Jacobus Van Zele - III a

III a - Jacobus Van Zele

fs Joannes Van Zele (II) en Livina Leenesonne

° Bassevelde op 27 mei 1631
x Bassevelde 5/6/1657 Anna Corthals
Boekhoute 17 mei 1704[13].
 

Jacobus is een eerste keer getrouwd in Bassevelde op 5 juni 1657 met Anna Corthals († rond 1664), dochter van Gillis Corthals en Joanna Van Nieuwenhuyse.[14].

Broer Jacques Corthals en schoonbroer Carel Pauwels waren de voogden over de wezen; Jacobus boerde toen met 1 paard.  Op zijn erf verbleven ook drie koeien, een tweejarig rund en een kalf, een zeug, een varken en twee biggen.  De landsbate werd geschat op ruim 61 ponden; de 3300 korenschoven vertegenwoordigden een waarde van 32 ponden; de appelen en de peren op de boomgaard waren 4 pond waard.  Zijn twee tafels en 8 stoelen hadden een zeer grote waarde: 14 ponden! Al het "geleyerd" en aardewerk werd op 6 ponden geschat terwijl de 2 spinnewielen met hun toebehoren een waarde hadden van 8 ponden.  De totale baat werd geraamd op ruim 208 ponden en de nog te doene uitgaven op 60 ponden.  Daaronder waren ongeveer 23 ponden landpacht, iets meer dan 3 ponden tiendepacht, maar ook bijna 19 ponden onkosten voor het uitbesteden van de wezen.

Ze bezaten de helft van een hofstede van 9 gemeten op het Hendeken te Boekhoute, waarvan het huis, de schuur, de stallen en de "catheylen" op 47 ponden geschat werden.  Daarnaast waren ze eigenaar van de helft van 3 gemeten en 100 roeden land in de buurt, van de helft van 2 gemeten land in de wijk "caustal" in Boekhoute en de helft van een stuk leen van 1 gemet en 8 roeden ten westen van de Gentweg.

Jacobus is rond 1666 hertrouwd met Paschasia Plancke, ° Bassevelde op 29 september 1644, dochter van Bartholomeus Plancke en Catharina Nachtegael, † Boekhoute op 27 oktober 1670.[15]

Bij de inventaris van het sterfhuis noteerden wij onder meer 1800 korenschoven, "tien hondert" taerweschoven, 500 haverschoven, wat ongezwingeld vlas, kaf en stro, "1200 pinsen ende ander branthout" en 20 zakken boekweit.  Hun twee paarden werden geschat op 21 ponden, hun 3 koeien het rund en het kalf op samen 13 ponden, het mestvarken op 3 ponden.  Nog drie personen moesten hun gekocht vlas betalen voor bijna 6 ponden; naast de geschatte waarde aan goederen van bijna 226 ponden waren er nog ruim 121 ponden onkosten aan landpachten en wezenpenningen.

Na het overlijden rond 1687 van de voogd Jacques Corthals, die bij Jacobus Van Zele inwoonde, waren de 2 wezen van Jacobus Van Zele met Anna Corthals de enige erfgenamen.  Zij erfden aldus de andere helft van voornoemde eigendommen, behalve het halve stukje leen dat Jacques Corthals aan de Armen Van Boekhoute had geschonken nog tijdens zijn leven.  De verschillende eigendommen waren wel belast met een drietal kleine leningen, die door Jacobus Van Zele zo vlug mogelijk werden afbetaald.  Daarnaast betaalde hij ook 10 ponden voor de begrafenis, de maaltijd erna en voor 5 zakken koren die uitgedeeld werden aan de armen na de begrafenis.

Jacobus is de derde maal getrouwd in Oosteeklo op 6 oktober 1671 met Anna Aertssens (° Oosteeklo 14/1/1650), dochter van Judocus Aertssens en Francisca de Viller, overleden in Boekhoute op 28 december 1695[16].
Anna erfde 2 gemeten land te Oosteeklo in onverdeeldheid met haar 2 broers en 2 zussen.  Ze kocht samen met haar man tijdens hun huwelijk een behuisde hofstede met 7 gemeten en 270 roeden land te Boekhoute, nog eens 2 gemeten en 65 roeden land in Boekhoute, 839 roeden land in Assenede, 2 gemeten en 130 roeden land in Bassevelde, 5 gemeten 25 roeden land op het Bassevelds Hendeken en 3 gemeten land in de Waelpitten te Bassevelde.

Hun 2 paarden waren 44 ponden waard; hun 6 koeien, 1 vaars en 2 kalveren 38 ponden; de 8 vaten bijen werden geschat op 4 ponden en de 20 kg tin dat in Gent in verzekerde bewaring lag op bijna 2 ponden.  De landsbate werd op bijna 200 ponden geraamd.  Anna had heel wat geld uitgeleend aan Pieter Van Zele, Daneel Luck, Andries Van Vooren, Jan Van Zele, Adriana de Raedt en haar broer Jan Aertsens uit Oosteeklo; daarnaast mocht ze nog wat huispacht verwachten van de erfgenamen van Adriana de Raedt, nog deelname in de herstelkosten uitgevoerd bij de erfgenamen van Jan Van Zele en Adriana De Raedt; er was meer dan 216 ponden lopend geld in huis.  Van Gaspar Van Zele had ze nog meer dan 20 ponden tegoed, maar daar zal ze niet veel van gezien hebben, gezien Gaspar niet over voldoende middelen beschikte.

Aan Pieter Van Zele uit het eerste huwelijk van haar man moest men nog 46,5 ponden als wezenpenning uitbetalen, aan de heer Van Basselaere in Antwerpen nog 20 ponden landpacht en aan het Ambacht nog 59 ponden belastingen.  Anna en Jacobus bleken heel goed geboerd te hebben want haar staat van goed werd op schrikkeldag 1696 afgesloten met meer dan 860 ponden.

Bij het overlijden van Jacobus was er tussen 40 en 45 gemeten land in gebruik, deels in de Vent te Bassevelde, maar grotendeels in het Haesestraatje te Boekhoute; 26 gemeten daarvan werden beboerd samen met Jan Cardon, zijn schoonzoon.  Daar werd het pachtersrecht "bestaende in labeur, besaethede van cooren, taerwe, haever, even (avoine is zwarte haver), vlas, boucqet, wortels, herreweten, gersruste, verwasch van hout als anderssints..." op 76 ponden geschat; de venditie van koeien, klederen en lijnwaad bracht 93 ponden op; er waren ook 7 staken bijen ter waarde van bijna 6,5 ponden en twee paarden.

Als activa stonden naast pachten en intresten op uitgeleend geld, o.m. van Jan Van Zele d'oude, wat verricht paardewerk bij Jacques Hebbens ten belope van 1 pond, de aanvaarding van de helft van het huishouden door Jan Cardon ter waarde van ruim 20 ponden en de contante penningen, zowel in Gent als thuis, van iets meer dan 246 ponden ingeschreven.  Bij de passiva behoorden de wezenpenningen voor de 2 jongste wezen ten belope van 215 ponden, de proceskosten tegenover Joannes Beselaere van 8 ponden en de parochiebelastingen eveneens van 8 ponden.
Op 30 juli 1704 werd tussen de kinderen een verkaveling getekend, waar elk recht had op bijna 136 ponden: wat elk kind aldus erfde hebben we bij henzelf besproken.

Uit zijn eerste huwelijk met Anna Corthals:

 1. Joanna Van Zele
  ° Bassevelde 28 februari 1658
  overleden voor 1664.
   
 2. Petronella Van Zele
  ° Bassevelde 18 maart 1660
  † Boekhoute 23 februari 1690
   
 3. Joannes Van Zele
  ° Boekhoute 10 maart 1662
  overleden voor 1664.
   
 4. Petrus Van Zele (IV a)
  ° Boekhoute 5 oktober 1664.
   

Uit zijn tweede huwelijk met Paschasia Plancke:

 1. Joannes Van Zele (IV b)
  ° Boekhoute 7 september 1667.
   
 2. Livinus Van Zele
  ° Boekhoute 25 augustus 1669
  † Boekhoute 13 januari 1670.
   

Uit zijn derde huwelijk met Anna Aertssens:

 1. Judoca Van Zele
  ° Boekhoute 5 oktober 1672
  † Boekhoute 3 november 1672.
   
 2. Josephus Van Zele
  ° Boekhoute 18 januari 1674
  † Boekhoute eind april 1675.
  De juiste overlijdensdag werd niet ingevuld door de pastoor, wel april 1675; hij vermeldde ook dat Josephus 16 maanden oud was; zo besluiten wij dat hij eind april overleed
   
 3. Francisca Van Zele
  ° Boekhoute 9 januari 1676
  Francisca ontving bij de verkaveling het deel B, dat de helft van de hofstede inhield en de helft van de 2 stukken land van samen 4 gemeten 200 roeden bij die hofstede en waarvan de andere helft behoorde aan Judoca Van Zele, gehuwd met Jan Cardon.  Daarnaast ook nog de helft van de 5 gemeten land aan de Gentweg te Boekhoute waarvan de andere helft behoorde aan Pieter Van Zele.  Daarmee diende ze ruim 12 ponden als vereffening terug te betalen aan medeërfgenamen die tekort hadden.
  Francisca is getrouwd in Boekhoute op 10 februari 1695 met Bernardus de Maere (° Boekhoute rond 1664 - † Bassevelde 30/4/1748), zoon van Judocus de Maere en Joanna De Boes.
  † Bassevelde 20 juli 1756.
   
 4. Georgius Van Zele
  ° Boekhoute 2 november 1678
  † Boekhoute 13 januari 1695.
   
 5. Christophorus Van Zele
  ° Boekhoute 22 november 1681
  † Boekhoute 24 november 1681.
   
 6. Judoca Van Zele
  ° Boekhoute 1 juli 1683
  † Boekhoute 28 juli 1742.
  Judoca werd bij de verkaveling van haar ouders goed bedeeld met de kavel A.  Hiermee erfde ze de helft van de hofstede waar haar vader gestorven is, "...met ghelijck hilft van de camer, den kelder ende deurganck afgeteekent in de middelkeuken, commende van aenden voordeurstijl tot aen den houck van de geutbanck ende stijl van d'achterdeure, mitsgdrs ghelijck hilft in het noorteynde van de schuere te weten den coestal, den wynckel tot d'hilft van den dorschvloer met de fruyt ende andere boomen op den voorn.  gront staende...".  Daarnaast erfde ze de helft van 2 stukken land van samen 4 gemeten en 200 roeden nabij de hofstede in Boekhoute; de andere helft van de hofstede en adt land behoorde aan haar zus Francoise.

  Bovendien erfde ze nog de oostelijke helft van een partij land van 6 gemeten en 200 roeden in Boekhoute ten noorden van het Haesestraatje te Boekhoute, gepacht door Jan Eeckman en geprezen op 40 ponden.

  Judoca is getrouwd in Boekhoute op 14 juli 1701 met Joannes Cardon, ° Boekhoute op 14 januari 1681, zoon van Roeland Cardon en Andrea Van De Voorde, † aldaar op 29 december 1766.
   
 7. Christophorus Van Zele (IV c)
  ° Boekhoute 5 november 1687.
   
 8. Anna Van Zele
  geboren rond 1690
  † Boekhoute 31 mei 1713[17].

  Anna erfde van haar moeder de helft van de zuidkant van de hofstede op Boekhoute met 475 roeden grond, waarvan de andere helft nog in onverdeeldheid was met de voogd Christophorus Van Zele; van haar vader erfde ze 2 stukken land in Bassevelde bij Doornbrugge, genaamd "den Basseveldschen houck", samen 2,5 gemeten en geschat op 42 ponden alsook 3 gemeten en 100 roeden land in Boekhoute ten noorden van het Haesestraatje, waarvan 300 roeden werden verkocht aan gebuur Gerard De Maere en voordien geprezen op 40 ponden.  Bovendien kreeg ze nog drie "croiserende obligaties" mee met een totaal kapitaal van 40 ponden en geleend door Jan Bogaert en Daniel Luck.  Op dat ogenblik bleek ook dat haar moeders erfdeel verslecht was en werd gevraagd dat Gerard De Maere, Jan Cardon en Christoffel Van Zele samen tien ponden zouden betalen ter vereffening.
  Gijselbrecht De Boes, grootvader materneel van Joseph Van Poucke bezette bij testament aan de wezen een derde part van de helft van een woonhuis met 100 roeden erve in het Dorp te Bassevelde, toen bewoond door Josephs' moeder.
  Anna is getrouwd in Bassevelde op 18 september 1707 met Joseph van Poucke (° Bassevelde 17/4/1681 - † Boekhoute 4/11/1719), zoon van Joos van Poucke en Joosijntjen de Boes.

  Anna en Joseph beboerden met 2 paarden zo'n 40 gemeten land met rogge, tarwe, vlas, wortels, boekweit en haver; ze hadden ook 4 koeien en 2 runderen; op het duivenhok zaten 25 koppels duiven.  Rond het hof stond 31 roeden (=circa 120 meter) groeiende doornhaag.
  Anna bezat een paar gouden hangers en een gouden "herte" en een "silveren hoorijserken" met een gezamenlijke waarde van 11 5 0 ponden.  De wezen werden tijdens de ziekte van hun moeder 22 dagen uitbesteed aan Jan Van Zele en Lieven Janssens.  Na aftrekken van de vele onkosten en reparaties die aan de hoeve gedaan werden, de te betalen belastingen aan het Ambacht, het geleende geld en zijn intresten aan de armen van Bassevelde en aan Josephs'moeder, bleef nog een positief saldo over bij de staat van goed van Anna van 276 ponden.
——————
13   RAG Boekhoute 831 blz 106; RAG Boekhoute 831 blz 118v [Terug]
14   RAG Boekhoute 806 blz 306v; RAG Boekhoute 820 blz 295 [Terug]
15   RAG Boekhoute 810 blz 26. [Terug]
16   RAG Boekhoute 828 blz 69v [Terug]
17   RAG Boekhoute 835 blz 135v [Terug]

Zijn broer Joannes Van Zele (III b)
Zijn halfbroers Gaspar (III c), Georgius (III d) en Petrus (III e)
Hun vader, Joannes Van Zele (II)

Top van deze blz.

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage