Jacobus Franciscus Van Zele - VI g

VI g - Jacobus Franciscus Van Zele

fs Georgius Vincentius Van Zele (V h) en Joanna Petronella Theresia de Decker

° Oosteeklo 12 september 1764
x Lembeke op 18 mei 1806 Maria Jacoba Andries
Lembeke 9 februari 1859[121]
 

Zij boerden in de Oosthoek te Lembeke.  Jacobus en zijn vrouw maakten op 11.6.1853 hun testament, waarbij ze hun oudste zoon Pieter Francies 544,21 frank en hun jongste de helft daarvan legateerden "... vooruit en buitendeele met dispensie van inbreng zullen genieten voor de goede diensten die zij mij hebben bewezen..." met bevende hand ondertekend, deels van ontroering, deels van ziekte of ouderdom.  De gebroeders landbouwers Charles, Engelbertus en Eduardus Haverbeke en Francies Standaert waren getuigen.

Jacobus Franciscus had bij zijn overlijden ongeveer 16 ha eigendom in Lembeke: volgens de kadastrale legger was dat ongeveer 10 ha in 1845:

Jacobetsakker sectie A 1036, land, groot 1ha 72a 90ca, in 1861 aan zijn dochter Monica.
Ommeloopakker sectie A 1252, land, groot 94a 90ca, in 1861 aan zijn zoon Pierre Francois.
Ommeloopakker sectie C 312 319 en 350 353, boerderij van ongeveer 7,5 ha, in 1861 aan zijn zoon Jacques Bernard, in 1900 aan Emiel Van Zele De Zutter en vanaf 1912 aan zijn weduwe en kinderen.

In 1847 verwierf hij Jacobetsakker sectie A 1172, land, groot 78 a 80ca en Ommeloopakker sectie C 207 en 208, land resp 70a 40ca en 94a 50ca.

In 1854 kwam daar nog Jacobetsakker sectie A 1215 1218, huis, tuin, boomgaard en stukje grond bij en Ommeloopakker sectie A 1253 en 1254, grond van samen 1ha 22a 80ca: de eigendommen Jacobetsakker gingen naar zijn dochter Monica en die in de Ommeloopakker naar zijn zoon Pierre Francois.

Omstreeks 1856 werd hij eigenaar van Ommelooper sectie C 476 479 en 484 486, huis, tuin, boomgaard en grond van ongeveer 1ha 60a en in 1859 van wat beplanting Ommelooper sectie C 465 van 9a 40ca, die in 1861 naar Jaecques Lippens, landbouwer in Eeklo overgingen

Jacobus is getrouwd in Lembeke op 18 mei 1806 met Maria Jacoba Andries, ° Lembeke op 26 oktober 1778, dochter van Petrus Andries en Joanna Maria Bouters, † aldaar op 16 april 1857.[122]

Ruim twee maanden na haar overlijden werd een inventaris opgemaakt.  Naast de opsomming van alle onroerende goederen telde men 2005,81 frank contante penningen.  Als huwelijksgift hadden de twee dochters elk 2176,87 frank ontvangen en de twee zonen hetzelfde bedrag "...ten tytel van voorschot van hoirije...".  De begrafeniskosten bedroegen in het totaal 428,45 frank, maaltijd inbegrepen.  De prijzij van wat men vond in de keuken, kamer, slaapkamer, voutkamer, aardappelkelder, melkkelder, achterhuis en zolder, in de koestal (o.m. 6 koeien, 4 runderen en 6 kalveren), de paardenstal (o.m. twee paarden en een veulen), de schuur, het wagenhuis, het zwingelkot, het kerrekot, de zwijnekotten en op het hof bedroeg 11000 frank.

Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Theresia Van Zele
  ° Lembeke op 1 september 1807
  Eeklo 22/6/1840. [123]

  Kavel C was voor Joanna Theresia en die omvatte: een hofstedeke met woonhuis, schuur, stalling en bakoven 74a 50ca, te Lembeke in de Ommeloopakker, gehucht Westsraat, sectie C 465, 476 479, ten westen van de Weststraat; een partij land verdeeld in drie stukken in dezelfde akker, 93a 30ca, sectie C 484 486; een stuk zaailand 63a 50ca, te Oosteeklo omtrent het kerrestraatje en de Westsraat, sectie C 1064; een blok zaailand vroeger in 7 stukken, thans nog in vijf, 4ha 44a 70ca "de watergangstukken en de eerste en tweede vierakker" sectie A 905 911 ten westen en deels ten zuiden van de Bommelsdreve en ten noorden van de Weststraat.

  Joanna was gehuwd in Eeklo op 1/2/1838 met Joannes Baptist Lippens (° Eeklo 14/2/1797), zoon van Jooris Francies en Petronella Moens. Hij was landbouwer en woonde in Eeklo.  Hij hertrouwde in Eeklo op 26 juni 1845 met Agatha Francisca De Roo (° Assenede 13.5.1817), dochter van Joannes Franciscus De Roo en Caroline De Bock.
  Joannes Baptiste overleed in Eeklo op 5/5/1882.
   
 2. Sophia Van Zele
  ° Lembeke 28 maart 1810
  † Lembeke 3 juni 1821
   
 3. Monica Van Zele
  ° Lembeke 13 mei 1812
  Zij is getrouwd in Lembeke op 2 mei 1838 met Petrus Bernardus Standaert (° 24/6/1811), de zoon van Jacobus Bernardus en Maria Jacoba Baecke).  Hij was landbouwer en ze woonden in Lembeke.
  Monica kreeg kavel D toegewezen en die bestond uit: een blok zaailand en dreef, 5ha 51a, te Bassevelde in de Vaerput, sectie C 1545 1549, 1551, 1552, 1566, 1578 1580, genaamd "het eerste, tweede, derde en het vierde Basseveldestuk, de groote en de kleine bijle en het heistuk"; een woonhuis met schuur en verdere gebouwen en 28a 60ca erve te lembeke in de Jacobetsakker, sectie A, 1215 1218 ten noorden van de Oosthoekstraat; een stuk zaailand "het stedeken" 78a 80ca, te lembeke in dezelfde akker sectie A 1172, ten zuiden van het volgende stuk; een stuk zaailand "de middelreep"1ha 72a 90ca, in dezelfde akker sectie A 1036.  En ook Monica moest de voor de meerwaarde van de aan haar toegekende eigendommen 800 frank aan haar zus uitkeren.  Na het overlijden van haar man rentenierde Monica in het Dorp te Lembeke.

  In 1878 maakte ze een testament op en gaf ze aan Sylvie Van Zele, echtgenote van Bernard Langeraert te Bassevelde een '...tweewoonst met medegaande erf alsook den uitplant medegaanden wegel...'te Bassevelde in het Rozemarijnstraatje sectie B 1058, 1059a en 1059b, samen 1a 50 ca.  Op 28.6.1880 verkocht ze echter deze eigendom aan winkelier Bruno Steyaert voor 1100 frank.  We konden niet achter­halen of Sylvie al naar Hoofdplaat vertrokken was of dat ze pas na deze verkoop vertrokken is.  Feit is dat Monica haar nichtje niet in de steek liet en op 2 september daarna bij testament aan haar een huis in Hoofdplaat legateerde '...een woonhuis en erve staande en gelegen ten dorpe van Hoofdplaat, Holland, in den zoogenaamden Molenweg, op cijnsgrond aankomende de godshuizen van Sluis...' sectie B 1202, groot 70ca.

  Volgens een ander testament dd 6.8.1883 legateerde zij aan Jacobus Francies Lippens, landbouwer te Sleidinge in de wijk Daasdonk, enig kind van haar reeds lang overleden zus Maria Theresia, volgende goederen in Oosteeklo:
  Een hofstedeken met schuur, hof, lochting en land in een blok in de Oosthoek, ten noorden van de Oosthoekstraat, sectie A 125 127, groot 21a 60ca.
  Een huis met zaailand ten noorden van dezelfde straat sectie A 120 en 121 en het zuiddeel van 115, groot 17a 80ca.
  Een partij zaailand in de Begijnenakker ten oosten van de Stroomstraat, sectie A 217a, groot 1ha 25a.
  Een schone partij land tussen de Oosthoek en de Stroomstraat, sectie A 109 111, groot 1ha 50a 10ca.

  Ze herroept meteen alle vorige testamenten wat betreft de besproken jaargetijden en missen en sluit haar broer Pieter uit haar nalatenschap.  Ze is blijkbaar nog niet helemaal gerust en nog hetzelfde jaar op 16 december trok ze opnieuw naar de notaris om een nieuw testament op te stellen waarin ze '...verklaarde bij deze te herroepen en te verklaren te verbreken al haar voorig gemaakte of gepasseerde testamenten welkdanig voor zooveel slechts betreft de schikkingen van allen aard wegens kerkelijke diensten en exoneratiën tot lavenis harer ziel en dergene van haren gemelden man erin besproken, daar ook voornamelijk inbegrepen hare begraving en uitvaartdiensten, jaargetijden, jaargebeden, missen, boven emmers al hetgene in de kerk zou moeten gebeuren, haar wil veranderd zijnde..'.  Twee maanden later veranderde haar uitgesloten broer Pieter ook van gedacht en wijzigde hij ook zijn testament in verband met kerkelijke diensten.  Het lijkt erop dat de (waarschijnlijke) bemiddelingsrol van de pastoor duidelijk in beider verkeerde keelgat geschoten is.  Monica was inmiddels overleden: de venditie van alle mobilaire voorwerpen op 23.1.1884 bracht 569,30 frank op.  Half februari werden alle eigendommen van het echtpaar te koop aangeboden en haar broer Jacobus Bernardus kocht een hofstedeke in de Jacobetsakker te Lembeke, sectie A 1202,1203 en 1204 van 10a 40ca en zaailand in die nabijheid sectie A 960a van 2ha 24a 70ca voor respectievelijk 1250 en 3725 frank.  De rest kwam in handen van de familie Standaert of vreemden.

  Zij woonden in de Goochelare te Lembeke; hij overleed op het Dorp te Lembeke op 19 februari 1866.  Monica overleed in Lembeke op 31 december 1883.[124]
  Zij hadden geen kinderen.
   
 4. Petrus Franciscus Van Zele
  ° Lembeke op 13 april 1814
  † aldaar op 27 februari 1899 in de woning van zijn neef Emiel Van Zele in het Duiversgoed[125].

  Hij trok bij de militieloting van 1833 het nummer 21, was 1,65m groot en werd goedgekeurd voor militaire dienst.  Hij had een dik aangezicht, gewoon voorhoofd, bruine ogen, kleine mond en kin, gewone neus en bruin haar.  Hij werd vervangen door Judocus Meulewaeter uit Evergem op 13.4.1833, die 14 dagen later werd ingelijfd in het 12e regiment infanterie[126].

  Hij erfde na het overlijden van zijn ouders de goederen van kavel B, nl. vijf stukken zaailand, genoemd "het achterste heistuk, de bruine, de twee bunders en het wisselken" alsook een landmenne of dreefken naast het heistuk, samen 4ha 1a 30ca te Bassevelde in de Lembeekse Oosthoek sectie C 1592, 1593, 1635 tot 1638, ten noorden van de Lembeekstraat; een stuk land "het goochelarestuk" 94a en 40ca, te Lembeke in de Ommeloopakker sectie A 1252, ten westen van het volgende stuk; 2 naast elkaar liggende stukken land in dezelfde akker te Lembeke 1ha 22a 80ca, genaamd "het land van Basselé" sectie A 1253 en 1254; een stuk land "den voorenover" 1ha 70a 40ca, in dezelfde akker, sectie C 207, ten zuiden van de volgende partij; een partij land in 2 stukken "Pieter Tysebaertsstuk" 94a 50ca, in dezelfde akker, sectie C 208.  Ook Pieter Francies moet 800 frank bijpassen aan kavel C.

  Dank zij de militielijsten van het jaar 1833 kennen wij zijn persoons­beschrijving: hij was ongeveer 1,5 m lang (1 el, 6 palmen en 6 duimen), had een dik aangezicht, gewoon voorhoofd, bruine ogen, kelien neus, gewone mond, kleine kin, bruin haar en geen littekens.  Hij werd opgeroepen voor legerdienst, maar vervangen door Judocus Meulewaeter, een dagloner uit Evergem, zoon van beide wijlen Livinus en Joanna Jacoba Van den Saffele en 32 jaar oud.

  In 1867 en 1877 betaalde Pieter voldoende balstingen om zijn stem te mogen uitbrengen voor de provincie en voor de gemeente: zo waren er 102 van de 236 kiesgerechtigden.

  Op 24.7.1883 maakte hij een testament op: daarin sluit hij zijn zus zonder afstam­melingen uit van zijn nalatenschap.  Zo verwonderlijk is dat niet want ook zij zal dat een maand later bij dezelfde notaris doen.  Hij stelt ook zijn broer Jacobus Bernardus aan als enige algemene erfgenaam, maar geeft toch wat eigendom aan het enige kind van zijn reeds lang overleden zus uit Sleidinge, nl Jacobus Francies Lippens: vooreerst 3000 frank die zijn broer moet uitbetalen na een jaar, een blok zaailand in eeklo sectie D 504 tot en met 507, groot 2ha 12a 50ca en ten derde een stuk zaailand in oosteeklo sectie 847, groot 27a 20ca.  Bovendien legateerde hij aan zijn doopkind en neef Emiel Van Zele, een zoon van zijn broer Jacobus Bernardus, die op het Duiversgoed in Lembeke boerde, een hofstedeken met woonhuis, schuur, stallingen 'en verdere aankleven', groot 40a 70ca, sectie A 1167,1168 en 1169 in de Oosthoek te Lembeke, een stuk land 'den voorover', groot 70a 40 ca in de Ommeloopakker te Lembeke, sectie C 207 en een partij land in 2 stukken, genaamd 'pater tijsebaerts stuck', groot 94a 50ca in dezelfde akker sectie C 208.  Hij gaf ook de nodige raadgevingen voor begrafenis en voor de diensen achteraf.  Maar nog geen half jaar later, op 14.2.1884 herriep hij dat testament voor wat de uitvoering van alle kerkelijke diensten betrof '...als zijnde hij daaromtrent van wil en begeerte definitievelijk en wel gemeend gansch veranderd...'.

  Een groot jaar later op 21.7.1885 laat hij weer een testament opstellen waarin hij zijn broer Jacobus Bernardus 3 jaar tijd geeft ipv 1 jaar om zijn neef Jacobus Francies Lippens uit Sleidinge de som van 3000 frank uit te betalen en waarin hij uitgebreid zijn wensen in verband met kerkelijke diensten uit de doeken doet: hij wilde begraven worden met de hoogste dienst en een gelijke nadienst, alsook '...een tamelijke uitvaardmaaltijd gevolgd van uitdeling van een zak tarwe in brood gebakken...'aan de armen van Oosteeklo, waartoe het Duiversgoed te Lembeke kerkelijk behoorde.  Binnen het jaar wenste hij nog 40 gezongen missen met assistentie, tien jaar lang een jaargetijde met uitdeling van een zak rogge in brood gebakken aan de armen, een jaargebed gedurende 20 jaar en binnen het jaar van overlijden ook nog eens 200 gelezen missen.

  Op 30.3.1893 dikteerde hij aan Notaris De Dobbelaere in Watervliet een nieuw testament: het aantal gezongen missen werd tot de helft herleid en het aantal jaargetijden en afroepingen in het jaargebed deed hij naar 8 zakken; zijn neef Jacobus Francies Lippens kreeg een partij land op het Oostveld in Eeklo.  Bovendien bevoordeelde hij zijn doopkind Emiel Van Zele, bij wie hij inwoonde “… ik geef en legatere… het hofstdeken te Lembeke Oosthoek bewoond door Karel Francies De Vos, en twee partijen land ‘de voorover’ gelegen recht vóór dat hofstedeken…”, vrij van successierechten[127].
   
 5. Sofie Van Zele
  ° Lembeke rond 1816.
   
 6. Jacobus Bernardus Van Zele (VII k)
  ° Lembeke 15 mei 1820
  x Kluizen 20 augustus 1859 Rosalie Genbrugge
  † Lembeke 14 oktober 1912.
   
 7. Joannes Van Zele
  ° Lembeke rond 1826
   
——————
121   RAG Notarieel depot Bekaert Watervliet, minuten notaris Taelman Kaprijke bundel 88 actes 66 en 67
RAG Lembeke modern 163, artikel 428 [Terug]
122   RAG Notarieel depot Bekaert Watervliet, minuten notaris Taelman Kaprijke bundel 92 acte 76 [Terug]
123   RAG Notarieel depot Bekaert Watervliet, minuten notaris Taelman kaprijke bundel 95 acte 99 [Terug]
124   RAG Notarieel depot De Jaegher Watervliet, minuten notaris De Dobbelaere te Watervliet bundel 11 akte 90
RAG Notarieel depot De Jaegher Watervliet, minuten notaris De Dobbelaere te Watervliet, bundel 15 akte 11 [Terug]
125   RAG Lembeke modern 630; RAG Lembeke modern 525;
RAG Notarieel depot De Jaegher te Watervliet, minuten notaris De Dobbelaere te Watervliet, bundel 15 akte 15 en bundel 16 akte 79 [Terug]
126   RAG militaire registers O. Vl. 273 nummer 215 Lembeke. [Terug]
127   RAG Notarieel depot De Jaegher Watervliet, notaris De Dobbelaere bundel 46 akte 22. [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Jacobus Franciscus:
Georgius Vincentius Van Zele (V h) en Joanna Petronella Theresia de Decker

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage