en later burgemeester en een van de voornaamste ondernemers bij de bouw van de kerk in Lembeke.
  Tijdens hun huwelijk kochten zij een nieuw gebouw en woonhuis met een schuurken en 64 roeden land te Lembeke ten zuiden van de vaart naar Kaprijke, "een nieuw gebouwen calckschuere staende op d'erve competerende aen Frans De Clercq ende sijn kinderen..."; dat erf van 25 roeden had Joannes van dezelfde De Clercq in cheynspacht aanvaard voor den termijn van 60 opeenvolgende jaren vanaf Kerstavond 1760.  Die kalkschuur lag in Oosteeklo op de wijk ter Hand, ten oosten van de scheiding tussen Lembeke en Oosteeklo.  Bovendien kochten ze 50 roeden erve in Lembeke van zijn vader, de helft van een bosje en de helft van drie heistukken van samen 3 gemeten in Lembeke en ten slotte de helft van 9 gemeten land in Oosteeklo "wijk den brijvier" in de Weststraat waarvan de andere helft eigendom was van haar broer Joris Van Zele.
  Bij de verkaveling met haar broer en zus op 17.3.1760 erfde Livina Adriana 882 roeden land "den tweeden reep" deels op Lembeke, deels op Oosteeklo, 1259 roeden land in Oosteeklo, "een weynigh van het duivegoet" ten oosten van de "bombelsdreve" (in 1741 gekocht door haar vader), 3 stukken land van samen 4 gemeten en 178 roeden land in dezelfde buurt nl. "het bailliustuck, het tweede stuck en den botterbilck" en de helft van 429 roeden land ten oosten van de Weststraat te Oosteeklo.  Deze landerijen werden door haar broer Joris gehuurd voor 9 ponden per jaar.
  Uit die zelfde verkaveling verkregen ze 2 stukken land "de gemeetjens" van samen circa 700 roeden in de Weststraat te Oosteeklo, 2 stukken land van 4 gemeten samen in den Ommeloper aan de Lembeekse Oosthoek ten zuiden van de Vroedehoekstraat, een stuk land van 221 roeden in Bassevelde en nog een stuk van 225 roeden in Assenede ten oosten van vorig stuk en ten westen van de straat van Doornenbrug naar Nieuwburg.
  Bij de successie van zijn moeder op 21.11.1750 erfde Joannes nog een klein gemet land verdeeld in 6 stukken verspreid over Lembeke, zijnde een tiende van wat toen te verdelen was en van haar tante Jacoba Pauwels erfde Livina nog 80 roeden land ten oosten van de Rijkestraat in Oosteeklo.
  De koster van Lembeke, Pieter Marteyn, had 90 ponden geleend à 5% vanaf 1740, Joannes De Taeye en Pieter Ysebaert eveneens een kleinigheid; Joannes De Somviele uit Sleidinge leende 9 6 8 ponden à 6,66 %, maar moest nog de intrest van meer dan 15 jaar betalen.  Broer Jooris Van Zele was nog 15 6 7 ponden verschuldigd, Jooris Cathelijn 5 4 6 ponden, Pieter De Doncker 1 3 7 en Joannes Cathoir uit Bassevelde nog 2 1 10 ponden, allemaal als landpacht.  De grootste plakker was Frans Matthijs uit Kaprijke, die Joannes Stockman nog ruim 60 ponden moest betalen voor geleverde "careelsteen", maar diverse anderen stonden nog in het krijt voor geleverde winkelwaar van 5 11 2 ponden en kalk en bouwmateriaal voor meer dan 76 ponden!
  Gedachtenis aan Joannes Stockman Joannes was ook bakker: zijn bakkersalaam werd geschat op 12 15 2 ponden en alle bloem en tarwemeel op 7 11 5 ponden.  Zijn vrouw had een kruidenierswinkel en al het materiaal daarvan met de schalen, de potten, de pinten, boorden en troggen werden geschat op ruim 45 ponden; boven op zolder hingen twee vogelmijten; de waarde van enige boeken werd geraamd op 3 4 0 ponden.
  Buiten het huis werden alle haze- en konijnevellen geprezen en al wat op het schipken aanwezig was om te kunnen varen en het slaapgerief voor de schippers.  Om een idee te hebben wat er zo allemaal in en aan de kalkschuur aanwezig was sommen we hier even op: 128 kalkzakken, "5250 stekens steen, 940 dobbelen breen, 194 thuys, 54 veerthien duymers, 53 vusten, 9 pannen met gaetjens, 23 stroorusten, 800 decktigghels, wat andere tigghels en pannen, 4 blauwe gootstenen voor een gezamenlijke waarde van ruim 26 ponden.
  Het verkocht lijnwaad en de kleren van Livina brachten ruim 41 ponden op.  Haar gouden ring, een gouden kruis met een gouden slotje, een "paer gauden oorclocken", verschillende zilveren voorwerpen waaronder een zilveren zakhorloge, werden geschat op 36 10 4 ponden.  Ze hadden ook nog drie staken bijen.  Als toenmalig schepen van Lembeke had hij nog recht op 2 4 4 ponden voor bewezen diensten.  De staat van goed van Livina werd afgesloten met een batig saldo van ruim 608 ponden.
  De gedenksteen hiernaast staat vooraan in de kerk van Lembeke.  Achteraan in dezelfde kerk is een grafsteen in de muur gemetseld van Joannes Stockman, maar bij de restauratie zijn wel enkele (waarschijnlijk slecht leesbare) data verkeerd ingevuld: Livina Adriana, gewoonlijk Livina Cornelia genoemd werd op het Duyversgoed geboren in 1732 en overleed er in het kinderbed van haar jongste zoon Ignatius Augustinus, de latere brouwer, op 30.12.1762.
  Joannes is op 8 januari 1765 getrouwd in Brugge Sint Anna met Paschasia Claeys (Kaprijke 18/3/1727 - Lembeke 22/1/1800).  Zij was een dochter van Guillelmus Claeys en Anna Maria Huyghe.
  Haar vader was enige tijd burgemeester geweest van de heerlijkheid Heine, binnen Kaprijke en was een van de rijkste boeren van zijn dorp.
  Zijn tweede huwelijk ging hij aan na een huwelijkscontract bij notaris Lebegue te Kaprijke opgesteld op 27.12.1764.  Joannes was reeds burgemeester voor zijn tweede huwelijk en bleef dat tot op het einde van het Ancien Regime; samen met de nieuwe pastoor van Lembeke, Philips van Moffaert, ijverde hij sterk voor de bouw van een nieuwe kerk.  Eind 1774 begonnen de eerste vergaderingen, half 1776 werd het eerste materiaal aangevoerd.  Burgemeester Stockman die zelf aannemer was, werd als algemene aannemer en werkleider aangesteld bij de bouw.  Op 1 juli 1776 werd de eerste steen officieel gelegd.  Op 12 mei 1777 werd ook een nieuwe klok gewijd, waarbij zijn vrouw meter was.  De nieuwe kerk werd ingewijd op 19 augustus 1778.
   
 5. Joanna Maria Van Zele
  ° Oosteeklo 8 november 1734
  x Lembeke 3 november 1757 Franciscus van Damme
  Eeklo 29 januari 1794.
——————
49   RAG Lembeke 150 blz 320v  [Terug]
50   RAG Lembeke 153 blz 7v [Terug]
51   RAG Lembeke 155 blz 250; Marijn Claeys: Een stam Claeys uit Waarschoot bijna vier eeuwen te Kaprijke, 1987, blz 52-54 [Terug]
52   RAG Notarieel depot Bekaert 1, nr 109 akte 33. [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Petrus:
Georgius Van Zele (III d) en Livina van Acker

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage