Petrus Van Zele - IV d

IV d - Petrus Van Zele

fs Joannes Van Zele (III b) en Judoca Cusse

° Bassevelde 1 juni 1671
x Zelzate 29/9/1695 Judoca Haerens
xx Bassevelde 15 december 1708 Anna Maria Thijsebaert
xxx Bassevelde 11 juni 1709 Petronella Vereecken
† Bassevelde 11 april 1741
 

Petrus is een eerste keer getrouwd in Zelzate op 29 september 1695 met Judoca Haerens die geboren werd in Bassevelde op 2 juli 1665, dochter van Gerard Haerens en Catharina Uyttendaele.  Zij is in haar geboortedorp overleden op 14 juni 1708[40].

Judoca erfde van haar zijde het achtste deel van een huis met 75 roeden erve in Wachtebeke; tijdens hun huwelijk verkochten ze enkele onroerende goederen in Wachtebeke waarvoor nog ruim 74 ponden moest vereffend worden met de wezen en ook wat land in het Rijken te Boekhoute aan Gerard De Maere waarvoor 45,5 ponden aan de wezen behoorde.  Ze kochten daarentegen een hofstede met huis en schuur en ongeveer 5 gemeten land van Pieter De Boes uit Assenede en het vierde deel van een korenwindmolen in de Vent te Bassevelde van Joos Haeck (een vierde deel erfde hij en de andere helft was eigendom van Jan Van Zele).  Die molen was belast met een rente van 4 ponden per jaar ten profijte van de erfgenamen van Helena Goddaert, met ene van 2 ponden per jaar ten voordele van de griffier van het Ambacht en tenslotte met een windrente ten voordele van de Heer van het Ambacht.

Bij de prijzij van 20 juni 1708 werd het pachtersrecht op het gebruik van 6,5 gemeten land geschat op 22 6 6 ponden; vee werd niet vermeld.  De totale baat bedroeg amper 68 ponden.  De onkosten bedroegen 5 6 3 ponden voor parochiebelastingen, 20 ponden achterstallige betaling voor de hofstede, 6 ponden tiendepacht, ruim 5 ponden voor dienstmeid en arbeider en nog eens 5 ponden voor geleverd paardewerk; er werd geld geleend bij Niclaeys Matthijs en Cornelis De Coorebijter.  En omdat hij wat minder gekregen had dan zijn broer Jan kreeg Pieter van hem ook nog 6,5 ponden "bijleggeld".  In totaal werd de staat van goed van Judoca afgesloten met een negatief saldo van 11 6 3 ponden.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 26 juni 1696
  Overleden voor november 1697.
   
 2. Joannes Van Zele
  ° Sint-Kruis-Winkel 28 november 1697
  Overleden voor 1768.
  Zie de staat van goed (RAG Boekhoute 853 blz 149 van datum 30/6/1768) van Boudewijn Braet: daar wordt vermeld dat Jan en Pieter Van Zele, halfbroers van Joanna Van Zele overleden zijn.
   
 3. Petrus Van Zele (V f)
  ° Sint-Kruis-Winkel 18/11/1700
  x Bassevelde 11/6/1722 Petronella van Brussel
  xx Boekhoute 29/4/1742 Livina Joanna van Eenaeme
  overleden voor 1768. .
   
 4. Francisca Van Zele
  ° Bassevelde 15 september 1702
  † Bassevelde 22 juli 1710.

Petrus is een tweede keer getrouwd in Bassevelde op 15 december 1708 met Anna Maria Thijsebaert (° Bassevelde 19/10/1684), dochter van Adrianus Thijsebaert en Maria Mestdagh, maar zij overleed in Bassevelde 9 dagen later op Kerstavond 24 december 1708.

Petrus is dan een derde keer in het huwelijksbootje gestapt in Bassevelde op 11 juni 1709 met Petronella Vereecken, ° Bassevelde op 31 oktober 1687, dochter van Petrus Vereecken en Joanna Neetesonne, † aldaar op 30 april 1714[41].

Tijdens hun huwelijk kochten Petronella en Petrus 2,5 gemeten land in de Vent te Bassevelde, de helft van een korenwindmolen en de helft van de molenberg in de Vent te Bassevelde van haar broer Jan Van Zele, een behuisde en betemmerde hofstede met 200 roeden land in de Vent te Bassevelde, begrensd ten noorden en ten oosten door de straat, ten zuiden door eigendom van Christoffel Van Zele en ten westen door eigendom van de wezen van Jan Van Zele en Anna Luck.  Ten slotte kochten ze 253 roeden land in de Waelpitten ofte Soetelught te Bassevelde.

Ze bewerkten hun 11 gemeten land niet met een eigen paard; al het hout werd op 9 ponden geschat en al de mest op 19 ponden.  Bij de opsomming van de huisraad vinden we een wafelijzer, een lantaarn, een strijkijzer, een "soutvalle met lepelbert" en een "scheirsmesch".  De overledene had ook enkele "zielmissen tot laevenisse van haere siele" laten opdragen bij de pastoor.  De staat van goed sloot af met een bonus van bijna 61 ponden.

Uit het derde huwelijk:

 1. Joanna Van Zele
  ° Bassevelde 24 maart 1710
  † Bassevelde 16 juni 1785.

  Joanna is getrouwd in Bassevelde op 9 mei 1730 met Boudewijn Braet (° Hansbeke 17/9/1708 - † Bassevelde op 15 februari 1766), zoon van Petrus en Petronella Van Maldegem.[42].

  Boudewijn had zes kinderen waarvan de jongste 21 jaar was.  Om uit onverdeeldheid te treden met haar familie kochten ze de helft van ongeveer 5 gemeten land in de Vent te Bassevelde, de helft van een hofstede met 5 gemeten land ook in de Vent plus het zestiende deel van de Sprillemolen en de helft van het roskot "staende op straete dichtbij de voornoemde molen".

  Daarenboven kochten ze de helft van het hofstedeken met 450 roeden land, de boomgaard en de tuin ten oosten van die molen; de andere helft behoorde bij testament van haar stiefmoeder toe aan Joanna Maria Braet, die gehuwd was met Joannes van den Bossche.  De molen, de hofstede en het land waren belast met twee renten van elk 7 ponden per jaar ten voordele van Engelbert Pauwels, maar Francisca De Wispelaere heeft die nog afgelost.  Maar de molen diende dringend vernieuwd te worden: "gelyck alhier noch te kennen gegeven wort dat den voornoemden meulen, seer sleght ende caduck sijnde midtsgaders buyten staet weesende om sonder groot paryckel voorder dienst te connen doen, bij den overledenen ende dese houderigghe is te neder geworpen ende op deselve plaetse, alwaer den aerden meulen gestaen heeft, ten jaere 1764 eenen teenemael nieuwen meulen met gemeene penningen is opgebauwt geworden..." De molen was belast met een windrente van 1 pond per jaar en het roskot met een chijnsrente van een halve pond per jaar ten voordele van het Ambachtbestuur.

  Bovendien verwierf het echtpaar 550 roeden land in de Vent in december 1742, 300 roeden land ten oosten van het Meulenstraatje in 1750 en 400 roeden land in de Vent einde 1762.  Enkele dagen voor zijn (waarschijnlijk plotselinge) dood had Boudewijn nog de molen van David Vercauteren met de molenberg en het beschuurde hofstedeke met boomgaard en tuin gekocht op het Hendeken te Boekhoute, maar de acte moest nog verleden worden.

  Prijzer Jan De Brauwer werd aangesproken om alles te komen prijzen: het graan op de zolder en het meel in de molen, de huisraad en alle materiaal, de mest en de dieren: in de stal stonden een werkpaard, 4 koeien, een jaarling veulen, een rund en een kalf, 4 varkens en 5 ezels.  Er werd naast het malen ook nog eens rond de 21 gemeten land bewerkt, waarvan 16 in eigendom, 3 gemeten van het Groot Begijnhof te Gent en 2 gemeten van Frans Van Zele: de totale landsbaat werd op 122 ponden geschat.  Meester molenmaker Joseph Van De Voorde uit Eeklo prees op 7 mei 1766 de molen en het roskot op bijna 224 ponden, waarvan de helft toebehoorde aan pachter Ignatius Braet.  En zoals elkeen die handel drijft hadden ook zij te maken met plakkers en slechte betalers: de weduwe herinnert de voogden eraan dat "...ten boucke noch bekent staen differente debiteuren tsaemen beloopende tot 6 ponden grootten de welcke alle notoirelijck insolvent sijnde ende wanof niet het minste te recouvreren en is...".

  De onkosten wogen zwaar door vooral door twee leningen: ene van 100 ponden vanwege het armbestuur van Bassevelde en een lening van 300 ponden vanwege Jan Baptist De Decker uit Bassevelde, aangegaan door de weduwe om de molen en het hofstedeken te kunnen betalen op het Hendeken.  Naast 4 ponden landpacht aan het Groot Begijnhof te Gent, had de dienstknecht nog recht op 21 ponden voor drie jaar onbetaalde dienst !  Daarmee zou hij zich een paard kunnen aanschaffen hebben! Bij de begrafeniskosten en de maaltijd achteraf die bijna 8 ponden kostte, vallen de uitgaven voor bier, hout, vlees en... vis vooral in het oog.

  Uiteindelijk sloot de staat van goed af met een bonus van 96 ponden.
   
 2. Anna Maria Van Zele
  ° Bassevelde 10 december 1711
  † Bassevelde 16 september 1720.
   
 3. NN Van Zele
  ° 30.4.1714
  Gestorven dadelijk na het overlijden van de moeder op 30.4.1714.

Petrus trouwde in Bassevelde een vierde maal op 10 augustus 1714 met Francisca de Wispelaere (° Pittem op 18.6.1673), dochter van Joannes de Wispelaere, overleden in Bassevelde op 25 september 1747.
Petrus zelf is op 11 april 1741 op bijna 70-jarige leeftijd overleden.

In 1724 verkochten ze een deel van een hofstedeken in Kerkelare te Lovendegem aan Pieter Welvaert fs Joos voor 55 ponden[43].

——————
40   RAG Boekhoute 832 blz 271v [Terug]
41   RAG Boekhoute 835 blz 290 [Terug]
42   RAG Boekhoute 853 blz 149 [Terug]
43   RAG Lovendegem 120 blz 145. [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Petrus:
Joannes Van Zele (III b) en Judoca Cusse

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage