Joannes Van Zele - IV e

IV e - Joannes Van Zele

fs Joannes Van Zele (III b) en Judoca Cusse

° Bassevelde 26 februari 1675
x Bassevelde 21/11/1700 Maria Watjens
Oosteeklo 23 april 1724[44]
 

Joannes is getrouwd in Bassevelde op 21 november 1700 met Maria Watjens, geboren in Kaprijke op 5 juli 1680 als dochter van Petrus Watjens en Livina de Wilde.  Zij is overleden in Oosteeklo op 22 juli 1740[45].

Tijdens hun huwelijk verkocht het echtpaar de vaste goederen van beider zijden; de weduwe bezat een gouden ring en een "paer gouden essenen" voor een waarde van ruim 4 ponden; ze boerden met twee paarden.  De totale activa bedroegen bijna 243 ponden en na aftrok van huis en landpacht aan de weduwe Gissens te Gent en aan het klooster van Oosteeklo gedurende twee jaar, de ommestellingen te Bassevelde en Oosteeklo voor het jaar 1723 ten belope van 11 7 8 ponden en ten slotte de vereffeningen na de verkoop van hun vaste goederen bedroeg het positief eindsaldo nog ruim 122 ponden.

Joannes overleed in Oosteeklo op 23 april 1724, werd er bergraven met een middelmatige dienst en Maria is op 6.7.1724 in Oosteeklo herhuwd met Jan Wieme.

Uit de staat van goed van Marie blijkt dat ze tijdens haar tweede huwelijk geen eigendom heeft verworven; na haar overlijden beliep de prijzij 123 ponden en de venditie bracht bijna 180 ponden op.  Naast de traditionele onkosten van land en hoevepacht ter grootte van 100 ponden en intresten op de geleende gelden van circa 8 ponden, vinden we er nog de wezenpenningen voor de jongste wezen uit haar eerste huwelijk, openstaande facturen aan smid Francies Blomme en wagenmaker Pieter Van De Wattijne en ten slotte nog 2 14 0 ponden te betalen aan Pieter de Vriendt, chirurgijn te Ertvelde die haar de laatste levensweken heeft bijgestaan en geneesmiddelen heeft geleverd.  Haar staat van goed sloot af met een gunstig resultaat van om en bij de 110 ponden.

Uit het huwelijk van Joannes Van Zele en Maria Watjens:

 1. Livina Van Zele
  ° Bassevelde 12 december 1701
  † Bassevelde 4 januari 1702.
   
 2. Livina Van Zele
  ° Bassevelde 11 juli 1703
  † Bassevelde 20 augustus 1703.
   
 3. Francisca Van Zele
  ° Bassevelde 28 september 1704
  † Bassevelde 4 oktober 1774.
  Francisca is een eerste keer getrouwd in Oosteeklo op 3 juni 1724 met Guillelmus Dantschutter (° Oosteeklo 21/8/1683 - † Bassevelde 14/5/1731)[46], zoon van Jan Dantschutter en Judoca Mariman.  Zij hadden drie zonen.
  (Jan Dantschutter was vier keer getrouwd, altijd in Ooseeklo: eeste huwelijk met Joanna Cole op 9 juni 1661; tweede huwelijk met Judoca Mariman op 7 juni 1669; derde huwelijk met Elisabeth Salems op 22 juli 1693 en vierde huwelijk met Anna "Tanneken" Van Vooren op 7 mei 1695.)
  Guillelmus was eerder getrouwd in Bassevelde op 27 november 1710 met Judoca Buysse (° Oosteeklo 28/8/1689 - † Oosteeklo 5/10/1713), dochter van Judocus en Petronella Aerens.
  Joos Goole was paternele voogd en Joos Buysse uit Kaprijke maternele voogd over de wezen: Joannes 20 jaar oud uit zijn eerste huwelijk met Joosijntien Buysse fa Joos, Jacobus 4,5 jaar en Lieven 15 maanden oud uit zijn tweede huwelijk.  Hij erfde van zijn zijde een kwart van een hofstede en 400 roeden land op het Hendeken te Boekhoute ten zuiden van de straat die van het Hendeken naar Assenede liep.  Het ander drie kwart kocht hij tijdens zijn eerste huwelijk.  Deze hofstede was belast met een rente van 3 ponden per jaar "volgens de penninck XVI" (d.i. 6,6 % per jaar) ten voordele van Joos Buysse maar was afgelost bij zijn overlijden.
  Tijdens zijn weduwschap kocht hij een behuisde en betimmerde hofstede met ongeveer 10 gemeten land ten noorden van de Hasselstraat te Bassevelde.  Hij boerde met 2 paarden, had 2 koeien, 2 runderen en 2 varkens onder zijn veestapel, naast 110 staken bijen.  Zijn oudste wees erfde van haar moeye Livijne en haar oom Pieter Buysse.  Ze leenden geld van Pieter Van Sele fs Jacques te Boekhoute 18 ponden à 5% op 14.3.1728 en nog eens 20 6 8 ponden voor dezelfde intrest bij zijn schoonbroer Nicolays Van Der hoogerstraeten uit Waarschoot.

  Chirurgijn Van Waesberghe stuurde nog een rekening van 2 9 2 ponden voor bezoeken aan de zieke en levering van geneesmiddelen.

  Zijn staat van goed sloot af met een bonus van ruim 53 ponden.

  Francisca is hertrouwd in Bassevelde op 29 juli 1731 met Jacobus van Laere, ° Boekhoute op 16 maart 1706, zoon van Simoen van Laere enn Maria Tollenaere, † Bassevelde op 1 november 1763[47].

  Jacobus erfde van zijn vader de helft van 1 gemet en 200 roeden land te Boekhoute "den paddenhul" in 1735.  Hij kocht in 1738 een behuisde hofstede met bijna 4 gemeten land in Boekhoute in het Rijken; 4 gemeten land in maart 1743 te Bassevelde ten noorden van de Heistraat en deels in Oosteeklo ten zuiden van dezelfde Heistraat; 4 gemeten in de Krakeelhoek ten zuiden van de Hasselstraat te Bassevelde in augustus 1743; 5 gemeten en 153 roeden land in de Kapellepolder te Boekhoute ten noorden van de Graafjansdijk in het jaar 1749; 4 gemeten land deels in Bassevelde, deels in Oosteeklo in de buurt van de Vijfweegse in 1750; 300 roeden land ten oosten van de straat van het Rijken naar het Hendeken in 1751; ruim 4 gemeten land in hetzelfde Rijken te Boekhoute in 1757; 2 gemeten land "den wulf" in de Vent te Bassevelde in 1758; 400 roeden ten zuiden van vorig stuk land in 1759 en ten slotte 6 gemeten land een maand later ten westen en ten noorden van zijn hofstede.

  Vanaf 20 april 1763 leende Jacobus 300 ponden uit aan Jooris Buysse te Bassevelde met een intrest van 4%.  Ook een zestal anderen leenden kleinere sommen ter waarde van 127 ponden.  Pieter Anthone Van Heulendoncq prees de goederen: het huisgerief was bijna 100 ponden waard; het gereedschap op de hoeve, de beesten en de landsbate samen ruim 214 ponden, het pachtersrecht bijna 162 ponden en al de gebouwen bijna 72 ponden.  Pachters stonden nog 20 ponden in het krijt.  Er werden 85 ponden contante penningen aangegeven.

  Na het eerste huwelijk verkocht Francoise 100 staken bijen aan haar zoon Joannes Dantschutter voor ruim 44 ponden; daarvan hadden de wezen recht op bijna 15 ponden; de staat van goed werd op 1 mei 1764 afgesloten onder burgemeester Francois Willems met een positief eindresultaat van ruim 691 ponden.
   
 4. Judoca Van Zele
  ° Bassevelde 23 augustus 1707
  † Oosteeklo 24 april 1750[48].

  Judoca is getrouwd in Oosteeklo op 7 mei 1740 met Alexander van de Wattijne, ° Oosteeklo rond 1718, zoon van Pieter van de Wattijne en Joanna de Somviele, † Bassevelde op 27 augustus 1797.

  Alexander was later herhuwd met Anna Cornelia de Sarme.

  Het echtpaar had in 1747 van Judoca Wauters, weduwe van Jan Bernard Van Hecke gekocht: "een huys, schuere ende voorder temmeragie met 300 roeden erfve alsmede 5 cheynsen renderende jaerelyckx tot 1 5 4 ponden sijnde een heirbeirghe gestaen ende gelegen binnen de dorpe van oosteecloo...".  Die herberg was gelegen op de zuidoosterhoek van de Dorpsstraat en de toenmalige Vlasgaardstraat.  Nu begint daar de Ertveldesteenweg.  Om die aankoop te kunnen betalen leenden ze 150 ponden à 4% van Karel De Decker, op dat moment de grootste boer van Oosteeklo.

  Alexander was wagenmaker van beroep; naast de waarde van het meubilair en de huisraad, geschat op ruim 71 ponden, prees Lieven Van De Wattijne, wagenmaker in Lembeke "alle het gesaeght hout dienende tot de winckel vande waegenmaecker, met den halm ende voorder gereetschap midtsgaeders noch eenighe boomkens..." op 26 14 0 ponden.  Ze gaven 16 13 4 ponden contante penningen aan en op een notitieboekje stonden de vele schuldenaars genoteerd die nog arbeid of herbergverbruik moesten komen betalen.  Ruim 21 ponden werd bij de bonus geteld, maar 11 ponden waren waarschijnlijk verloren, alhoewel ze hun best gingen doen om toch zoveel mogelijk te innen: "...goetvindende ten laste van differente persoonen over gedane thaire oock conforme de nottitie daervan gehouden dan alsoo de selve debiteurs sijn van seer sober gestaethede ende cleene apparentie van eenigh recouvre soo sal deselve baete tusschen den houder ende sijne weesen blijven gemeene onder protestatie nochtans van te sullen doen alle devoiren om te recouvreren die moghel.  sijne ende voor soo vele daervan nochte ontfanghen worden...".

  Bij brouwer Anthone De Boes uit Assenede stond Alexander nog in het krijt met 3 2 6 ponden voor aankoop van bier en bij brouwer Francies Van Hoorebeke uit Sleidinge nog 1,5 ponden, eveneens voor bier.  Aan een zekere De Vreese uit Eeklo moest nog 16 ponden betaald worden voor wijn en brandewijn en in Sleidinge kocht Alexander anijs voor zijn dranken.  Maar ook gekochte bomen stonden op het lijstje van achterstallige betalingen.  De staat van goed van Judoca sloot af met een positief saldo van ruim 95 ponden.
   
 5. Maria Catharina Van Zele
  ° Bassevelde 26 februari 1710
  † Ertvelde 30 januari 1784.

  Maria is getrouwd in Oosteeklo op 3 april 1731 met Joos Nieuwenhuyse, geboren rond 1700, zoon van Pieter Nieuwenhuyse, † Ertvelde op 25 maart 1761.
   
 6. Petronella Van Zele
  ° Bassevelde 8 april 1713
  † Oosteeklo 2 februari 1792.

  Petronella is getrouwd in Oosteeklo op 3 april 1742 met Judocus Claeys (° Mariakerke rond 1712 - † Oosteeklo 15/7/1787).
   
 7. Livinus Van Zele (V g)
  ° Oosteeklo 2 maart 1716
  x Assenede 8/2/1744 Maria Anna De Smet
  Assenede 3 februari 1760
   
 8. Joanna Van Zele
  ° Oosteeklo 16 april 1719
  Zij huwde met dispensatie van het bisdom Doornik in Lille Saint-Etienne op 26/5/1742 met Jean Philippe Fremaut (° Menen 28/8/1720), zoon van Nicolaas en Marie Gislene Decrous.
  "Jeanne VANZELE, agee de 22 ans, native d'ootecloo, diocese de Gand, a present de cette paroisse, fille de feu Jean, laboureur, natif de Bassvelde, et de Marie WATS, native de Capricse, tous deux diocese de Gand, d'autre part..."
  Zij was kleermaakster en haar man herbergier in de "Prince de Robeque".  Marie Jeanne, zoals ze daar werd genoemd overleed in Lille op 10/10/1767.
  "Jeanne est inhumée dans la petite nef vis-à-vis la chapelle de Ste-Barbe." Haar man (toen "cabaretier et voiturier") hertrouwde op 9/2/1768 in Lille Saint-Etienne met Angélique Josephe Fiquet uit Allennes-les-Marais en overleed in Lille op 19/5/1800.
  Hoe Joanna in Rijsel terecht gekomen is, weten we niet precies, maar het "Hospitaal van Rijsel" had in die periode heel wat eigendommen in het noorden van het Meetjesland, denk maar aan de Rijselhoven in Kaprijke.  Misschien heeft de zaakbeheerder van dat hospitaal in deze contreien een extra woordje gedaan.
  Zij hadden 11 kinderen.  Hier meer over hun nakomelingen.
   
 9. Catharina Van Zele
  ° Oosteeklo 1 april 1722
  † Oosteeklo 7 november 1727.
——————
44   RAG Boekhoute 839 blz 226. [Terug]
45   RAG Boekhoute 844 blz 311 [Terug]
46   RAG Boekhoute 842 blz 116; Over de familie Buysse: zie Claeys Marijn, De Eik, 26jg blz 53 [Terug]
47   RAG Boekhoute 852 blz 161; RAG Boekhoute 852 blz 161v [Terug]
48   RAG Boekhoute 848 blz 3v [Terug]

Beste dank aan de heer Evert de Danschutter voor zijn aanvullingen en verbeteringen.

Top van deze blz.
De ouders van Joannes:
Joannes Van Zele (III b) en Judoca Cusse

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2023

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage