Petrus Van Zele - III e

III e - Petrus Van Zele

fs Joannes Van Zele (II) en Adriana De Raet

° Bassevelde 31/3/1660
x Bassevelde 28/10/1685 Andrisia Meulendijcke
xx Bassevelde 12/10/1694 Anna van Wanzeele
x3 Bassevelde 24/7/1708 Maria de Bruyne
x4 Bassevelde 15/11/1721 Judoca Coppejans
† Bassevelde 14/4/1723[24]
 

Bij de geboorte van Petrus was zijn vader bijna 73 jaar en zelf was hij ook ruim 62 toen zijn jongste zoon geboren werd !  Petrus was wethouder van het ambacht.

Hij is een eerste keer getrouwd in Bassevelde op 28 oktober 1685 met Andrisia Meulendijcke, overleden rond 1693[25].
Op het ogenblik van het overlijden van Andrisijne, zoals ze in de omgang gewoonlijk werd genoemd, hadden ze van haar zijde niets geërfd en samen nog niets gekocht.  Paulus Van Vooren, zoon van Abraham, maakte de prijzij op; Pieter boerde met een paard en had drie koeien en 2 kalveren.  Zijn verzameling bijen had een waarde van 4,5 ponden.  De landsbate bedroeg ruim 71 ponden en er was meer dan 45 ponden lopend geld in huis.  De zilveren beker, het "selveren hoorijser" en de 2 gouden ringen werden op 4 ponden geschat.

Naast de traditionele ommestellingen van 29 ponden en de landpacht die nog voor meer dan drie jaar moest betaald worden ten belope van 19 ponden per jaar, stond Pieter ook nog met 16 ponden geleend geld in het krijt.  Met een batig saldo van 122 9 1 ponden sloot de staat van goed van zijn vrouw op 23 december 1693 af.

Uit zijn eerste huwelijk met Andrisia Meulendijcke:

 1. Petrus Van Zele (IV h)
  ° Bassevelde op 28 januari 1686.
   
 2. Judoca Van Zele
  ° Bassevelde op 28 december 1687.
  Zij huwde in Bassevelde op 14/7/1709 met Jan De Wulf, voordien weduwnaar met een kind van Livina Raes fa Frans, met wie hij in Watervliet op 24/7/1702 gehuwd was en die in Watervliet overleed op 23/4/1709.
  Ze overleed een maand na haar eerste bevalling op 26 oktober 1710 in haar woonplaats Watervliet.
  Ze pachtten een hof van de kerk van Watervliet aan wie ze nog bijna 48 ponden pacht moesten betalen.  Ze hadden geen eigendommen.  Hun drie paarden werden met hun harnas op ruim 40 ponden geschat.  Judoca's juwelen bestonden uit "2 gauden essen, een gauden cnopring, een silveren ijserken met een silveren croes" samen ter waarde van bijna 6 ponden.  Na het aftrekken van nog ruim 12 ponden andere pacht en ruim 17 ponden geleend geld van haar vader, bleef er nog bijna 168 ponden, waarvan de helft voor de wezen[26].
  Jan De Wulf hertrouwde in Watervliet op 1/2/1711 met Catharina Bombeke fa Jan.  Zij overleed in Watervliet op 10/9/1721 en liet 5 kinderen na.  (RAG Watervliet reg 84 dd 17/11/1721)
    Jan De Wulf trouwde nog een derde keer in Watervliet op 22/12/1721 met Elisabeth Coppejans, bij wie hij nog 4 kinderen had.  Hij stierf in Watervliet op 15/1/1733 op 75 jarige leeftijd.
   
 3. Andrisia Van Zele
  ° Bassevelde op 15 oktober 1689
  Boekhoute op 17 juli 1721.
  Andrisia is getrouwd in Bassevelde op 29 november 1710 met Joannes Bogaert, geboren rond 1661 en overleden in Boekhoute op 7 mei 1723.
   
 4. Georgius Van Zele
  ° Bassevelde op 28 november 1692
  overleden na 1731.
  Was voogd bij het overlijden van zijn broer Pieter in Waterland-Oudeman.

Petrus is hertrouwd in Bassevelde op 12 oktober 1694 met Anna van Wanzeele, ° Bassevelde op 23 juli 1671, dochter van Judocus van Wanzeele en Barbara de Muynck, † aldaar op 12 maart 1708[27].

Tijdens het huwelijk werden 2 stukken land gekocht in de Laureynepolder van samen ruim 500 roeden.  Na uitgroting tegenover Pieternelle Van Zele, weduwe Jacobus Goethals, Jacques Goethals, Andries Goethals en Jan De Ruyttere in het jaar 1703, bezaten ze nog 1,5 gemeten land te Boekhoute te Rijken, nog wat heirsteland ten oosten van de Gravenstraat te Bassevelde, 725 roeden land ten zuiden van diezelfde Gravenstraat en ten noorden van de Spletwatergang en 2 gemeten in de Laureynepolder te Waterdijk.

In totaal beboerden ze ongeveer 55 gemeten land, waaronder 6 gemeten in de Laureynepolder, 200 roeden in de Vent, 7 gemeten nabij de herberg "de meirie" ten oosten van de Gravenstraat te Bassevelde.  Ze werkten met 2 paarden en hadden daarnaast ook nog 2 veulens van 1 jaar, die samen 57,5 ponden waard waren; hun 6 koeien, 1 rund en een lam werden op 26 ponden geschat; er was iets meer dan 83 ponden lopend geld beschikbaar.  Het echtpaar had 16 ponden à 6,6% uitgeleend aan Denijs Adriaenssens, waarvoor Jan Van Zele filius Jan borg stond.

Als onkosten werden de ruim 61 ponden wezenpenningen voor Petrus' kinderen bij Adriana Meulendijcke aangegeven, de 22 ponden land en huispacht, de 28 12 0 ponden belastingen voor het gebruik van 52 gemeten land in Bassevelde en de 59 ponden aan voogd Jooris Van Zele wegens geleende gelden en gemaakte onkosten voor de wezen.  Toch kon Petrus op 27.7.1708 bij het afsluiten van de staat van goed van zijn tweede vrouw, rekenen op een batig saldo van ruim 295 ponden.

Uit zijn huwelijk met Anna van Wanzeele:

 1. Joannes Van Zele
  ° Bassevelde 8 juli 1695, † Bassevelde 22 juli 1695.
   
 2. Joanna Van Zele
  ° Bassevelde op 18 november 1696
  † Bassevelde 3 februari 1778.
  Joanna is een eerste maal getrouwd in Bassevelde op 2 april 1715 met Jacobus Verstraete, geboren rond 1687, zoon van Carolus Verstraete, † Bassevelde op 1 december 1722[28].
  Jacobus had niets geërfd of gekocht.  Hij bewerkte ongeveer 43 gemeten land, waarvan 24 van Vicompte Nieulandt de Pottelberghe en een hof met 14 gemeten land van de heer Vanderstraeten te Gent.  Voor landpacht moest nog ruim 111 ponden uitgetrokken worden bij zijn overlijden en voor belastingen ook ruim 15 ponden.  Zij leenden 123 6 8 ponden aan 5% bij Baudewijn Wauters, maar steunden Petrus Van Zele filius Pieter in Waterland-Oudeman met een kleine 30 ponden.  Zijn staat van goed sloot aldus af met slechts een kleine bonus van 13 ponden op 13.1.1723.  Burgemeester Lieven De Causmaecker en schepen Pieter Van Zele fungeerden uit hoofde van hun bestuursfunctie als oppervoogden van de wezen.
  Jacobus is eerder getrouwd in Bassevelde op 1 juli 1710 met Martina Dhantschutter fa Joannes, geboren rond 1664, † Bassevelde op 14 februari 1715.
  Joanna is hertrouwd in Bassevelde op 24 januari 1723 met Jan van Hijfte, geboren rond 1688, zoon van Jooris van Hijfte en Elisabeth van Acker, † Bassevelde op 2 april 1734[29].

  Tijdens hun huwelijk hebben Jan en Joanna niets gekocht en het weinige dat ze al geërfd hadden, werd in 1724 verkocht aan Pieter Van Zele, Gerard De Maere en Bernardus Mariman.  Jan bewerkte ongeveer 40 gemeten land in Bassevelde en een zestal gemeten land in de Sint Joorispolder te Watervliet.  "De besaeythede van cooren, wortels, gersruste, labeur, claversaet als ander pachtersrecht met den houtwasch van diversche jaeren..." werd geschat op een waarde van meer dan 111 ponden.  De stallen werden bevolkt met slechts 1 werkpaard, 5 koeien, 2 runderen en 2 kalveren.  Na aftrok van de verschillende pachten aan de Heer van Kaprijke, Anthone Vanderstraeten te Gent, Jan Luck en de weduwe van Lieven Lammens, alsook van de wezenpenningen die de weduwe nog moest betalen aan de wezen uit haar eerste huwelijk, sloot de staat van goed af met een overschot van amper 16 6 9 ponden.  Lieven van Gentbrugge uit Kluizen was voogd over de wees.

  Joanna trouwde nog een derde keer in Bassevelde op 3 augustus 1734 met Guillaume Moens (° Oosteeklo rond 1710 - † Bassevelde 20/4/1750), zoon van Petrus Moens.[30]
  Kort voor zijn dood kocht Guillelmus van Jan Wittevrongel nog 8 gemeten en 204 roeden land in de Christoffelpolder te Watervliet ten zuiden van de straat die van Watervliet naar "de Stenen Schuur ofte Willemijne hofstede" liep.  Prijzer Guillaume Pauwels schatte de inboedel van huis en hof en de waarde van het land en de vruchten op ruim 344 ponden.  Het echtpaar had geld uitgeleend voor een som van meer dan 66 ponden; de hofstede en het grootste deel van het land werd gepacht van advocaat De Causmaecker te Gent, wat land in Waterdijk van Jan Luck en het land in de Sint Jorispolder te Watervliet van Jacobus Steyaert.  In totaal bewerkte Guillelmus ongeveer 51 gemeten land, waarvan 44 in Bassevelde; daarvoor betaalden ze 22,5 ponden belastingen, d.i. de waarde van een degelijk boerenpaard.  Het eindresultaat bij de staat van goed was een bonus van 319 ponden.
   
 3. Maria Van Zele
  ° Bassevelde 17 februari 1699
  † Sleidinge 26 augustus 1769.
  Maria is getrouwd in Sleidinge op 20 december 1717 met Joannes Van de Walle (° rond 1694 - † Sleidinge 16/7/1720).
  Maria is dan hertrouwd in Sleidinge op 13 januari 1721 met Seger Sierens, ° Sleidinge op 13 november 1677, zoon van Andreas Sierens en Anna Van De Velde, † aldaar rond mei 1742.  Seger is eerder ondertrouwd in Sleidinge op 21 juli 1707 en getrouwd in Evergem met Elisabeth Moens, geboren rond 1688, † Sleidinge op 6 september 1720 wijk Volpenswege, na de bevalling van een dochter Anne Marie op 30.8.1720 die later zal trouwen met Jacobus Van Zele.
  Uit het eerste huwelijk vonden we slechts 2 kinderen die 12 jaar in leeftijd verschilden: Livinus °Sleidinge 20.6.1708 en voormelde Anne Marie ° Sleidinge 30.8.1720.  Uit zijn tweede huwelijk werden geboren: Petronella °Sleidinge 12.6.1721; Georgius °Sleidinge 28.7.1723; Andreas °Sleidinge 24.4.1725; Joanna Maria °Sleidinge 15.9.1728; Catharina °Sleidinge 9.4.1731; Petrus Andreas °Sleidinge 26.5.1734; Joannes Franciscus °Sleidinge 17.3.1737; Norbertina °Sleidinge 13.6.1738.
  Van zijn ouders erfde Zegher ongeveer 7,5 gemeten land te Sleidinge in Hooiwege en in Dellaertsdreef; hij kocht 5 gemeten (o.m. "het swaenenstuck") tijdens zijn eerste huwelijk en bijna 3 gemeten (de helft van "de vier gemeten" in d'Holbeke te Sleidinge en in de Lambeke te Evergem).  Ze boerden met 1 paard [31].

  Maria trouwde in Sleidinge op 9 januari 1743 voor de derde keer met Adrianus Soetaert, geboren rond 1713, zoon van Franciscus Soetaert en Petronella van Waes.  Dit huwelijk bleef gezien de leeftijd van Maria kinderloos.  Enkele maanden voor zijn overlijden, op 9.8.1784, liet Adrianus een inventaris opmaken van zijn roerende goederen (huishoudgerief, landbouwprodukten, dieren en juwelen) en hij gaf die 's anderendaags via "een donatie inter vivos" (een notariële benaming voor gift onder levenden) aan Pieter en Catharina Sierens, twee kinderen uit Maria's eerste huwelijk.  In ruil moesten ze zorgen voor een begrafenis, 12 gezongen missen en een jaargetijde, telkens met uitdeling van een zak rogge, gebakken in broden, aan de armen van Sleidinge.  Bovendien waren alle kosten voor verzorging en begrafenis voor hen[32].  Adrianus was een tijd wethouder geweest van het graafschap Evergem en overleed in Sleidinge op 27 april 1785 op de wijk Hooiwege "op den syngel"[33].
   
 4. Jacobus Van Zele (IV i)
  ° Bassevelde op 25 september 1701.
   
 5. Joannes Van Zele
  ° Bassevelde op 29 november 1703
  † aldaar op 5 februari 1706.
   
 6. Judocus Van Zele
  ° Bassevelde op 26 maart 1706
  † aldaar op 8 april 1706.
   
 7. Josephus Van Zele
  ° Bassevelde op 17 februari 1708
  † aldaar op 28 februari 1708.

Petrus trouwde in Bassevelde op 24 juli 1708 een derde maal met Maria de Bruyne, geboren rond 1684, dochter van Hendrik de Bruyne, † Bassevelde op 25 september 1720[34]34.
Tijdens hun huwelijk, omstreeks 1713, kochten ze ongeveer 4 gemeten land op Waterdijk, deels van de wezen Jooris Van Zele en deels van Jan Van Heede, en ook een rente van 104 ponden en een van 20 ponden met een intrest van 5% begin 1719.  Ze beboerden met 2 paarden bijna 51 gemeten land in Bassevelde en bijna 8 gemeten land in Waterdijk waarvoor nog bijna 21 ponden belastingen moesten betaald worden.  Vier koeien, 2 runderen en 2 kalveren bevolkten de stallen; op het hof stonden 35 staken bijen.  Al het groot en het klein lijnwaad en het zilveren "hoorijserken" werden aan de armen gegeven.  Bij de begrafenis werden zes zakken graan uitgedeeld aan dezelfde armen en Petrus had een bedevaart naar Halle beloofd als zijn vrouw mocht genezen.  Naast intresten die Seger Brey en Guille Brey op hun geleend geld moesten betalen, nog wat verachterde pachten en wat inkomsten na verkoop van hout en graan, moest het sterfhuis zelf nog 51 ponden pacht betalen aan Jonker Noorthoeck voor hun hofstede en 16 ponden aan Pieter Hercke uit Eeklo voor 2 jaar landpacht van 6 gemeten.  Op 30.10.1720 werd de staat van goed afgesloten met een positief saldo van bijna 220 ponden.

Uit dit derde huwelijk met Maria de Bruyne:

 1. Guillelmus Van Zele
  ° Bassevelde op 3 juni 1709, overleden na 1736.
  Was voogd bij het overlijden van zijn zuster Catharina in Waterland-Oudeman.
   
 2. Joannes Van Zele
  ° Bassevelde 28 mei 1711
  † Bassevelde 7 juli 1713.
   
 3. Catharina Van Zele
  ° Bassevelde op 9 februari 1713
  † het jaar 1736[35]
  Catharina is getrouwd in Watervliet op 30 september 1730 (door E.P. recollet Van Den Berghe), met Petrus Aernout, een timmerman.  Op 14.7.1731 kochten ze een woonhuis met stallen "annexe cotteragie" in de Jeronimuspolder Nieuw land op 90 roeden cijnsgrond van de Paters Chartreuzen te Brugge.  Catharina had een winkel van stoffen en huishoudartikelen.
  Catharina is overleden op 20/12/1736 in Waterland-Oudeman.  Prijzer Pieter De Loose en timmerman Bernardus Willemarcq van het Eiland maakten na haar overlijden de prijzij op 4 februari 1737 van de meubelen, huisgerief, winkelwaren, timmerhout en gereedschappen.  De kerk van Waterland-Oudeman moest nog olie en wierook betalen, "den armen" van de gemeente was winkelwaren komen halen en ook verschillende particulieren stonden in het krijt voor winkelwaren, zelfs een doodskist, allerlei timmerwerk en arbeidslonen.  Uiteindelijk kon de staat van goed afgesloten worden met een batig saldo van ruim 108 ponden.  Haar broer Guillielmus Van Zele en Lieven Aernout waren voogden over de twee zonen Guillielmus van 5 jaar en Franciscus Ignatius van 2 jaar.
  Petrus Aernout overleed in Waterland-Oudeman op 11/1/1781.
   
 4. Georgia Van Zele
  ° Bassevelde 18 februari 1715
  † Bassevelde 5 oktober 1715.
   
 5. Josephus Van Zele
  ° Bassevelde op 9 januari 1717
  † aldaar op 29 mei 1720.
   
 6. Livinus Van Zele
  ° Bassevelde op 20 september 1719
  † Bassevelde 24 september 1719.

Petrus trouwde nog een vierde keer in Bassevelde op 15 november 1721 met de 38 jaar jongere Judoca Coppejans (° Bassevelde 19/10/1698), dochter van Franciscus Coppejans en Christophora Taelman, maar Petrus overleed reeds op 14 april 1723.
Alle eigendommen van zijn ouders en die uit zijn vorige huwelijken waren verkocht aan Geeraert De Maere, Bernaert Mariman en Pieter Van Zele, waarbij Judoca wel vruchtgebruik overhield.  Zij hadden nog renten ten laste van Segher Braye en Guilliaeme Braye ter waarde van 62 ponden met 5 % intrest.  Met het pachtersrecht op 10 gemeten land, het labeur, de landsbaten en de totale huisraad bedroeg de waarde van zijn goederen ruim 467 ponden, waarbij nog wel de wezenpenningen van bijna 160 ponden, huis- en landpacht aan Jan Philippe Borluut van 24 ponden en parochiekosten van bijna 21 ponden moeten afgetrokken worden.
Judoca is dan hertrouwd in Bassevelde op 27 juli 1723 met Georgius Hendrickx (° Bassevelde 14.1.1697), zoon van Christophorus Hendrickx en Joanna Van Vooren .  Zij beviel nog vier keer maar verloor ze alle vier binnen het jaar.  Zij stierf in Bassevelde op 9 januari 1753.  Vijf jaar later op 12 januari blies ook Georgius zijn laatste adem uit.

Uit zijn vierde huwelijk met Judoca Coppejans:

 1. Franciscus Van Zele (IV j)
  ° Bassevelde 22 oktober 1722
  x Bassevelde 14/5/1754 Petronella van Acker
  † aldaar op 24 januari 1768
   
——————
24   RAG Boekhoute 839 blz 50 [Terug]
25   RAG Boekhoute 826 blz 218 [Terug]
26   RAG Watervliet register 81 blz 259. [Terug]
27   RAG Boekhoute 832 blz 259 [Terug]
28   RAG Boekhoute 838 blz 170 [Terug]
29   RAG Boekhoute 843 blz 169v [Terug]
30   RAG Boekhoute 848 blz 17v [Terug]
31   RAG Evergem bundel 243. [Terug]
32   RAG Evergem bundel 728 akte 27. [Terug]
33   RAG Evergem bundel 728 [Terug]
34   RAG Boekhoute 837 blz 259 [Terug]
35   RAG Waterland-Oudeman reg 35 dd 14.2.1737 [Terug]

Zijn halfbroers Jacobus (III a) en Joannes (III b)
Zijn broers Gaspar (III c) en Georgius (III d)
Hun vader, Joannes Van Zele (II)

Top van deze blz.

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  15-06-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage