Joannes Van Zele - II

II - Joannes Van Zele

fs Joannes Van Zele (I)

° rond 1587
x Livina Leenesonne
Bassevelde 12/12/1680[2].
 

Joannes was een eerste maal gehuwd met Livina Leenesonne, die in Bassevelde op 1 september 1645 overleed[3].

Bij het overlijden van hun moeder hadden de wezen recht op de helft van de naakte eigendom en dat bleek niet weinig te zijn: een behuisde hofstede met ongeveer 9 gemeten land in de Vent te Bassevelde, 3 gemeten land in de Waelpitten te Assenede, 400 roeden land ten oosten van het Ertveldstraatje in de wijk de Vent te Bassevelde, 4 gemeten land in de Meulenakker ten noorden van datzelfde Ertveldstraatje, 2 gemeten ten westen van de Hekelstraete te Bassevelde, 3 gemeten en 26 roeden land ten noorden van de Boekhoutestraat, een behuisde hofstede met 200 roeden land in Ertvelde en nog eens een kleine 2 gemeten land eveneens in Ertvelde.  Van moederszijde erfden ze ongeveer 5 gemeten land in Ertvelde.

De oudste mannelijke wees Jacobus had recht op de helft van 4 gemeten leen, welke een onderdeel is van 12 gemeten, gelegen te Ertvelde, gehouden van het leenhof te Mullem.

Samen bezaten ze nog een korenwindmolen met molenwal in de Vent te Bassevelde en de helft van een gelijkaardige molen "gestaen op craeygem", belast met windrente.

Uit de staat van goed van zijn dochter Livijne, waar hij als voogd over haar kinderen was aangesteld, vernemen wij dat Jan niet kon naamtekenen.

Joannes hertrouwde vermoedelijk begin 1646 met Adriana de Raet, die ongeveer 26 jaar oud was.  Tijdens zijn huwelijk met Adriana verwierf Jan 3 gemeten land in de Vent te Bassevelde, drie gemeten land in de Laureinepolder te Waterdijk, 4 gemeten land te Bassevelde ten noorden van de straat die van Boekhoute naar Bassevelde liep en een hofstede met huis, schuur, "backkeete", wagenhuis en 400 roeden land ten noorden van de straat die van Bassevelde naar het Haantje liep.

Met pachtland erbij gebruikte Jan ongeveer 25 gemeten land in de Laureinepolder te Waterdijk, deels afkomstig van zijn vrouw.  Hij boerde met 2 paarden.

Jan overleed in Bassevelde op 12.12.1680.  Onder al wat geschat werd na zijn overlijden, vonden we onder meer drie kandelaars, tin met een waarde van bijna 5 ponden, ruim 5 kilo smeer (varkensvet), 25 kilo varkensvlees, 10 paar slaaplakens, 5 "neusdoecken", 12 paar fluwijnen, "alle de servetten en hammelaken", een pluimen bed met "spaense saerge" en twee oude pluimen bedden en "5 wercken saergen".  Al deze artikelen wijzen op een zekere welstand.  Daarnaast bezat hij nog 3 bijenkorven en wat hop.

Als uitgaveposten noteerden we meer dan 26 ponden landpachten, leveringen van kleren, schoenen, was, winkelwaar en bier; de rente van 6 jaar op geleend geld bij de greffier van de Raad van Vlaanderen, en van 3 jaar bij Michiel De Wulf, de schout van Lembeke.  Ook de koewachter had nog een halve pond geld tegoed.  Zijn staat van goed vertoonde een positief eindresultaat van 171 ponden.

Na het overlijden van Adriana in Bassevelde op 4 november 1695[9]—zij was toen ongeveer 55 jaar oud—, erfden de kinderen de helft van een hofstede met 9 gemeten 293 roeden land in Bassevelde ten zuiden van de Gravenstraat en de helft van 4 gemeten en 271 roeden land nabij die hoeve; de helft van 400 roeden land met een hofstede waar Adriana op stierf met het noordeinde van het huis tot aan de schouw samen met gans de schuur; een vierde part in huis en schuur gelegen aan de Sprillemolen te Bassevelde, nu bewoond door Christiaen Haeck; de helft van 3 gemeten land in de Vent te Bassevelde en een vierde van een hofstede in Ertvelde ten oosten van de Gentweg; rond 7 gemeten land in de Laureinepolder te Waterdijk, ten noorden van een landdijk en ten zuiden van een kreek; en ten slotte nog ruim 1 gemet heersteland ten noorden van de landdijk te Bassevelde en 1 gemet elders in Bassevelde.

Zij hadden verschillende sommen geld geleend van Jacques Van Zele, Guido Hercke, Pieter Steppe en van Petronella Van Sele die gehuwd was met Jacobus Goethals.

Uit het huwelijk met Livina Leenesonne:

 1. Livina Van Zele
  ° rond 1628,
  Bassevelde 24/9/1664[4].

  Livina is getrouwd in Bassevelde op 15 juni 1650 met Seger de Brabander.

  Toen Livijne gestorven was na 14 jaar huwelijk, werden haar vader en Guillaume De Brabander als voogden over de 5 wezen aangesteld.  Er werd prijzij gemaakt van al wat op het hof, het land en in huis aanwezig was; we vermelden 1500 korenschoven voor 14 ponden, al "het mes in de mesput" voor 8 ponden, al het brandhout voor 3,5 ponden, 3 koeien van samen 10 ponden, 1 mestvarken van 4 ponden en al "het eerdewerck met het geleyert werck" voor ruim 8 ponden.  Een ruime 3 ponden landpacht mochten ze nog verwachten van een drietal pachters, een halve pond molenpacht van Jan Van Zele de jonge en 16 ponden uitgeleend geld aan Adriaan de Brabandere.

  Van moederswege bezaten de wezen elk een zesde part van een partij land van 3 gemeten in 't Rijke te Bassevelde, onverdeeld met Cornelis De Meyer, van wat land in de Vent te Bassevelde nabij de Sprillemolen, van 400 roeden land "de stede" in de Vent, van 5 gemeten land in Ertvelde, alsook het twaalfde part van een hofstede met 6 gemeten land in Ertvelde en van twee gemeten heide in Bassevelde "de Blaese".

  Als onkosten vonden we 32 ponden geleend geld vanwege de pastoor te Bassevelde en 12 ponden landpacht die ze nog verschuldigd waren aan koopman Olivier Ruylof te Gent; het positieve eindresultaat van de staat bedroeg bijna 83 ponden.

  Seger is in Bassevelde hertrouwd op 14 november 1666 met Maria Plancke, geboren in Bassevelde op 6 april 1637, dochter van Bartholomeus Plancke en Catharina Nachtegael.  Hij overleed er op 14 mei 1668[5].  Maria was het jaar voordien op 21 april overleden, vier dagen na de geboortevan haar dochter Levina.

  De staat van goed van Seger de Brabander sloot af met een negatief saldo van iets meer dan 61 ponden!  Hij was sedert zijn eerste huwelijk duidelijk achteruit geboerd.  De venditie bracht slechts 73 ponden op en de totale baten bedroegen een kleine 112 ponden.  Als onkosten lazen we landpachten, begrafenis, het uitbesteden van de jongste wezen, 32 geleende ponden van de pastoor van Bassevelde, 6 ponden en 11 schellingen voor arbeid van Pieter Hoste en 14 schellingen en 6 groten voor "het staen van eenen coffer ende andere goederen in de vlucht".  Dit zal gebeurd zijn ter gelegenheid van de eerste inval van Lodewijk XIV in de Nederlanden in 1667.

  Seger bezat 4 gemeten land in de Beekstraat te Bassevelde van zijn moeder afkomstig en samen met de oudste wezen uit zijn eerste huwelijk, het twaalfde deel van een korenwind-molen in de Vent te Bassevelde.
   
 2. Jacobus Van Zele (III a)
  ° Bassevelde 27/5/1631
  x Bassevelde 5/6/1657 Anna Corthals
  Boekhoute 17/5/1704
   
 3. Joanna Van Zele
  ° Bassevelde 25 februari 1634
  † Boekhoute 18 september 1688

  Joanna is getrouwd in Bassevelde op 20 juni 1658 met Jan Vervenne, geboren rond 1624
  Boekhoute op 18 november 1699.
   
 4. Joannes Van Zele (III b)
  ° Bassevelde 25 februari 1634
  x Bassevelde 2/11/1668 Judoca Cusse
   
 5. Margaretha Van Zele
  ° Bassevelde 19 juli 1636
  † Bassevelde 12 december 1675[6].

  Margaretha is getrouwd in Bassevelde op 6 juni 1660 met Carolus Pauwels, geboren rond 1638, zoon van Joos Pauwels en Judoca Hercke.

  Margaretha overleed net als haar zus Livina vrij jong, na 15 jaar huwelijk.  Haar broer Jacobus Van Zele en haar schoonbroer Ferdinandus Pauwels waren voogd over de drie wezen: Joosijne van 11 jaar, Janneken van 9 jaar en Marieken van 3 jaar.  Naast haver, gerst en boekweit werd ook vlas gekweekt op de boerderij; hun twee paarden waren flink uit de kluiten gewassen want ze hadden een waarde van zo maar eventjes 51 ponden; hun drie koeien en hun tweejarig rund werden op 23,5 ponden geschat.

  Al het brandhout was meer dan 24 ponden waard; de landsbaten werden op ruim 114 ponden geschat.  Om gevrijwaard te worden van diefstal werd in Gent een koffer bewaard met 20 pond tin (voor een waarde van 1 pond 6 schellingen en 8 groten) en 2 gouden ringen van 3 ponden.  De stoelen en de banken waren slechts een halve pond waard.  Op het moment van overlijden van Margriet waren ze eigenaar van een fractie van de eigendom van haar vader Jan, maar deze leefde nog en had er het vruchtgebruik van.  Na aftrok van de voorziene onkosten als landpachten (o.m. aan zijn moeder) en geleend geld van Lieven Van Zele met een totale grootte van ruim 138 ponden werd haar staat van goed op 4 februari 1676 afgesloten met een positief saldo van 245 ponden 5 schellingen en 8 groten.

  In 1687, na het overlijden van Margriets vader, vroegen de voogden toelating aan het Ambachtbestuur om het aandeel van de wezen in de molen te mogen verkopen wegens de grote onderhoudskosten en de geringe opbrengst van de pachten.  Het grote aantal erfgenamen vergemakkelijkte het onderlinge overleg wel niet en bovendien moest nog heel wat geleend geld en hun intresten afbetaald worden.

  Carolus is later hertrouwd in Bassevelde op 28 april 1676 met Maria De Smet fa Niclaeys en Georgia Cusse.

  Hij erfde van zijn ouders de helft van 2 gemeten land in Bassevelde in de wijk de Cappelrije van Bassevelde, de helft van 300 roeden land in de Meulenakker te Bassevelde en 3 gemeten land in de Kapellepolder te Boekhoute.  Hij boerde met 2 paarden op een hof met huis, schuur en "duivekeete" van ongeveer 200 roeden in Bassevelde ten zuiden van het kerkhof; de helft erfde hij van zijn ouders, de andere helft behoorde toe aan zijn broer Ferdinandus, die voogd was over zijn kinderen; op dat hof in Bassevelde is hij op 12 augustus 1694 overleden[7].  Er waren 6 kinderen uit het eerste huwelijk waarvan 4 volwassen werden en 10 in het tweede, waarvan ook slechts 4 volwassen werden.
   
 6. Anna Van Zele,
  ° Bassevelde op 23 december 1639,
  overleden voor 1645.
   
 7. Livinus Van Zele
  ° Bassevelde op 29 april 1642,
  overleden na 1675.

  Lieven Van Zele erfde na de dood van zijn moeder 1 gemet land in de Vent te Bassevelde, een twaalfde part van de Ventmolen en zijn wal, een twaalfde van de hofstede bewoond door zijn broer Joannes en een deeltje van zijn moeders eigendommen in Ertvelde.  In aanwezigheid van burgemeester Pieter De Brabandere en schepen Jan Maryman heeft hij bij testament dit erfdeel "... uit liefde ende affectie die hij is draegende tot de kinderen van Carel Pauwels gewonnen bij Margriete Van Zele is jonnende ende opdraegende bij donatie inter vivos sijn paert ende deel van de successie aen hem gedevolveert ende verstorven bij den doot van Livijne Leenesonne sijne moeder..."[8].
   

Uit het huwelijk met Adriana de Raet:

 1. Maria Van Zele,
  ° Bassevelde 2 april 1647,
  † Bassevelde 3 mei 1732.

  Maria is getrouwd in Bassevelde op 6 februari 1669 met Joannes Kimpe, ° Bassevelde 17.6.1645 als zoon van Joannes en Livina Van De Steene en overleden in Lembeke op 9 juli 1678[10].

  Bij het overlijden van Joannes bezat het echtpaar ongeveer zes gemeten land afkomstig van zijn ouders, in Bassevelde op de grens met Kaprijke; zij pachtten daarentegen veel land van de abdij van Oosteeklo waarvoor ze gerekend tot Kerstavond 1678 nog ruim 133 ponden verachterde pacht moesten betalen.  Ze werden belast op het gebruik van 59 gemeten land en dat kostte hen 70 ponden ten gevolge van logementen van Franse soldaten en bijna 40 ponden na Hollandse passage! Ze leenden relatief kleine hoeveelheden geld van de familie Van Acker, van Guillaume Pauwels en van Christoffel Kimpe.  Hun dienstmaerte Martijnken van Brussel had nog 30 ponden tegoed voor 5,5 jaar "bodeloon" en hun dienstknecht Adriaen Van Heyde nog 13 ponden 8 schellingen en 4 groten.  Jan Van Zele de jonge verwachtte de betaling van 1 pond 6 schellingen en 8 groten voor de levering van "...een tonne dobbel bier..." en de chrurgijn 30 schellingen voor geleverde medicijnen bij het ziekbed van Joannes.

  Ondanks al deze verliesposten sloot de staat van goed op 23.10.1679 af met een bonus van ruim 330 ponden.

  Maria is hertrouwd met Andries Van Vooren, die geboren werd in Sleidinge op 25 april 1644, zoon van Ghislenus Van Vooren en Catharina Goethals, welke in Bassevelde op 28 februari 1726 stierf.  Maria volgde hem naar het Vaderhuis op 3 mei 1732.
   
 2. Gaspardus Van Zele (III c)
  ° Bassevelde 13/3/1650
  x Bassevelde 22/6/1680 Christophora van Nieuwenhuyse
  xx Bassevelde 27/8/1689 Jacoba Weghe
  begraven in Boekhoute 24/12/1705
   
 3. Petronella Van Zele
  ° Bassevelde 6 oktober 1653.

  Petronella is een eerste maal getrouwd in Bassevelde op 14 augustus 1677 met Jan de Mangelaere (° rond 1649 - † Bassevelde 7/8/1681), zoon van Jacobus de Mangelaere.[11].  Ze schonk hem twee kinderen.

  Na het overlijden van Jan werden zijn broer Lieven en zijn schoonbroer Jaspaard Van Zele als voogden over het weesje van 14 maanden oud aangesteld.  Jan boerde met 2 paarden, had 6 koeien en evenveel kleinere runderen en kalveren, 13 varkens en 18 vaten met bijen.  Het onroerend gedeelte van het huis, de schuur en de rest van de hofstede werd op ruim 100 ponden geschat en de landsbaten (het roerend deel op het land, zoals de vruchten te velde, de mest, de bomen en struikgewas) op bijna 170 ponden; de vruchten in de schuur, zoals tarwe, gerst, haver, mengeling, heide en vlas waren iets meer dan 90 ponden waard en de mest in de put en in stal ruim 6 ponden.

  Ook zij hadden een koffer in Gent in veiligheid gebracht met onder meer wat tinnen borden, een gouden kruis met "twee silveren heyligh dommen" en 24 "silveren cnopen".  Als pacht waren ze nog 112 ponden verschuldigd aan Jonker Van De Sompele, heer van Benningen, wat wijst op een grote uitbating.  Hun belastingen aan het Ambacht bedroegen meer dan 44 ponden en aan Waterdijk 12 ponden; hun knecht Jan de Burggraeve had nog 9,5 ponden tegoed en Meester Heyndrick verwachtte 5,5 ponden voor de behandeling van de overledene tijdens zijn ziekte en het leveren van geneesmiddelen.

  Ondanks hun korte beroepsleven restte nog bijna 190 ponden als eindresultaat bij het opmaken van de staat van goed.

  Petronella is hertrouwd in Bassevelde op 16 mei 1682 met Jacobus Goethals (° Waarschoot 18/9/1656 - † Waarschoot 10/3/1703), zoon van Andreas Goethals en Petronella Vande Rostijne.  In zijn testament van 10/1/1703 gaf hij honderd gulden aan de kerk van Waarschoot "tot het opmaecken van onze Lieve Vrouwen autaer".  Tijdens dit huwelijk had Petronella haar eigendom in Bassevelde en Waterdijk verkocht en werden 3,5 gemeten land in de Bosstraat in Waarschoot gekocht.  Jacobus zelf bezat van huize uit ongeveer 10 gemeten in Arisdonk.  Zij boerden met "een copper bruyn meirypeirt" dat 24 ponden geschat werd[12].

  Zij trouwde een derde keer in Waarschoot op 1 februari 1704 met Georgius Goethals fs Jooris.  Met dispensatie van de paus wegens bloedverwantschap in de tweede graad.  Waar beiden overleden zijn, heb ik niet gevonden.  Maar ook die bloedverwantschap niet.
   
 4. Georgius Van Zele (III d)
  ° Bassevelde op 7 januari 1657.
   
 5. Petrus Van Zele (III e)
  ° Bassevelde 31/3/1660
  x Bassevelde 30/4/1680 Livina van Acker
  † Bassevelde 17/12/1694
——————
2   RAG Boekhoute 815 blz 220v [Terug]
3   RAG Boekhoute 802 blz 69 [Terug]
4   RAG Boekhoute 806 blz 256v [Terug]
5   RAG Boekhoute 808 blz 212v; details zie bij Livina!! [Terug]
6   RAG Boekhoute 812 blz 15; RAG Boekhoute 820 blz 163v [Terug]
7   RAG Boekhoute 827 blz 109 [Terug]
8   RAG Boekhoute 895 blz 242 [Terug]
9   RAG Boekhoute 828 blz 23 [Terug]
10   RAG Lembeke 144 blz 10 [Terug]
11   RAG Boekhoute 815 blz 389v [Terug]
12   RAG Sleidinge Keure bundel 244 akte 21. [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Joannes:
Joannes Van Zele (I)

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage